ایران خودرو

خودرو | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,007 2.05
قیمت پایانی: 2,023 1.27

نسبت های مالی

1399/05/01
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29

سود خالص به فروش

1399/05/01
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
- 41.60 - 0.28

سود ناخالص به فروش

1399/05/01
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
- 41.60 - 0.28

حاشیه سود عملیاتی

1399/05/01
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
- 29.17 - 5.23

سود ناویژه به فروش

1399/05/01
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
- 15.64 - 5.93

سود به سود ناویژه

1399/05/01
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
- 266.02 4.69

بازده دارایی ها ROA

1399/05/01
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
- 36.23 - 0.38

درصد بازده سرمایه

1399/05/01
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
- 555.29 - 5.72

بازدهی سرمایه ROE

1399/05/01
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
- 132.26 4.20

بازده سرمایه در گردش

1399/05/01
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
- 79.90 2.05 -

بازده دارایی ثابت

1399/05/01
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
- 529.59 - 5.60

سنجش سودمندی وام

1399/05/01
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
- 3.65 - 11.00

نسبت جاری

1399/05/01
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
0.62 0.61 0.77

نسبت آنی

1399/05/01
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
0.52 0.49 0.67

نسبت نقدینگی

1399/05/01
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
0.05 0.02 0.02

نسبت کفایت نقد

1399/05/01
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
0.17 0.40 0.13 -

نسبت گردش نقد

1399/05/01
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
0.04 - 0.08 - 0.06

سرمایه در گردش خالص

1399/05/01
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
128.26 - میلیون 106.33 - میلیون 42.6 - میلیون

نسبت دارایی های جاری

1399/05/01
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
0.37 0.72 0.64

گردش موجودی کالا

1399/05/01
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
- 40.08 19.36

دوره وصول مطالبات

1399/05/01
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
- 215.52 132.53

نسبت کالا به سرمایه در گردش

1399/05/01
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
0.25 - 0.31 - 0.45 -

گردش سرمایه جاری

1399/05/01
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
- 1.92 - 7.38 -

گردش دارایی های ثابت

1399/05/01
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
- 12.73 20.12

گردش مجموع دارایی ها

1399/05/01
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
- 0.87 1.37

نسبت بدهی

1399/05/01
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
0.72 1.27 0.91

نسبت بدهی به ارزش ویژه

1399/05/01
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
2.52 4.65 - 10.00

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه

1399/05/01
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
0.41 0.38 - 0.94

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

1399/05/01
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
2.12 4.27 - 9.06

نسبت مالکانه

1399/05/01
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
28.37 27.39 - 9.09

نسبت پوشش بدهی

1399/05/01
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
2.82 0.66 0.80

نسبت پوشش بهره

1399/05/01
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
- 11.52 0.91

نسبت بار مالی وام

1399/05/01
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
- 1.82 0.10

هزینه های مالی به سود عملیاتی

1399/05/01
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
- 13.55 - 57.50

هزینه های مالی به سود خالص

1399/05/01
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
- 9.50 - 1,082.27
1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده

سود خالص به فروش

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
41.29 - 41.28 - 15.79 -

سود ناخالص به فروش

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
41.29 - 41.28 - 15.73 -

حاشیه سود عملیاتی

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
30.53 - 28.23 - 15.31 -

سود ناویژه به فروش

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
28.59 - 19.77 - 14.68 -

سود به سود ناویژه

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
144.43 208.80 107.55

بازده دارایی ها ROA

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
15.22 - 6.49 - 9.42 -

درصد بازده سرمایه

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
31.68 - 12.28 - 17.44 -

بازدهی سرمایه ROE

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
152.11 - 30.52 - 33.20 -

بازده سرمایه در گردش

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
46.81 20.98 41.01

بازده دارایی ثابت

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
53.02 - 19.83 - 28.71 -

سنجش سودمندی وام

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
9.99 4.70 3.52

نسبت جاری

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
0.58 0.55 0.62

نسبت آنی

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
0.41 0.40 0.52

نسبت نقدینگی

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
0.04 0.05 0.05

نسبت کفایت نقد

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
0.04 - 0.14 0.17

نسبت گردش نقد

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
0.01 0.01 - 0.04 -

سرمایه در گردش خالص

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
204.17 - میلیون 176.54 - میلیون 128.26 - میلیون

نسبت دارایی های جاری

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
0.45 0.38 0.37

گردش موجودی کالا

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
35.50 39.48 31.06

دوره وصول مطالبات

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
114.67 123.26 157.17

نسبت کالا به سرمایه در گردش

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
0.42 - 0.35 - 0.25 -

گردش سرمایه جاری

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1.13 - 0.51 - 2.60 -

گردش دارایی های ثابت

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1.28 0.48 1.82

گردش مجموع دارایی ها

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
0.37 0.16 0.60

نسبت بدهی

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
0.90 0.79 0.72

نسبت بدهی به ارزش ویژه

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
8.99 3.70 2.52

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1.25 0.45 0.41

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
7.75 3.25 2.12

نسبت مالکانه

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
10.01 21.26 28.37

نسبت پوشش بدهی

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
2.30 3.42 2.82

نسبت پوشش بهره

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
7.78 10.08 3.85

نسبت بار مالی وام

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1.17 1.13 0.84

هزینه های مالی به سود عملیاتی

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
19.94 - 16.11 - 36.21 -

هزینه های مالی به سود خالص

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
14.74 - 11.02 - 35.12 -
1395/12/22
سال مالی 1395/12/29
1395/03/19
سال مالی 1394/12/29
1390/08/11
سال مالی 1390/12/29

سود خالص به فروش

1395/12/22
سال مالی 1395/12/29
1395/03/19
سال مالی 1394/12/29
1390/08/11
سال مالی 1390/12/29
0.85 0.44 2.89

سود ناخالص به فروش

1395/12/22
سال مالی 1395/12/29
1395/03/19
سال مالی 1394/12/29
1390/08/11
سال مالی 1390/12/29
0.85 0.44 3.56

حاشیه سود عملیاتی

1395/12/22
سال مالی 1395/12/29
1395/03/19
سال مالی 1394/12/29
1390/08/11
سال مالی 1390/12/29
5.49 6.72 11.95

سود ناویژه به فروش

1395/12/22
سال مالی 1395/12/29
1395/03/19
سال مالی 1394/12/29
1390/08/11
سال مالی 1390/12/29
8.46 15.86 16.83

سود به سود ناویژه

1395/12/22
سال مالی 1395/12/29
1395/03/19
سال مالی 1394/12/29
1390/08/11
سال مالی 1390/12/29
10.03 2.79 17.19

درصد بازده سرمایه

1395/12/22
سال مالی 1395/12/29
1395/03/19
سال مالی 1394/12/29
1390/08/11
سال مالی 1390/12/29
14.28 4.50 36.35