شیمی داروپخش

دشیمی | سهام - بورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 51,600 1.90
قیمت پایانی: 52,600 0.00

آخرین معامله

12:26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 56,000 پایانی 52,600 0.00
بیشترین 56,000 کمترین 51,600
حجم 2.04 میلیون دفعات 1,713
حد قیمت 49,600 - 54,820 ارزش 107.1 میلیارد
حجم مبنا 821,423 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:26
حقیقی حقوقی
560 تعداد خریدار -
2.524 میلیون حجم خرید -
702 تعداد فروشنده 1
2.264 میلیون حجم فروش 260,000
260,000 تغییر مالکیت 260,000

عرضه و تقاضا

12:26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور156 تعداد464,704 خرید54,820 فروش55,180 تعداد408 دستور2
دستور2 تعداد471 خرید54,800 فروش56,000 تعداد10,000 دستور1
دستور2 تعداد940 خرید54,500 فروش56,240 تعداد200 دستور1
دستور1 تعداد200 خرید54,200 فروش57,000 تعداد20,000 دستور1
دستور1 تعداد550 خرید54,140 فروش58,000 تعداد10,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 2,364 دوره 9 ماهه
سود TTM 2,769
P/E TTM 19.614

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,111 P/E مجمع 48.88
سود نقدی 1,220
درصد توزیع 109.81 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 19.17 % رتبه 202
6 ماهه 6.35 % رتبه 276
9 ماهه 14.65 % رتبه 294
1 ساله 132.96 % رتبه 308
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
13.413 هزار میلیارد

ارزش بازار

14.56

P/B

% 21.55

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 52,600 درصد تغییر : 3.15 حجم : 2.04 میلیون دفعات : 1,713
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 54,310 درصد تغییر : 4.02 حجم : 2.52 میلیون دفعات : 1,546
تاریخ : 1399/11/02 پایانی : 52,210 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.04 میلیون دفعات : 3,859
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 52,210 درصد تغییر : 4.47 حجم : 6.04 میلیون دفعات : 3,859
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 54,650 درصد تغییر : 4.96 حجم : 3.31 میلیون دفعات : 1,538
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 57,500 درصد تغییر : 2.38 حجم : 385,319 دفعات : 80
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 58,900 درصد تغییر : 4.89 حجم : 955,088 دفعات : 423
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 61,930 درصد تغییر : 1.18 حجم : 10.52 میلیون دفعات : 6,793
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 61,210 درصد تغییر : 4.35 حجم : 12.86 میلیون دفعات : 4,177
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 58,660 درصد تغییر : 3.57 حجم : 2.35 میلیون دفعات : 2,882
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 60,830 درصد تغییر : 3.87 حجم : 4.36 میلیون دفعات : 4,100
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 63,280 درصد تغییر : 4.68 حجم : 1.03 میلیون دفعات : 808
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 66,390 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.82 میلیون دفعات : 1,643
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 66,390 درصد تغییر : 3.41 حجم : 1.82 میلیون دفعات : 1,643
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 68,730 درصد تغییر : 4.79 حجم : 3.06 میلیون دفعات : 2,034
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وپخش آخرین : 3,970 110,550 حجم : 183,071 ارزش بازار : 96.197 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
نماد : والبر آخرین : 220.00 15,420 حجم : 12.06 میلیون ارزش بازار : 75.074 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : کی بی سی آخرین : 639.00 30,589 حجم : 2.01 میلیون ارزش بازار : 9.056 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
نماد : کاسپین آخرین : 969.00 26,539 حجم : 600,910 ارزش بازار : 19.256 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
نماد : ریشمک آخرین : 2,395 53,660 حجم : 2.59 میلیون ارزش بازار : 16.817 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دیران آخرین : 420.00 32,910 حجم : 10.89 میلیون ارزش بازار : 19.331 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : دلقما آخرین : 470.00 25,500 حجم : 2.1 میلیون ارزش بازار : 17.53 هزار میلیارد تاریخ : 12:25
نماد : دلر آخرین : 180.00 38,990 حجم : 1.72 میلیون ارزش بازار : 44.066 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دکیمی آخرین : 970.00 25,300 حجم : 979,036 ارزش بازار : 15.132 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دکوثر آخرین : 330.00 22,620 حجم : 2.74 میلیون ارزش بازار : 12.393 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها