سبحان آنکولوژی

دسانکو | سهام - فرابورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,531 1.99
قیمت پایانی: 15,680 1.05

آخرین معامله

12:28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 15,950 پایانی 15,680 167.00
بیشترین 16,250 کمترین 15,531
حجم 9.98 میلیون دفعات 2,620
حد قیمت 14,753 - 15,957 ارزش 156.55 میلیارد
حجم مبنا 3.489 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:28
حقیقی حقوقی
3,070 تعداد خریدار 7
37.822 میلیون حجم خرید 142,818
1,754 تعداد فروشنده 6
25.899 میلیون حجم فروش 12.066 میلیون
11.923 میلیون تغییر مالکیت 11.923 میلیون

عرضه و تقاضا

12:28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد67,000 خرید15,957 فروش16,000 تعداد350 دستور1
دستور2 تعداد11,900 خرید15,956 فروش16,001 تعداد500 دستور1
دستور2 تعداد2,199 خرید15,955 فروش16,080 تعداد740 دستور1
دستور1 تعداد1,249 خرید15,951 فروش16,108 تعداد4,998 دستور2
دستور5 تعداد10,660 خرید15,950 فروش16,140 تعداد1,350 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 354 دوره 9 ماهه
سود TTM 406
P/E TTM 39.035

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 154 P/E مجمع 102.9
سود نقدی 140
درصد توزیع 90.91 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.37 % رتبه 284
6 ماهه 39.62 % رتبه 231
9 ماهه 19.56 % رتبه 265
1 ساله 59.68 % رتبه 323
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
15.068 هزار میلیارد

ارزش بازار

10.25

P/B

% 22.94

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 15,680 درصد تغییر : 1.05 حجم : 9.98 میلیون دفعات : 2,620
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 15,847 درصد تغییر : 5.27 حجم : 37.97 میلیون دفعات : 7,106
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 15,054 درصد تغییر : 0.04 حجم : 63,256 دفعات : 20
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 15,060 درصد تغییر : 0.24 حجم : 387,933 دفعات : 135
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 15,096 درصد تغییر : 0.05 حجم : 30,658 دفعات : 19
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 15,103 درصد تغییر : 0.09 حجم : 177,291 دفعات : 49
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 15,117 درصد تغییر : 0.53 حجم : 1.14 میلیون دفعات : 424
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 15,197 درصد تغییر : 1.41 حجم : 2.85 میلیون دفعات : 613
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 15,414 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.37 میلیون دفعات : 1,023
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 15,414 درصد تغییر : 0.68 حجم : 2.37 میلیون دفعات : 1,023
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 15,310 درصد تغییر : 0.17 حجم : 3.51 میلیون دفعات : 1,304
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 15,336 درصد تغییر : 0.94 حجم : 1.6 میلیون دفعات : 436
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 15,481 درصد تغییر : 1.03 حجم : 2.02 میلیون دفعات : 497
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 15,642 درصد تغییر : 1.92 حجم : 2.71 میلیون دفعات : 956
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 15,347 درصد تغییر : 1.27 حجم : 2.72 میلیون دفعات : 991
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وپخش آخرین : 2,100 103,270 حجم : 1,695 ارزش بازار : 88.502 هزار میلیارد تاریخ : 11:56
نماد : والبر آخرین : 250.00 16,410 حجم : 4.03 میلیون ارزش بازار : 78.386 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کی بی سی آخرین : 562.00 27,578 حجم : 28,806 ارزش بازار : 8.158 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کاسپین آخرین : 503.00 24,668 حجم : 7,001 ارزش بازار : 17.618 هزار میلیارد تاریخ : 12:10
نماد : ریشمک آخرین : 1,104 54,145 حجم : 84,651 ارزش بازار : 16.544 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دیران آخرین : 570.00 28,240 حجم : 9,933 ارزش بازار : 16.71 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دلقما آخرین : 490.00 24,460 حجم : 9,157 ارزش بازار : 16.841 هزار میلیارد تاریخ : 12:00
نماد : دلر آخرین : 750.00 36,930 حجم : 565,078 ارزش بازار : 42.075 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دکیمی آخرین : 510.00 25,350 حجم : 1.95 میلیون ارزش بازار : 14.936 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دکوثر آخرین : 410.00 20,580 حجم : 9,109 ارزش بازار : 11.335 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها