مواد داروپخش

دتماد | سهام - بورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 32,600 2.04
قیمت پایانی: 33,130 0.45

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 32,820 پایانی 33,130 150.00
بیشترین 33,760 کمترین 32,600
حجم 156,137 دفعات 115
حد قیمت 30,960 - 35,600 ارزش 5.13 میلیارد
حجم مبنا 452,762 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
53 تعداد خریدار 3
145,527 حجم خرید 10,610
37 تعداد فروشنده -
156,137 حجم فروش -
10,610 تغییر مالکیت 10,610

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد5,411 خرید32,600 فروش32,750 تعداد8,060 دستور1
دستور4 تعداد40,935 خرید32,510 فروش32,840 تعداد10,000 دستور1
دستور3 تعداد50,460 خرید32,500 فروش32,850 تعداد7,000 دستور1
دستور2 تعداد487 خرید32,450 فروش32,900 تعداد1,000 دستور1
دستور2 تعداد3,108 خرید32,050 فروش33,000 تعداد2,000 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 3,084 دوره 6 ماهه
سود TTM 5,379
P/E TTM 6.159

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 5,723 P/E مجمع 5.79
سود نقدی 5,610
درصد توزیع 98.03 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.31 % رتبه 402
6 ماهه 5.05 % رتبه 399
9 ماهه 12.22 % رتبه 319
1 ساله 9.04 % رتبه 294
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
23.688 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.14

P/B

% 20.39

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 33,130 درصد تغییر : 0.45 حجم : 156,137 دفعات : 115
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 33,280 درصد تغییر : 0.83 حجم : 319,601 دفعات : 251
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 33,560 درصد تغییر : 1.87 حجم : 350,095 دفعات : 196
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 34,200 درصد تغییر : 0.98 حجم : 255,382 دفعات : 139
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 34,540 درصد تغییر : 1.76 حجم : 400,756 دفعات : 244
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 35,160 درصد تغییر : 1.65 حجم : 551,519 دفعات : 253
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 35,750 درصد تغییر : 3.03 حجم : 672,710 دفعات : 340
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 34,700 درصد تغییر : 0.73 حجم : 374,194 دفعات : 144
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 34,450 درصد تغییر : 1.44 حجم : 355,636 دفعات : 220
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 33,960 درصد تغییر : 5.40 حجم : 1.331 میلیون دفعات : 408
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 32,220 درصد تغییر : 0.37 حجم : 560,954 دفعات : 169
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 32,100 درصد تغییر : 0.93 حجم : 461,895 دفعات : 183
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 32,400 درصد تغییر : 0.06 حجم : 100,012 دفعات : 140
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 32,420 درصد تغییر : 2.86 حجم : 334,969 دفعات : 274
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 31,520 درصد تغییر : 0.10 حجم : 288,633 دفعات : 181
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وپخش آخرین : 120.00 34,840 حجم : 55,219 ارزش بازار : 123.292 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : والبر آخرین : 143.00 4,805 حجم : 24.16 میلیون ارزش بازار : 63.126 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کی بی سی آخرین : 70.00 8,550 حجم : 1.001 میلیون ارزش بازار : 4.18 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کاسپین آخرین : 100.00 13,440 حجم : 61,067 ارزش بازار : 18.676 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ریشمک آخرین : 390.00 16,600 حجم : 841,157 ارزش بازار : 5.007 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : دیران آخرین : 10.00 12,750 حجم : 3.107 میلیون ارزش بازار : 11.431 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : دلقما آخرین : 32.00 1,954 حجم : 7.135 میلیون ارزش بازار : 13.268 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : دلر آخرین : 40.00 20,000 حجم : 325,524 ارزش بازار : 45 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : دکیمی آخرین : 60.00 22,800 حجم : 595,196 ارزش بازار : 8.646 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : دکوثر آخرین : 295.00 3,929 حجم : 11.356 میلیون ارزش بازار : 6.8 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها