ایران خودرو

خودرو | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,007 2.05
قیمت پایانی: 2,023 1.27

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

تاریخ : 1400/03/26
تعداد:22,264
حجم:897.47 میلیون
ارزش:1.747 هزار میلیارد
اولین:2,015
کمترین:2,001
بیشترین:2,119
قیمت:2,034
تغییر:49.00
درصد تغییر:2.35
قیمت:2,049
تغییر:34.00
درصد تغییر:1.63
تاریخ : 1400/03/25
تعداد:22,264
حجم:897.47 میلیون
ارزش:1.747 هزار میلیارد
اولین:2,102
کمترین:2,000
بیشترین:2,139
قیمت:2,015
تغییر:23.00
درصد تغییر:1.13
قیمت:2,083
تغییر:45.00
درصد تغییر:2.21
تاریخ : 1400/03/24
تعداد:22,264
حجم:897.47 میلیون
ارزش:1.747 هزار میلیارد
اولین:1,986
کمترین:1,986
بیشترین:2,039
قیمت:2,039
تغییر:97.00
درصد تغییر:5.00
قیمت:2,038
تغییر:96.00
درصد تغییر:4.94
تاریخ : 1400/03/23
تعداد:22,264
حجم:897.47 میلیون
ارزش:1.747 هزار میلیارد
اولین:1,880
کمترین:1,852
بیشترین:2,000
قیمت:1,978
تغییر:62.00
درصد تغییر:3.24
قیمت:1,942
تغییر:26.00
درصد تغییر:1.36
تاریخ : 1400/03/22
تعداد:22,264
حجم:897.47 میلیون
ارزش:1.747 هزار میلیارد
اولین:1,964
کمترین:1,854
بیشترین:1,999
قیمت:1,882
تغییر:65.00
درصد تغییر:3.34
قیمت:1,916
تغییر:31.00
درصد تغییر:1.59
تاریخ : 1400/03/19
تعداد:22,264
حجم:897.47 میلیون
ارزش:1.747 هزار میلیارد
اولین:1,900
کمترین:1,850
بیشترین:1,988
قیمت:1,950
تغییر:56.00
درصد تغییر:2.96
قیمت:1,947
تغییر:53.00
درصد تغییر:2.80
تاریخ : 1400/03/18
تعداد:19,308
حجم:1.1 میلیارد
ارزش:2.074 هزار میلیارد
اولین:1,860
کمترین:1,850
بیشترین:1,898
قیمت:1,898
تغییر:90.00
درصد تغییر:4.98
قیمت:1,894
تغییر:86.00
درصد تغییر:4.76
تاریخ : 1400/03/17
تعداد:10,915
حجم:474.77 میلیون
ارزش:858.3 میلیارد
اولین:1,780
کمترین:1,750
بیشترین:1,824
قیمت:1,824
تغییر:189.00
درصد تغییر:11.56
قیمت:1,808
تغییر:173.00
درصد تغییر:10.58
تاریخ : 1400/03/03
تعداد:2,044
حجم:75.98 میلیون
ارزش:124.3 میلیارد
اولین:1,700
کمترین:1,605
بیشترین:1,671
قیمت:1,650
تغییر:24.00
درصد تغییر:1.43
قیمت:1,635
تغییر:39.00
درصد تغییر:2.33
تاریخ : 1400/03/02
تعداد:10,537
حجم:413.42 میلیون
ارزش:692.2 میلیارد
اولین:1,700
کمترین:1,662
بیشترین:1,740
قیمت:1,662
تغییر:87.00
درصد تغییر:4.97
قیمت:1,674
تغییر:75.00
درصد تغییر:4.29
تاریخ : 1400/03/01
تعداد:11,352
حجم:564.9 میلیون
ارزش:987.9 میلیارد
اولین:1,750
کمترین:1,748
بیشترین:1,794
قیمت:1,748
تغییر:92.00
درصد تغییر:5.00
قیمت:1,749
تغییر:91.00
درصد تغییر:4.95
تاریخ : 1400/02/29
تعداد:8,795
حجم:261.26 میلیون
ارزش:480.8 میلیارد
اولین:1,890
کمترین:1,824
بیشترین:1,925
قیمت:1,824
تغییر:95.00
درصد تغییر:4.95
قیمت:1,840
تغییر:79.00
درصد تغییر:4.12
تاریخ : 1400/02/28
تعداد:9,865
حجم:521.31 میلیون
ارزش:1.002 هزار میلیارد
اولین:1,930
کمترین:1,910
بیشترین:1,975
قیمت:1,910
تغییر:100.00
درصد تغییر:4.98
قیمت:1,919
تغییر:91.00
درصد تغییر:4.53
تاریخ : 1400/02/27
تعداد:16,783
حجم:709.21 میلیون
ارزش:1.425 هزار میلیارد
اولین:2,019
کمترین:1,939
بیشترین:2,109
قیمت:1,939
تغییر:102.00
درصد تغییر:5.00
قیمت:2,010
تغییر:31.00
درصد تغییر:1.52
تاریخ : 1400/02/26
تعداد:16,727
حجم:1000 میلیون
ارزش:2.043 هزار میلیارد
اولین:1,930
کمترین:1,925
بیشترین:2,047
قیمت:2,047
تغییر:97.00
درصد تغییر:4.97
قیمت:2,041
تغییر:91.00
درصد تغییر:4.67
تاریخ : 1400/02/25
تعداد:12,137
حجم:355.84 میلیون
ارزش:693.7 میلیارد
اولین:1,875
کمترین:1,875
بیشترین:2,009
قیمت:1,920
تغییر:16.00
درصد تغییر:0.83
قیمت:1,950
تغییر:14.00
درصد تغییر:0.72
تاریخ : 1400/02/22
تعداد:18,871
حجم:601.32 میلیون
ارزش:1.164 هزار میلیارد
اولین:2,010
کمترین:1,887
بیشترین:2,030
قیمت:1,889
تغییر:56.00
درصد تغییر:2.88
قیمت:1,936
تغییر:9.00
درصد تغییر:0.46
تاریخ : 1400/02/21
تعداد:18,029
حجم:635.04 میلیون
ارزش:1.235 هزار میلیارد
اولین:1,838
کمترین:1,840
بیشترین:1,969
قیمت:1,969
تغییر:111.00
درصد تغییر:5.97
قیمت:1,945
تغییر:87.00
درصد تغییر:4.68
تاریخ : 1400/02/20
تعداد:20,074
حجم:784.43 میلیون
ارزش:1.457 هزار میلیارد
اولین:1,838
کمترین:1,838
بیشترین:1,924
قیمت:1,898
تغییر:4.00
درصد تغییر:0.21
قیمت:1,858
تغییر:36.00
درصد تغییر:1.90
تاریخ : 1400/02/19
تعداد:1,243
حجم:61.49 میلیون
ارزش:116.5 میلیارد
اولین:1,894
کمترین:1,894
بیشترین:1,894
قیمت:1,894
تغییر:58.00
درصد تغییر:2.97
قیمت:1,894
تغییر:58.00
درصد تغییر:2.97
تاریخ : 1400/02/18
تعداد:4,658
حجم:149.12 میلیون
ارزش:291.1 میلیارد
اولین:2,000
کمترین:1,940
بیشترین:2,020
قیمت:1,940
تغییر:59.00
درصد تغییر:2.95
قیمت:1,952
تغییر:47.00
درصد تغییر:2.35
تاریخ : 1400/02/15
تعداد:18,765
حجم:769.11 میلیون
ارزش:1.537 هزار میلیارد
اولین:1,997
کمترین:1,997
بیشترین:2,027
قیمت:1,997
تغییر:61.00
درصد تغییر:2.96
قیمت:1,999
تغییر:59.00
درصد تغییر:2.87
تاریخ : 1400/02/13
تعداد:971
حجم:19.55 میلیون
ارزش:39.4 میلیارد
اولین:2,017
کمترین:2,017
بیشترین:2,017
قیمت:2,017
تغییر:62.00
درصد تغییر:2.98
قیمت:2,058
تغییر:21.00
درصد تغییر:1.01
تاریخ : 1400/02/12
تعداد:1,035
حجم:19.59 میلیون
ارزش:40 میلیارد
اولین:2,130
کمترین:2,040
بیشترین:2,040
قیمت:2,040
تغییر:60.00
درصد تغییر:2.86
قیمت:2,079
تغییر:21.00
درصد تغییر:1.00
تاریخ : 1400/02/11
تعداد:13,263
حجم:590.22 میلیون
ارزش:1.24 هزار میلیارد
اولین:2,130
کمترین:2,060
بیشترین:2,190
قیمت:2,060
تغییر:60.00
درصد تغییر:2.83
قیمت:2,100
تغییر:20.00
درصد تغییر:0.94
تاریخ : 1400/02/08
تعداد:20,859
حجم:807.46 میلیون
ارزش:1.708 هزار میلیارد
اولین:2,060
کمترین:2,020
بیشترین:2,180
قیمت:2,160
تغییر:120.00
درصد تغییر:5.26
قیمت:2,120
تغییر:160.00
درصد تغییر:7.02
تاریخ : 1400/02/07
تعداد:19,634
حجم:661.77 میلیون
ارزش:1.362 هزار میلیارد
اولین:2,050
کمترین:2,010
بیشترین:2,120
قیمت:2,030
تغییر:250.00
درصد تغییر:10.97
قیمت:2,280
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1400/02/06
تعداد:19,109
حجم:766.15 میلیون
ارزش:1.55 هزار میلیارد
اولین:2,020
کمترین:2,020
بیشترین:2,060
قیمت:2,030
تغییر:250.00
درصد تغییر:10.97
قیمت:2,280
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1400/02/05
تعداد:1,138
حجم:19.19 میلیون
ارزش:39.1 میلیارد
اولین:2,040
کمترین:2,040
بیشترین:2,040
قیمت:2,040
تغییر:240.00
درصد تغییر:10.53
قیمت:2,280
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1400/02/04
تعداد:8,429
حجم:318.69 میلیون
ارزش:669.6 میلیارد
اولین:2,100
کمترین:2,100
بیشترین:2,140
قیمت:2,100
تغییر:180.00
درصد تغییر:7.90
قیمت:2,280
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00