محورسازان

خوساز | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( قطعات یدکی )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

قطعات یدکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,800 0.56
قیمت پایانی: 8,850 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,100 پایانی 8,850 0.00
بیشترین 9,100 کمترین 8,640
حجم 1.87 میلیون دفعات 111
حد قیمت 8,560 - 9,460 ارزش 13.5 میلیارد
حجم مبنا 2.455 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
210 تعداد خریدار 1
3.344 میلیون حجم خرید 150,000
147 تعداد فروشنده 1
3.462 میلیون حجم فروش 32,375
117,625 تغییر مالکیت 117,625

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد610 خرید8,420 فروش8,590 تعداد7,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش8,600 تعداد28,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش8,690 تعداد11,417 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش8,700 تعداد86,099 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش8,720 تعداد1,000 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 27 دوره 3 ماهه
سود TTM 260
P/E TTM 34

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 249 P/E مجمع 35.5
سود نقدی 50
درصد توزیع 20.08 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.2 % رتبه 486
6 ماهه 42.7 % رتبه 433
9 ماهه 21.95 % رتبه 358
1 ساله 10.02 % رتبه 317
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
7.727 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.75

P/B

% 42.7

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 8,850 درصد تغییر : 0.11 حجم : 1.87 میلیون دفعات : 111
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 8,840 درصد تغییر : 1.89 حجم : 1.87 میلیون دفعات : 111
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 9,010 درصد تغییر : 1.92 حجم : 1.87 میلیون دفعات : 111
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 8,840 درصد تغییر : 2.55 حجم : 1.87 میلیون دفعات : 111
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 8,620 درصد تغییر : 4.87 حجم : 1.87 میلیون دفعات : 111
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 8,220 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.87 میلیون دفعات : 111
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 8,220 درصد تغییر : 3.07 حجم : 1.87 میلیون دفعات : 111
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 8,480 درصد تغییر : 0.59 حجم : 1.87 میلیون دفعات : 111
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 8,530 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.87 میلیون دفعات : 111
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 8,530 درصد تغییر : 1.79 حجم : 1.87 میلیون دفعات : 111
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 8,380 درصد تغییر : 3.97 حجم : 1.87 میلیون دفعات : 111
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 8,060 درصد تغییر : 7.75 حجم : 1.87 میلیون دفعات : 111
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 7,480 درصد تغییر : 0.40 حجم : 1.87 میلیون دفعات : 111
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 7,450 درصد تغییر : 4.61 حجم : 1.87 میلیون دفعات : 111
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 7,810 درصد تغییر : 0.13 حجم : 1.87 میلیون دفعات : 111
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : خنصیر آخرین : 90.00 13,600 حجم : 5.88 میلیون ارزش بازار : 18.913 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خمهر آخرین : 16.00 1,713 حجم : 22.69 میلیون ارزش بازار : 12.003 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خمحور آخرین : 69.00 3,432 حجم : 9.59 میلیون ارزش بازار : 14.896 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خمحرکه آخرین : 23.00 3,690 حجم : 39.02 میلیون ارزش بازار : 18.601 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : خلنت آخرین : 110.00 27,510 حجم : 1.33 میلیون ارزش بازار : 13.404 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خکمک آخرین : 110.00 17,580 حجم : 5.03 میلیون ارزش بازار : 5.734 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خکار آخرین : 2.00 2,310 حجم : 3.16 میلیون ارزش بازار : 5.6 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خفنر آخرین : 90.00 7,130 حجم : 5.6 میلیون ارزش بازار : 6.072 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خفناور آخرین : 1,751 26,450 حجم : 43,224 ارزش بازار : 2.51 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
نماد : خعمرا آخرین : 2,172 14,370 حجم : 603,206 ارزش بازار : 4.032 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها