سبحان آنکولوژی

دسانکو | سهام - فرابورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,741 5.00
قیمت پایانی: 16,038 3.20

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 15,741 پایانی 16,038 531.00
بیشترین 17,051 کمترین 15,741
حجم 35.02 میلیون دفعات 4,990
حد قیمت 16,837 - 18,609 ارزش 561.7 میلیارد
حجم مبنا 3.489 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
40 تعداد خریدار 4
580,997 حجم خرید 140,000
10 تعداد فروشنده -
720,997 حجم فروش -
140,000 تغییر مالکیت 140,000

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد500 خرید10,242 فروش16,837 تعداد11,979,185 دستور752
دستور1 تعداد1,000 خرید8,965 فروش16,840 تعداد30,429 دستور7
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش16,906 تعداد1,727 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش16,931 تعداد500 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش16,955 تعداد500 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 53 دوره 3 ماهه
سود TTM 330
P/E TTM 51.293

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 445 P/E مجمع 38.05
سود نقدی 400
درصد توزیع 89.89 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 69.04 % رتبه 487
6 ماهه 49.88 % رتبه 415
9 ماهه 30.44 % رتبه 366
1 ساله 21.71 % رتبه 329
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
21.026 هزار میلیارد

ارزش بازار

18.2

P/B

% 23.68

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 16,569 درصد تغییر : 2.14 حجم : 344,964 دفعات : 93
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 16,931 درصد تغییر : 4.47 حجم : 720,997 دفعات : 61
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 17,723 درصد تغییر : 4.68 حجم : 1.1 میلیون دفعات : 268
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 18,593 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.94 میلیون دفعات : 2,598
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 18,593 درصد تغییر : 4.86 حجم : 20.94 میلیون دفعات : 2,598
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 17,732 درصد تغییر : 2.91 حجم : 3.69 میلیون دفعات : 726
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 17,231 درصد تغییر : 4.44 حجم : 11.22 میلیون دفعات : 1,599
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 16,499 درصد تغییر : 3.90 حجم : 17.1 میلیون دفعات : 3,058
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 15,880 درصد تغییر : 4.75 حجم : 21.44 میلیون دفعات : 2,804
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 15,160 درصد تغییر : 4.96 حجم : 9.12 میلیون دفعات : 908
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 14,443 درصد تغییر : 4.09 حجم : 2.87 میلیون دفعات : 683
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 13,875 درصد تغییر : 2.78 حجم : 13.73 میلیون دفعات : 2,855
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 14,271 درصد تغییر : 3.17 حجم : 6.49 میلیون دفعات : 1,397
تاریخ : 1400/06/09 پایانی : 13,832 درصد تغییر : 0.18 حجم : 22.91 میلیون دفعات : 3,148
تاریخ : 1400/06/08 پایانی : 13,857 درصد تغییر : 2.88 حجم : 4.68 میلیون دفعات : 218
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وپخش آخرین : 1,240 29,860 حجم : 215,924 ارزش بازار : 109.731 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : والبر آخرین : 430.00 8,450 حجم : 3.94 میلیون ارزش بازار : 71.401 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کی بی سی آخرین : 1,319 27,706 حجم : 5.93 میلیون ارزش بازار : 7.987 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کاسپین آخرین : 456.00 22,340 حجم : 600,276 ارزش بازار : 15.259 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ریشمک آخرین : 2,450 51,453 حجم : 6.48 میلیون ارزش بازار : 15.258 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : دیران آخرین : 1,440 27,390 حجم : 1.26 میلیون ارزش بازار : 24.191 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دلقما آخرین : 2,080 39,680 حجم : 681,119 ارزش بازار : 26.818 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : دلر آخرین : 90.00 44,690 حجم : 2.62 میلیون ارزش بازار : 49.511 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دکیمی آخرین : 590.00 24,880 حجم : 1.73 میلیون ارزش بازار : 14.25 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دکوثر آخرین : 240.00 4,750 حجم : 2.51 میلیون ارزش بازار : 8.194 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها