البرزدارو

دالبر | سهام - بورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,000 2.13
قیمت پایانی: 11,860 0.94

آخرین معامله

1400/10/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,710 پایانی 11,860 110.00
بیشترین 12,340 کمترین 11,590
حجم 593,070 دفعات 141
حد قیمت 11,170 - 12,330 ارزش 7.1 میلیارد
حجم مبنا 2.569 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/10/29
حقیقی حقوقی
63 تعداد خریدار 5
280,588 حجم خرید 341,269
75 تعداد فروشنده -
621,857 حجم فروش -
341,269 تغییر مالکیت 341,269

عرضه و تقاضا

1400/10/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 703 دوره 6 ماهه
سود TTM 1,126
P/E TTM 10.374

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 1,542 P/E مجمع 7.57
سود نقدی 1,400
درصد توزیع 90.79 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 18.15 % رتبه 438
6 ماهه 14.49 % رتبه 411
9 ماهه 13.83 % رتبه 395
1 ساله 12.03 % رتبه 415
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
36.529 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.54

P/B

% 21.13

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 11,680 درصد تغییر : 0.60 حجم : 621,857 دفعات : 200
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 11,750 درصد تغییر : 0.51 حجم : 282,728 دفعات : 64
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 11,810 درصد تغییر : 0.34 حجم : 327,190 دفعات : 93
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 11,850 درصد تغییر : 0.34 حجم : 277,953 دفعات : 120
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 11,890 درصد تغییر : 0.34 حجم : 211,332 دفعات : 89
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 11,930 درصد تغییر : 0.00 حجم : 274,683 دفعات : 100
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 11,930 درصد تغییر : 0.17 حجم : 203,831 دفعات : 74
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 11,910 درصد تغییر : 0.17 حجم : 232,047 دفعات : 80
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 11,890 درصد تغییر : 0.08 حجم : 326,261 دفعات : 84
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 11,880 درصد تغییر : 0.17 حجم : 194,356 دفعات : 87
تاریخ : 1400/10/15 پایانی : 11,860 درصد تغییر : 0.85 حجم : 593,070 دفعات : 141
تاریخ : 1400/10/14 پایانی : 11,760 درصد تغییر : 0.00 حجم : 261,906 دفعات : 123
تاریخ : 1400/10/13 پایانی : 11,760 درصد تغییر : 0.17 حجم : 226,434 دفعات : 75
تاریخ : 1400/10/12 پایانی : 11,740 درصد تغییر : 0.34 حجم : 384,511 دفعات : 108
تاریخ : 1400/10/11 پایانی : 11,780 درصد تغییر : 0.34 حجم : 398,946 دفعات : 100
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وپخش آخرین : 270.00 31,990 حجم : 39,752 ارزش بازار : 112.606 هزار میلیارد تاریخ : 10:18
نماد : والبر آخرین : 160.00 6,850 حجم : 980,024 ارزش بازار : 56.365 هزار میلیارد تاریخ : 10:28
نماد : کی بی سی آخرین : 150.00 11,010 حجم : 65,212 ارزش بازار : 5.326 هزار میلیارد تاریخ : 10:28
نماد : کاسپین آخرین : 400.00 20,000 حجم : 31,795 ارزش بازار : 13.734 هزار میلیارد تاریخ : 10:27
نماد : ریشمک آخرین : 650.00 23,800 حجم : 278,580 ارزش بازار : 6.99 هزار میلیارد تاریخ : 10:28
نماد : دیران آخرین : 530.00 12,990 حجم : 1.78 میلیون ارزش بازار : 11.211 هزار میلیارد تاریخ : 10:29
نماد : دلقما آخرین : 52.00 1,579 حجم : 3.64 میلیون ارزش بازار : 10.392 هزار میلیارد تاریخ : 10:28
نماد : دلر آخرین : 670.00 39,580 حجم : 308,712 ارزش بازار : 44.224 هزار میلیارد تاریخ : 10:28
نماد : دکیمی آخرین : 210.00 14,610 حجم : 228,983 ارزش بازار : 8.294 هزار میلیارد تاریخ : 10:21
نماد : دکوثر آخرین : 17.00 2,240 حجم : 1.09 میلیون ارزش بازار : 3.781 هزار میلیارد تاریخ : 10:27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها