دارو عبیدی

دعبید | سهام - بورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 23,910 2.96
قیمت پایانی: 24,260 1.54

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 24,810 پایانی 24,260 380.00
بیشترین 24,700 کمترین 23,910
حجم 1.15 میلیون دفعات 450
حد قیمت 23,910 - 26,110 ارزش 27.7 میلیارد
حجم مبنا 1.8 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
144 تعداد خریدار 2
714,745 حجم خرید 440,209
205 تعداد فروشنده -
1.155 میلیون حجم فروش -
440,209 تغییر مالکیت 440,209

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد424 خرید23,440 فروش23,910 تعداد173,230 دستور26
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش23,930 تعداد162,855 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش23,960 تعداد476 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش23,990 تعداد1,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش24,000 تعداد351 دستور1

EPS

سال مالی 1400/09/30
تحقق سود 278 دوره 3 ماهه
سود TTM 1,070
P/E TTM 22.674

DPS

آخرین مجمع 1399/09/30
سود واقعی 1,007 P/E مجمع 24.09
سود نقدی 200
درصد توزیع 19.86 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.98 % رتبه 269
6 ماهه 12.57 % رتبه 267
9 ماهه 38.67 % رتبه 237
1 ساله 0.79 % رتبه 267
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
109.17 هزار میلیارد

ارزش بازار

10.54

P/B

% 12.01

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 24,260 درصد تغییر : 1.54 حجم : 1.15 میلیون دفعات : 450
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 24,640 درصد تغییر : 2.53 حجم : 2.4 میلیون دفعات : 852
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 25,280 درصد تغییر : 0.32 حجم : 1.61 میلیون دفعات : 872
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 25,360 درصد تغییر : 2.12 حجم : 4.79 میلیون دفعات : 1,993
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 25,910 درصد تغییر : 5.07 حجم : 7.66 میلیون دفعات : 3,111
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 24,660 درصد تغییر : 5.39 حجم : 2.32 میلیون دفعات : 1,243
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 23,400 درصد تغییر : 1.83 حجم : 1.04 میلیون دفعات : 971
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 22,980 درصد تغییر : 0.09 حجم : 1.17 میلیون دفعات : 597
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 23,000 درصد تغییر : 0.48 حجم : 649,480 دفعات : 439
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 22,890 درصد تغییر : 0.04 حجم : 722,346 دفعات : 488
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 22,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 500,575 دفعات : 316
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 22,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 399,909 دفعات : 244
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 22,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 615,807 دفعات : 356
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 22,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 698,033 دفعات : 372
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 22,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 587,492 دفعات : 363
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وپخش آخرین : 3,040 98,330 حجم : 134,226 ارزش بازار : 84.454 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : والبر آخرین : 460.00 15,070 حجم : 3.48 میلیون ارزش بازار : 73.298 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : کی بی سی آخرین : 776.00 25,121 حجم : 300 ارزش بازار : 7.51 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : کاسپین آخرین : 774.00 25,049 حجم : - ارزش بازار : 18.076 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : ریشمک آخرین : 1,696 54,860 حجم : 20,754 ارزش بازار : 16.955 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : دیران آخرین : 530.00 17,200 حجم : 110,753 ارزش بازار : 15.576 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : دلقما آخرین : 770.00 25,080 حجم : 12,060 ارزش بازار : 17.449 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : دلر آخرین : 1,040 33,890 حجم : 28,093 ارزش بازار : 39.274 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : دکیمی آخرین : 900.00 29,100 حجم : 203,184 ارزش بازار : 17.217 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : دکوثر آخرین : 410.00 20,290 حجم : 340,005 ارزش بازار : 11.146 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها