محورسازان

خوساز | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( قطعات یدکی )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

قطعات یدکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,870 2.50
قیمت پایانی: 13,010 1.44

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 13,110 پایانی 13,010 190.00
بیشترین 13,170 کمترین 12,750
حجم 894,937 دفعات 164
حد قیمت 12,540 - 13,860 ارزش 11.6 میلیارد
حجم مبنا 1.153 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
67 تعداد خریدار 1
819,937 حجم خرید 75,000
66 تعداد فروشنده -
894,937 حجم فروش -
75,000 تغییر مالکیت 75,000

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد125,039 خرید12,870 فروش12,900 تعداد400 دستور1
دستور2 تعداد2,500 خرید12,860 فروش13,000 تعداد101,000 دستور2
دستور4 تعداد75,146 خرید12,850 فروش13,050 تعداد8,000 دستور2
دستور2 تعداد2,778 خرید12,800 فروش13,070 تعداد1,540 دستور1
دستور3 تعداد6,000 خرید12,750 فروش13,080 تعداد5,225 دستور2

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 61 دوره 6 ماهه
سود TTM 291
P/E TTM 44.708

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 249 P/E مجمع 52.25
سود نقدی 50
درصد توزیع 20.08 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 27.42 % رتبه 138
6 ماهه 66.79 % رتبه 183
9 ماهه 121.73 % رتبه 266
1 ساله 79.4 % رتبه 263
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
14.57 هزار میلیارد

ارزش بازار

9.41

P/B

% 41.02

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 13,010 درصد تغییر : 1.44 حجم : 894,937 دفعات : 164
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 13,200 درصد تغییر : 1.54 حجم : 2.569 میلیون دفعات : 384
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 13,000 درصد تغییر : 2.77 حجم : 1.832 میلیون دفعات : 453
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 13,370 درصد تغییر : 1.37 حجم : 2.764 میلیون دفعات : 403
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 13,190 درصد تغییر : 2.57 حجم : 1.698 میلیون دفعات : 424
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 12,860 درصد تغییر : 4.30 حجم : 5.36 میلیون دفعات : 687
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 12,330 درصد تغییر : 1.75 حجم : 1.209 میلیون دفعات : 345
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 12,550 درصد تغییر : 2.70 حجم : 3.987 میلیون دفعات : 781
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 12,220 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.292 میلیون دفعات : 209
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 12,220 درصد تغییر : 4.75 حجم : 6.418 میلیون دفعات : 1,166
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 12,830 درصد تغییر : 3.32 حجم : 3.916 میلیون دفعات : 705
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 13,270 درصد تغییر : 0.23 حجم : 2.611 میلیون دفعات : 650
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 13,300 درصد تغییر : 1.30 حجم : 3.323 میلیون دفعات : 592
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 13,130 درصد تغییر : 0.38 حجم : 3.479 میلیون دفعات : 686
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 13,180 درصد تغییر : 0.38 حجم : 4.804 میلیون دفعات : 757
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : خنصیر آخرین : 130.00 11,180 حجم : 3.097 میلیون ارزش بازار : 16.065 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خمهر آخرین : 57.00 1,808 حجم : 33.706 میلیون ارزش بازار : 12.096 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خمحور آخرین : 173.00 3,649 حجم : 16.024 میلیون ارزش بازار : 22.968 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خمحرکه آخرین : 68.00 3,992 حجم : 6.642 میلیون ارزش بازار : 22.994 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خلنت آخرین : 850.00 24,920 حجم : 1.516 میلیون ارزش بازار : 7.524 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خکمک آخرین : 330.00 17,930 حجم : 675,713 ارزش بازار : 5.708 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خکار آخرین : 28.00 2,434 حجم : 7.86 میلیون ارزش بازار : 6.854 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خفنر آخرین : 250.00 9,810 حجم : 17.12 میلیون ارزش بازار : 11.355 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خفناور آخرین : 600.00 20,910 حجم : 2.188 میلیون ارزش بازار : 2.071 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خعمرا آخرین : 160.00 5,550 حجم : 10.258 میلیون ارزش بازار : 7.549 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها