سبحان آنکولوژی

دسانکو | سهام - فرابورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,870 4.98
قیمت پایانی: 12,470 1.71

آخرین معامله

11:10
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,700 پایانی 12,470 210.00
بیشترین 12,870 کمترین 12,260
حجم 1.75 میلیون دفعات 400
حد قیمت 11,700 - 12,920 ارزش 21.84 میلیارد
حجم مبنا 3.489 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:10
حقیقی حقوقی
168 تعداد خریدار 4
2.129 میلیون حجم خرید 84,988
223 تعداد فروشنده -
2.214 میلیون حجم فروش -
84,988 تغییر مالکیت 84,988

عرضه و تقاضا

11:10
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2,000 خرید12,350 فروش12,410 تعداد23,328 دستور2
دستور2 تعداد100,052 خرید12,250 فروش12,420 تعداد42,908 دستور1
دستور1 تعداد183 خرید12,240 فروش12,430 تعداد38,000 دستور2
دستور1 تعداد50 خرید12,230 فروش12,450 تعداد86,467 دستور1
دستور1 تعداد217 خرید12,220 فروش12,490 تعداد5,996 دستور3

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 240 دوره 6 ماهه
سود TTM 409
P/E TTM 29.951

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 445 P/E مجمع 27.55
سود نقدی 400
درصد توزیع 89.89 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 10.64 % رتبه 158
6 ماهه 1.76 % رتبه 203
9 ماهه 9.18 % رتبه 324
1 ساله 3.57 % رتبه 302
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
16.401 هزار میلیارد

ارزش بازار

9.79

P/B

% 25.9

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 12,260 درصد تغییر : 0.41 حجم : 2.21 میلیون دفعات : 648
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 12,310 درصد تغییر : 4.87 حجم : 6.86 میلیون دفعات : 1,525
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 12,940 درصد تغییر : 3.00 حجم : 6.86 میلیون دفعات : 1,525
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 13,340 درصد تغییر : 3.01 حجم : 6.86 میلیون دفعات : 1,525
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 12,950 درصد تغییر : 4.60 حجم : 4.49 میلیون دفعات : 1,186
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 12,380 درصد تغییر : 2.48 حجم : 1.95 میلیون دفعات : 610
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 12,080 درصد تغییر : 1.00 حجم : 2.1 میلیون دفعات : 462
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 11,960 درصد تغییر : 1.79 حجم : 2.1 میلیون دفعات : 462
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 11,750 درصد تغییر : 0.77 حجم : 2.1 میلیون دفعات : 462
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 11,660 درصد تغییر : 1.48 حجم : 2.1 میلیون دفعات : 462
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 11,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.33 میلیون دفعات : 358
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 11,490 درصد تغییر : 1.41 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 11,330 درصد تغییر : 3.98 حجم : 2.15 میلیون دفعات : 517
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 11,800 درصد تغییر : 4.30 حجم : 1.19 میلیون دفعات : 336
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 12,330 درصد تغییر : 0.18 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وپخش آخرین : 270.00 31,990 حجم : 41,530 ارزش بازار : 112.606 هزار میلیارد تاریخ : 10:41
نماد : والبر آخرین : 120.00 6,810 حجم : 1.46 میلیون ارزش بازار : 56.449 هزار میلیارد تاریخ : 11:08
نماد : کی بی سی آخرین : 120.00 10,980 حجم : 136,385 ارزش بازار : 5.326 هزار میلیارد تاریخ : 10:59
نماد : کاسپین آخرین : 600.00 20,200 حجم : 35,223 ارزش بازار : 13.734 هزار میلیارد تاریخ : 11:07
نماد : ریشمک آخرین : 800.00 23,950 حجم : 382,356 ارزش بازار : 7.02 هزار میلیارد تاریخ : 11:09
نماد : دیران آخرین : 620.00 13,080 حجم : 2.97 میلیون ارزش بازار : 11.326 هزار میلیارد تاریخ : 11:09
نماد : دلقما آخرین : 57.00 1,584 حجم : 4.89 میلیون ارزش بازار : 10.426 هزار میلیارد تاریخ : 11:09
نماد : دلر آخرین : 1,550 40,460 حجم : 450,718 ارزش بازار : 44.674 هزار میلیارد تاریخ : 11:09
نماد : دکیمی آخرین : 460.00 14,860 حجم : 309,785 ارزش بازار : 8.3 هزار میلیارد تاریخ : 11:09
نماد : دکوثر آخرین : 37.00 2,260 حجم : 2.68 میلیون ارزش بازار : 3.791 هزار میلیارد تاریخ : 11:08
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها