توزیع داروپخش

دتوزیع | سهام - فرابورس
دارویی ( سایر محصولات دارویی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 47,593 2.00
قیمت پایانی: 48,384 0.37

آخرین معامله

1399/12/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 47,593 پایانی 48,384 180.00
بیشترین 47,593 کمترین 47,593
حجم 187,618 دفعات 10
حد قیمت 47,593 - 51,477 ارزش 8.93 میلیارد
حجم مبنا 1.073 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/13
حقیقی حقوقی
8 تعداد خریدار 1
2,419 حجم خرید 185,199
2 تعداد فروشنده -
187,618 حجم فروش -
185,199 تغییر مالکیت 185,199

عرضه و تقاضا

1399/12/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش47,593 تعداد1,835,139 دستور680
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش47,595 تعداد658 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش47,600 تعداد845 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش47,700 تعداد577 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش47,745 تعداد65 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -1,106 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,164
P/E TTM 41.585

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,683 P/E مجمع 28.75
سود نقدی 1,630
درصد توزیع 96.85 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 49.52 % رتبه 557
6 ماهه 28.16 % رتبه 473
9 ماهه 26.46 % رتبه 374
1 ساله 83.46 % رتبه 355
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
58.061 هزار میلیارد

ارزش بازار

21.53

P/B

% 11.07

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 48,384 درصد تغییر : 0.37 حجم : 187,618 دفعات : 10
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 48,564 درصد تغییر : 0.37 حجم : 189,759 دفعات : 25
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 48,746 درصد تغییر : 0.37 حجم : 189,694 دفعات : 11
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 48,929 درصد تغییر : 0.37 حجم : 188,195 دفعات : 27
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 49,111 درصد تغییر : 0.39 حجم : 197,318 دفعات : 38
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 49,303 درصد تغییر : 0.51 حجم : 247,981 دفعات : 46
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 49,555 درصد تغییر : 0.43 حجم : 11,366 دفعات : 22
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 49,767 درصد تغییر : 1.09 حجم : 528,335 دفعات : 46
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 50,313 درصد تغییر : 2.00 حجم : 1.09 میلیون دفعات : 52
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 51,339 درصد تغییر : 0.57 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 51,631 درصد تغییر : 0.57 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/11/15 پایانی : 51,339 درصد تغییر : 4.80 حجم : 917,759 دفعات : 846
تاریخ : 1399/11/14 پایانی : 48,990 درصد تغییر : 4.11 حجم : 6.05 میلیون دفعات : 2,271
تاریخ : 1399/11/13 پایانی : 47,055 درصد تغییر : 2.78 حجم : 11.66 میلیون دفعات : 5,998
تاریخ : 1399/11/12 پایانی : 48,400 درصد تغییر : 4.34 حجم : 914,663 دفعات : 546
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : هجرت آخرین : 570.00 27,950 حجم : 3,170 ارزش بازار : 28.519 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : شفا آخرین : 950.00 46,890 حجم : 532,507 ارزش بازار : 55.87 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : دکپسول آخرین : 625.00 30,637 حجم : 176,823 ارزش بازار : 9.358 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : درهآور آخرین : 1,082 53,066 حجم : 266,128 ارزش بازار : 10.766 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : تیپیکو آخرین : 820.00 40,290 حجم : 1.31 میلیون ارزش بازار : 176.741 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : پخش آخرین : 700.00 34,316 حجم : 435,245 ارزش بازار : 33.092 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها