داروسازی آوه سینا

داوه | سهام - فرابورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 16,122 5.00
قیمت پایانی: 16,378 3.49

آخرین معامله

12:19
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 16,360 پایانی 16,378 592.00
بیشترین 16,876 کمترین 16,122
حجم 629,318 دفعات 326
حد قیمت 17,024 - 18,814 ارزش 10.19 میلیارد
حجم مبنا 3.339 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:19
حقیقی حقوقی
169 تعداد خریدار 1
1.122 میلیون حجم خرید 15,000
208 تعداد فروشنده 1
1.107 میلیون حجم فروش 30,000
15,000 تغییر مالکیت 15,000

عرضه و تقاضا

12:19
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد320 خرید16,700 فروش17,110 تعداد423 دستور1
دستور1 تعداد5,000 خرید15,800 فروش17,140 تعداد4,355 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش17,180 تعداد47,460 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش17,195 تعداد64 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش17,200 تعداد1,251 دستور3

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 24 دوره 3 ماهه
سود TTM 739
P/E TTM 23.38

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 760 P/E مجمع 22.73
سود نقدی 250
درصد توزیع 32.89 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 8.52 % رتبه 402
6 ماهه 10.09 % رتبه 380
9 ماهه 3.47 % رتبه 364
1 ساله 8.01 % رتبه 339
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
7.859 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.98

P/B

% 32.22

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 16,970 درصد تغییر : 1.78 حجم : 1.33 میلیون دفعات : 603
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 17,278 درصد تغییر : 3.58 حجم : 1.14 میلیون دفعات : 492
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 17,919 درصد تغییر : 2.76 حجم : 973,358 دفعات : 526
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 18,428 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.54 میلیون دفعات : 844
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 18,428 درصد تغییر : 1.40 حجم : 1.54 میلیون دفعات : 844
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 18,173 درصد تغییر : 3.98 حجم : 1.67 میلیون دفعات : 660
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 17,477 درصد تغییر : 3.67 حجم : 2.53 میلیون دفعات : 699
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 18,143 درصد تغییر : 4.18 حجم : 704,409 دفعات : 358
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 18,934 درصد تغییر : 0.28 حجم : 1.42 میلیون دفعات : 524
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 18,987 درصد تغییر : 0.56 حجم : 2.2 میلیون دفعات : 1,040
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 18,882 درصد تغییر : 2.76 حجم : 2.05 میلیون دفعات : 1,031
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 19,418 درصد تغییر : 1.35 حجم : 2.72 میلیون دفعات : 1,138
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 19,160 درصد تغییر : 4.21 حجم : 1.96 میلیون دفعات : 673
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 20,002 درصد تغییر : 1.43 حجم : 3.98 میلیون دفعات : 1,618
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 20,293 درصد تغییر : 3.81 حجم : 4.23 میلیون دفعات : 1,138
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وپخش آخرین : 1,170 29,930 حجم : 191,776 ارزش بازار : 109.802 هزار میلیارد تاریخ : 12:16
نماد : والبر آخرین : 440.00 8,440 حجم : 3.64 میلیون ارزش بازار : 71.401 هزار میلیارد تاریخ : 12:20
نماد : کی بی سی آخرین : 1,319 27,706 حجم : 4.76 میلیون ارزش بازار : 7.975 هزار میلیارد تاریخ : 12:20
نماد : کاسپین آخرین : 455.00 22,339 حجم : 518,012 ارزش بازار : 15.227 هزار میلیارد تاریخ : 12:19
نماد : ریشمک آخرین : 2,450 51,453 حجم : 5.95 میلیون ارزش بازار : 15.242 هزار میلیارد تاریخ : 12:20
نماد : دیران آخرین : 1,440 27,390 حجم : 1.25 میلیون ارزش بازار : 24.191 هزار میلیارد تاریخ : 12:20
نماد : دلقما آخرین : 2,080 39,680 حجم : 247,092 ارزش بازار : 27.155 هزار میلیارد تاریخ : 12:15
نماد : دلر آخرین : 700.00 43,900 حجم : 2.59 میلیون ارزش بازار : 49.5 هزار میلیارد تاریخ : 12:18
نماد : دکیمی آخرین : 850.00 25,140 حجم : 1.41 میلیون ارزش بازار : 14.216 هزار میلیارد تاریخ : 12:20
نماد : دکوثر آخرین : 240.00 4,750 حجم : 2.51 میلیون ارزش بازار : 8.194 هزار میلیارد تاریخ : 12:09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها