دارو ابوریحان

دابور | سهام - بورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 36,870 3.00
قیمت پایانی: 38,010 0.00

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 36,870 پایانی 38,010 0.00
بیشترین 36,870 کمترین 36,870
حجم 2,082 دفعات 4
حد قیمت 36,870 - 40,290 ارزش 76.8 میلیون
حجم مبنا 1.094 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
4 تعداد خریدار -
2,082 حجم خرید -
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 2,082
2,082 تغییر مالکیت 2,082

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش36,870 تعداد1,736,737 دستور274
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش36,900 تعداد6,484 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش37,420 تعداد1,100 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش37,490 تعداد135 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش37,500 تعداد32,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -3,754 دوره 12 ماهه
سود TTM 3,754
P/E TTM 10.125

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 3,440 P/E مجمع 11.05
سود نقدی 3,095
درصد توزیع 89.97 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.85 % رتبه 366
6 ماهه 18.43 % رتبه 324
9 ماهه 19.54 % رتبه 292
1 ساله 12.18 % رتبه 336
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
22.806 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.67

P/B

% 16.03

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 38,010 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,082 دفعات : 4
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 38,010 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,365 دفعات : 7
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 38,010 درصد تغییر : 0.00 حجم : 674 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 38,010 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,410 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 38,010 درصد تغییر : 0.00 حجم : 290 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 38,010 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,118 دفعات : 4
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 38,010 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,648 دفعات : 4
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 38,010 درصد تغییر : 0.47 حجم : 202,148 دفعات : 11
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 38,190 درصد تغییر : 1.19 حجم : 507,725 دفعات : 39
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 38,650 درصد تغییر : 0.92 حجم : 388,494 دفعات : 22
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 39,010 درصد تغییر : 0.31 حجم : 132,022 دفعات : 7
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 39,130 درصد تغییر : 0.00 حجم : 659 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 39,130 درصد تغییر : 0.00 حجم : 593 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 39,130 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,418 دفعات : 3
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 39,130 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,875 دفعات : 4
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وپخش آخرین : 3,040 98,330 حجم : 134,226 ارزش بازار : 84.454 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : والبر آخرین : 460.00 15,070 حجم : 3.48 میلیون ارزش بازار : 73.298 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : کی بی سی آخرین : 776.00 25,121 حجم : 300 ارزش بازار : 7.51 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : کاسپین آخرین : 774.00 25,049 حجم : - ارزش بازار : 18.076 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : ریشمک آخرین : 1,696 54,860 حجم : 20,754 ارزش بازار : 16.955 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : دیران آخرین : 530.00 17,200 حجم : 110,753 ارزش بازار : 15.576 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : دلقما آخرین : 770.00 25,080 حجم : 12,060 ارزش بازار : 17.449 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : دلر آخرین : 1,040 33,890 حجم : 28,093 ارزش بازار : 39.274 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : دکیمی آخرین : 900.00 29,100 حجم : 203,184 ارزش بازار : 17.217 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : دکوثر آخرین : 410.00 20,290 حجم : 340,005 ارزش بازار : 11.146 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها