زاگرس فارمد پارس

ددام | سهام - بورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,040 4.99
قیمت پایانی: 8,670 0.70

آخرین معامله

11:37
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,040 پایانی 8,670 60.00
بیشترین 9,040 کمترین 9,040
حجم 317,603 دفعات 74
حد قیمت 7,960 - 8,780 ارزش 2.9 میلیارد
حجم مبنا 4.042 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:37
حقیقی حقوقی
21 تعداد خریدار -
1.156 میلیون حجم خرید -
142 تعداد فروشنده -
1.156 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

11:37
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور55 تعداد948,243 خرید8,780 فروش8,820 تعداد120 دستور1
دستور1 تعداد5,000 خرید8,540 فروش9,740 تعداد1,923 دستور2
دستور2 تعداد24,664 خرید8,500 فروش10,380 تعداد6,000 دستور1
دستور1 تعداد596 خرید8,420 فروش10,650 تعداد9,506 دستور1
دستور1 تعداد600 خرید8,360 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 761 دوره 9 ماهه
سود TTM 967
P/E TTM 8.9

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 1,077 P/E مجمع 7.99
سود نقدی 935
درصد توزیع 86.82 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 17.92 % رتبه 338
6 ماهه 27.89 % رتبه 276
9 ماهه 47.68 % رتبه 404
1 ساله 46.59 % رتبه 386
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
9.994 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.98

P/B

% 15.25

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 8,610 درصد تغییر : 2.87 حجم : 1.16 میلیون دفعات : 197
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 8,370 درصد تغییر : 0.24 حجم : 3.27 میلیون دفعات : 677
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 8,350 درصد تغییر : 0.60 حجم : 3.64 میلیون دفعات : 563
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 8,400 درصد تغییر : 4.22 حجم : 2.8 میلیون دفعات : 383
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 8,060 درصد تغییر : 0.25 حجم : 777,859 دفعات : 219
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 8,040 درصد تغییر : 0.50 حجم : 505,316 دفعات : 199
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 8,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.43 میلیون دفعات : 300
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 8,000 درصد تغییر : 0.25 حجم : 1.13 میلیون دفعات : 210
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 8,020 درصد تغییر : 1.35 حجم : 893,278 دفعات : 268
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 8,130 درصد تغییر : 1.22 حجم : 1.2 میلیون دفعات : 302
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 8,230 درصد تغییر : 0.24 حجم : 618,492 دفعات : 242
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 8,210 درصد تغییر : 1.61 حجم : 850,730 دفعات : 246
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 8,080 درصد تغییر : 3.92 حجم : 2.79 میلیون دفعات : 644
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 8,410 درصد تغییر : 4.76 حجم : 1.56 میلیون دفعات : 165
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 8,830 درصد تغییر : 4.85 حجم : 3.39 میلیون دفعات : 504
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وپخش آخرین : 90.00 31,810 حجم : 46,352 ارزش بازار : 112.606 هزار میلیارد تاریخ : 11:33
نماد : والبر آخرین : 130.00 6,820 حجم : 1.75 میلیون ارزش بازار : 56.533 هزار میلیارد تاریخ : 11:40
نماد : کی بی سی آخرین : 370.00 11,230 حجم : 156,832 ارزش بازار : 5.331 هزار میلیارد تاریخ : 11:34
نماد : کاسپین آخرین : 840.00 20,440 حجم : 52,070 ارزش بازار : 13.741 هزار میلیارد تاریخ : 11:25
نماد : ریشمک آخرین : 250.00 23,400 حجم : 436,820 ارزش بازار : 7.035 هزار میلیارد تاریخ : 11:40
نماد : دیران آخرین : 620.00 13,080 حجم : 3.26 میلیون ارزش بازار : 11.343 هزار میلیارد تاریخ : 11:40
نماد : دلقما آخرین : 62.00 1,589 حجم : 5.24 میلیون ارزش بازار : 10.44 هزار میلیارد تاریخ : 11:40
نماد : دلر آخرین : 1,460 40,370 حجم : 476,634 ارزش بازار : 44.719 هزار میلیارد تاریخ : 11:40
نماد : دکیمی آخرین : 390.00 14,790 حجم : 318,511 ارزش بازار : 8.306 هزار میلیارد تاریخ : 11:36
نماد : دکوثر آخرین : 18.00 2,241 حجم : 3.03 میلیون ارزش بازار : 3.796 هزار میلیارد تاریخ : 11:40
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها