دارو لقمان

دلقما | سهام - بورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 2,355 0.30
قیمت پایانی: 2,286 2.64

آخرین معامله

12:28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,409 پایانی 2,286 62.00
بیشترین 2,409 کمترین 2,272
حجم 960,632 دفعات 85
حد قیمت 2,989 - 3,303 ارزش 3.05 میلیارد
حجم مبنا 4.763 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:28
حقیقی حقوقی
27 تعداد خریدار -
960,632 حجم خرید -
31 تعداد فروشنده 1
846,632 حجم فروش 114,000
114,000 تغییر مالکیت 114,000

عرضه و تقاضا

12:28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد9,625 خرید3,150 فروش3,160 تعداد8,608 دستور1
دستور3 تعداد70,370 خرید3,140 فروش3,179 تعداد2,400 دستور1
دستور3 تعداد5,650 خرید3,139 فروش3,180 تعداد51,600 دستور1
دستور2 تعداد7,300 خرید3,138 فروش3,182 تعداد45,000 دستور1
دستور4 تعداد9,600 خرید3,137 فروش3,186 تعداد101,755 دستور2

EPS

سال مالی 1402/12/29
تحقق سود 144 دوره 9 ماهه
سود TTM 181
P/E TTM 17.42

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 290 P/E مجمع 10.87
سود نقدی 120
درصد توزیع 41.38 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 7.3 % رتبه 342
6 ماهه 6.31 % رتبه 381
9 ماهه 6.71 % رتبه 367
1 ساله 8.47 % رتبه 327
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
21.236 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.42

P/B

% 17.71

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/05/02 پایانی : 2,286 درصد تغییر : 2.64 حجم : 960,632 دفعات : 85
تاریخ : 1403/04/27 پایانی : 2,348 درصد تغییر : 0.00 حجم : 960,632 دفعات : 85
تاریخ : 1403/04/24 پایانی : 2,348 درصد تغییر : 0.26 حجم : 960,632 دفعات : 85
تاریخ : 1403/04/23 پایانی : 2,354 درصد تغییر : 0.34 حجم : 960,632 دفعات : 85
تاریخ : 1403/04/20 پایانی : 2,362 درصد تغییر : 0.09 حجم : 960,632 دفعات : 85
تاریخ : 1403/04/19 پایانی : 2,364 درصد تغییر : 0.09 حجم : 960,632 دفعات : 85
تاریخ : 1403/04/18 پایانی : 2,362 درصد تغییر : 0.51 حجم : 960,632 دفعات : 85
تاریخ : 1403/04/17 پایانی : 2,350 درصد تغییر : 0.82 حجم : 960,632 دفعات : 85
تاریخ : 1403/04/16 پایانی : 2,331 درصد تغییر : 2.87 حجم : 960,632 دفعات : 85
تاریخ : 1403/04/13 پایانی : 2,266 درصد تغییر : 0.09 حجم : 960,632 دفعات : 85
تاریخ : 1403/04/12 پایانی : 2,268 درصد تغییر : 0.04 حجم : 960,632 دفعات : 85
تاریخ : 1403/04/11 پایانی : 2,269 درصد تغییر : 0.26 حجم : 960,632 دفعات : 85
تاریخ : 1403/04/10 پایانی : 2,275 درصد تغییر : 0.87 حجم : 960,632 دفعات : 85
تاریخ : 1403/04/09 پایانی : 2,295 درصد تغییر : 0.13 حجم : 960,632 دفعات : 85
تاریخ : 1403/04/06 پایانی : 2,292 درصد تغییر : 0.35 حجم : 960,632 دفعات : 85
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : والبر آخرین : 152.00 4,440 حجم : 841,141 ارزش بازار : 76.816 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپخش آخرین : 580.00 13,410 حجم : 48,890 ارزش بازار : 152.376 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کاسپین آخرین : 1,000 20,700 حجم : 233,800 ارزش بازار : 28.49 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کی بی سی آخرین : 110.00 6,140 حجم : 1.246 میلیون ارزش بازار : 8.575 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
نماد : برکت آخرین : 21.00 4,069 حجم : 7.467 میلیون ارزش بازار : 93.636 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دابور آخرین : 800.00 14,260 حجم : 86,831 ارزش بازار : 24.624 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دارو آخرین : 700.00 15,260 حجم : 24,249 ارزش بازار : 71.214 هزار میلیارد تاریخ : 12:19
نماد : داسوه آخرین : 2,130 33,380 حجم : 189,944 ارزش بازار : 30.128 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
نماد : دالبر آخرین : 91.00 4,180 حجم : 18,925 ارزش بازار : 62.13 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دامین آخرین : 580.00 7,840 حجم : 4.986 میلیون ارزش بازار : 36.025 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها