زاگرس فارمد پارس

ددام | سهام - بورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,960 1.39
قیمت پایانی: 10,100 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,060 پایانی 10,100 0.00
بیشترین 10,310 کمترین 9,870
حجم 4.1 میلیون دفعات 311
حد قیمت 9,890 - 10,930 ارزش 40.2 میلیارد
حجم مبنا 1.699 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
55 تعداد خریدار 2
320,495 حجم خرید 348,694
66 تعداد فروشنده 1
657,295 حجم فروش 11,894
336,800 تغییر مالکیت 336,800

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,000 خرید10,170 فروش10,420 تعداد990 دستور1
دستور1 تعداد4,903 خرید10,160 فروش10,430 تعداد3,157 دستور1
دستور1 تعداد49,078 خرید10,150 فروش10,450 تعداد7,061 دستور1
دستور3 تعداد4,768 خرید10,100 فروش10,460 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید10,080 فروش10,490 تعداد6,050 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 186 دوره 3 ماهه
سود TTM 1,052
P/E TTM 9.838

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 1,066 P/E مجمع 9.71
سود نقدی 1,010
درصد توزیع 94.75 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 22.98 % رتبه 419
6 ماهه 15.21 % رتبه 326
9 ماهه 6.07 % رتبه 292
1 ساله 7.72 % رتبه 279
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
10.764 هزار میلیارد

ارزش بازار

8.13

P/B

% 15.73

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 10,100 درصد تغییر : 2.42 حجم : 4.1 میلیون دفعات : 311
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 10,350 درصد تغییر : 0.58 حجم : 4.1 میلیون دفعات : 311
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 10,410 درصد تغییر : 0.38 حجم : 4.1 میلیون دفعات : 311
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 10,450 درصد تغییر : 1.65 حجم : 4.1 میلیون دفعات : 311
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 10,280 درصد تغییر : 2.90 حجم : 4.1 میلیون دفعات : 311
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 9,990 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.1 میلیون دفعات : 311
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 9,990 درصد تغییر : 0.40 حجم : 4.1 میلیون دفعات : 311
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 10,030 درصد تغییر : 0.30 حجم : 4.1 میلیون دفعات : 311
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.1 میلیون دفعات : 311
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 3.84 حجم : 4.1 میلیون دفعات : 311
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 9,630 درصد تغییر : 3.88 حجم : 4.1 میلیون دفعات : 311
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 9,270 درصد تغییر : 7.67 حجم : 4.1 میلیون دفعات : 311
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 8,610 درصد تغییر : 0.12 حجم : 4.1 میلیون دفعات : 311
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 8,600 درصد تغییر : 4.76 حجم : 4.1 میلیون دفعات : 311
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 9,030 درصد تغییر : 0.33 حجم : 4.1 میلیون دفعات : 311
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وپخش آخرین : 250.00 33,800 حجم : 507,054 ارزش بازار : 100.43 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : والبر آخرین : 48.00 4,234 حجم : 3.96 میلیون ارزش بازار : 49.729 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
نماد : کی بی سی آخرین : 30.00 8,270 حجم : 3.81 میلیون ارزش بازار : 4.557 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کاسپین آخرین : 250.00 21,400 حجم : 345,649 ارزش بازار : 14.84 هزار میلیارد تاریخ : 1401/05/16
نماد : ریشمک آخرین : 490.00 17,580 حجم : 1.39 میلیون ارزش بازار : 5.991 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دیران آخرین : 290.00 12,420 حجم : 6.85 میلیون ارزش بازار : 12.346 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دلقما آخرین : 8.00 1,478 حجم : 14.12 میلیون ارزش بازار : 11.254 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دلر آخرین : 10.00 19,200 حجم : 4.27 میلیون ارزش بازار : 45.349 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : دکیمی آخرین : 330.00 21,380 حجم : 595,196 ارزش بازار : 8.646 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دکوثر آخرین : 25.00 2,370 حجم : 16.11 میلیون ارزش بازار : 4.034 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها