دارو فارابی

دفارا | سهام - بورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 63,420 4.00
قیمت پایانی: 66,060 0.00

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 63,420 پایانی 66,060 0.00
بیشترین 63,420 کمترین 63,420
حجم 1,228 دفعات 7
حد قیمت 63,420 - 73,980 ارزش 77.9 میلیون
حجم مبنا 894,454 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار -
1,809 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
1,809 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش64,740 تعداد2,617,122 دستور417
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش64,750 تعداد1,111 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش64,770 تعداد2 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش64,790 تعداد3,459 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش65,000 تعداد668 دستور3

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -2,432 دوره 9 ماهه
سود TTM 4,154
P/E TTM 15.903

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 6,484 P/E مجمع 10.19
سود نقدی 6,130
درصد توزیع 94.54 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 7.12 % رتبه 476
6 ماهه 14.83 % رتبه 345
9 ماهه 33.87 % رتبه 293
1 ساله 15.46 % رتبه 263
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
39.636 هزار میلیارد

ارزش بازار

15.67

P/B

% 18.74

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 66,060 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,228 دفعات : 7
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 66,060 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,809 دفعات : 4
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 66,060 درصد تغییر : 0.00 حجم : 780 دفعات : 6
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 66,060 درصد تغییر : 0.00 حجم : 79 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 66,060 درصد تغییر : 0.00 حجم : 80 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 66,060 درصد تغییر : 0.00 حجم : 451 دفعات : 3
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 66,060 درصد تغییر : 0.05 حجم : 15,188 دفعات : 7
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 66,090 درصد تغییر : 0.03 حجم : 13,161 دفعات : 7
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 66,110 درصد تغییر : 0.05 حجم : 18,419 دفعات : 6
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 66,140 درصد تغییر : 0.08 حجم : 26,984 دفعات : 5
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 66,190 درصد تغییر : 0.11 حجم : 42,413 دفعات : 25
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 66,260 درصد تغییر : 0.09 حجم : 35,764 دفعات : 39
تاریخ : 1400/01/08 پایانی : 66,320 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/12/27 پایانی : 66,320 درصد تغییر : 0.15 حجم : 54,077 دفعات : 46
تاریخ : 1399/12/26 پایانی : 66,420 درصد تغییر : 1.44 حجم : 537,409 دفعات : 81
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وپخش آخرین : 1,990 97,790 حجم : 132,899 ارزش بازار : 83.37 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : والبر آخرین : 360.00 17,640 حجم : 2.39 میلیون ارزش بازار : 84.866 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : کی بی سی آخرین : 555.00 27,206 حجم : 38,589 ارزش بازار : 8.047 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : کاسپین آخرین : 522.00 25,610 حجم : 79,738 ارزش بازار : 18.277 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : ریشمک آخرین : 1,142 55,973 حجم : 417 ارزش بازار : 17.134 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : دیران آخرین : 520.00 25,940 حجم : 19,856 ارزش بازار : 15.341 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : دلقما آخرین : 510.00 25,440 حجم : 170,576 ارزش بازار : 17.483 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : دلر آخرین : 720.00 35,410 حجم : 80,629 ارزش بازار : 40.646 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : دکیمی آخرین : 600.00 29,420 حجم : 540 ارزش بازار : 17.292 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : دکوثر آخرین : 410.00 20,290 حجم : 340,005 ارزش بازار : 11.146 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها