ایران خودرو

خودرو | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,007 2.05
قیمت پایانی: 2,023 1.27

سود و زیان

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
204.241 هزار میلیارد 314.465 هزار میلیارد 257.851 هزار میلیارد

جمع درآمدها

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
204.241 هزار میلیارد 314.465 هزار میلیارد 257.851 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
236.178 هزار میلیارد 295.804 هزار میلیارد 234.174 هزار میلیارد

سود ناویژه

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
31.937 - هزار میلیارد 18.661 هزار میلیارد 23.677 هزار میلیارد

هزینه های توزیع و فروش

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
9.62 هزار میلیارد 11.224 هزار میلیارد 11.688 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
3.699 هزار میلیارد 2.788 هزار میلیارد 4.447 هزار میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
492.39 میلیارد 11.81 هزار میلیارد 8.556 هزار میلیارد

درآمدها و هزینه های استثنایی

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
14.818 - هزار میلیارد - -

سود (زیان) عملیاتی

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
59.582 - هزار میلیارد 16.461 هزار میلیارد 16.099 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
84.959 - هزار میلیارد 874.6 میلیارد 2.249 هزار میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
84.959 - هزار میلیارد 874.6 میلیارد 2.249 هزار میلیارد

سود انباشته ابتدای دوره

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
4.42 هزار میلیارد 3.819 هزار میلیارد 1.765 هزار میلیارد

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
91.8 - میلیارد 229.5 - میلیارد 82 - میلیارد

سود قابل تخصیص

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
80.631 - هزار میلیارد 4.464 هزار میلیارد 3.932 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
- 44 میلیارد 113 میلیارد

سود سهام مصوب سال جاری

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
- 91.8 میلیارد 229.5 میلیارد

سود و زیان انباشته در پایان دوره

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
80.631 - هزار میلیارد 4.329 هزار میلیارد 3.59 هزار میلیارد

سرمایه

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
15.3 هزار میلیارد 15.3 هزار میلیارد 15.3 هزار میلیارد

EPS خالص

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
5,552.89 - 57.16 147.00
1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده

درآمد حاصل از خدمات و فروش

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
231.491 هزار میلیارد 89.745 هزار میلیارد 333.178 هزار میلیارد

جمع درآمدها

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
231.491 هزار میلیارد 89.745 هزار میلیارد 333.178 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
297.668 هزار میلیارد 107.487 هزار میلیارد 382.085 هزار میلیارد

سود ناویژه

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
66.177 - هزار میلیارد 17.742 - هزار میلیارد 48.907 - هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
9.488 هزار میلیارد 5.164 هزار میلیارد 16.713 هزار میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
12.751 هزار میلیارد 2.427 - هزار میلیارد 26.025 هزار میلیارد

درآمدها و هزینه های استثنایی

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
7.75 - هزار میلیارد - 11.42 - هزار میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
70.664 - هزار میلیارد 25.333 - هزار میلیارد 51.015 - هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
95.579 - هزار میلیارد 37.044 - هزار میلیارد 52.416 - هزار میلیارد

مالیات

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - 184.47 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
95.579 - هزار میلیارد 37.044 - هزار میلیارد 52.601 - هزار میلیارد

سرمایه

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
301.656 هزار میلیارد 301.656 هزار میلیارد 301.656 هزار میلیارد

EPS خالص

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
316.85 - 122.80 - 174.37 -
1397/03/13
سال مالی 1396/12/29
1396/04/29
سال مالی 1396/12/29
1395/11/30
سال مالی 1396/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

1397/03/13
سال مالی 1396/12/29
1396/04/29
سال مالی 1396/12/29
1395/11/30
سال مالی 1396/12/29
314.465 هزار میلیارد 235.669 هزار میلیارد 233.858 هزار میلیارد

سود حاصل از سرمایه گذاریها - عملیاتی

1397/03/13
سال مالی 1396/12/29
1396/04/29
سال مالی 1396/12/29
1395/11/30
سال مالی 1396/12/29
- - 1.165 هزار میلیارد

جمع درآمدها

1397/03/13
سال مالی 1396/12/29
1396/04/29
سال مالی 1396/12/29
1395/11/30
سال مالی 1396/12/29
314.465 هزار میلیارد 235.669 هزار میلیارد 233.858 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

1397/03/13
سال مالی 1396/12/29
1396/04/29
سال مالی 1396/12/29
1395/11/30
سال مالی 1396/12/29
295.804 هزار میلیارد 214.636 هزار میلیارد 208.172 هزار میلیارد

سود ناویژه

1397/03/13
سال مالی 1396/12/29
1396/04/29
سال مالی 1396/12/29
1395/11/30
سال مالی 1396/12/29
18.661 هزار میلیارد 21.033 هزار میلیارد 25.686 هزار میلیارد

هزینه های توزیع و فروش

1397/03/13
سال مالی 1396/12/29
1396/04/29
سال مالی 1396/12/29
1395/11/30
سال مالی 1396/12/29
11.326 هزار میلیارد - -

هزینه های عمومی و اداری

1397/03/13
سال مالی 1396/12/29
1396/04/29
سال مالی 1396/12/29
1395/11/30
سال مالی 1396/12/29
2.788 هزار میلیارد 13.964 هزار میلیارد 15.591 هزار میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

1397/03/13
سال مالی 1396/12/29
1396/04/29
سال مالی 1396/12/29
1395/11/30
سال مالی 1396/12/29
11.567 هزار میلیارد 5.455 هزار میلیارد 3.738 هزار میلیارد

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

1397/03/13
سال مالی 1396/12/29
1396/04/29
سال مالی 1396/12/29
1395/11/30
سال مالی 1396/12/29
- 5.455 هزار میلیارد 3.738 هزار میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

1397/03/13
سال مالی 1396/12/29
1396/04/29
سال مالی 1396/12/29
1395/11/30
سال مالی 1396/12/29
16.116 هزار میلیارد 12.524 هزار میلیارد 14.998 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

1397/03/13
سال مالی 1396/12/29
1396/04/29
سال مالی 1396/12/29
1395/11/30
سال مالی 1396/12/29
838.43 میلیارد 1.67 هزار میلیارد 1.598 هزار میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

1397/03/13
سال مالی 1396/12/29
1396/04/29
سال مالی 1396/12/29
1395/11/30
سال مالی 1396/12/29
838.43 میلیارد 1.67 هزار میلیارد 1.598 هزار میلیارد

سرمایه

1397/03/13
سال مالی 1396/12/29
1396/04/29
سال مالی 1396/12/29
1395/11/30
سال مالی 1396/12/29
15.3 هزار میلیارد 15.3 هزار میلیارد 15.3 هزار میلیارد

EPS خالص

1397/03/13
سال مالی 1396/12/29
1396/04/29
سال مالی 1396/12/29
1395/11/30
سال مالی 1396/12/29
54.80 109.15 104.47