ایران خودرو

خودرو | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,007 2.05
قیمت پایانی: 2,023 1.27

EPS

سال مالی 1399/12/29

380.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
تاریخ : 1399/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
380.00 (0٪)
سرمایه : 301.656 هزار میلیارد
تاریخ : 1399/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
317.00 (-0٪)
سرمایه : 301.656 هزار میلیارد
تاریخ : 1399/06/20 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
123.00 (-0٪)
سرمایه : 301.656 هزار میلیارد

سال مالی 1398/12/29

174.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
تاریخ : 1399/05/01 مجمع
واقعی :
نقدی :
174.00
0.00 (-0٪)
سرمایه : 301.656 هزار میلیارد
تاریخ : 1399/04/29 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
174.00 (-0٪)
سرمایه : 301.656 هزار میلیارد
تاریخ : 1399/04/18 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
175.00 (-0٪)
سرمایه : 301.656 هزار میلیارد
تاریخ : 1398/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
3,441.00 (-0٪)
سرمایه : 15.3 هزار میلیارد
تاریخ : 1398/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
3,472.00 (-0٪)
سرمایه : 15.3 هزار میلیارد
تاریخ : 1398/05/01 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,159.00 (-0٪)
سرمایه : 15.3 هزار میلیارد

سال مالی 1397/12/29

5,553

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
تاریخ : 1398/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
5,553.00
0.00 (-0٪)
سرمایه : 15.3 هزار میلیارد
تاریخ : 1398/04/25 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
5,553.00 (-0٪)
سرمایه : 15.3 هزار میلیارد
تاریخ : 1398/03/28 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
5,345.00 (-0٪)
سرمایه : 15.3 هزار میلیارد
تاریخ : 1398/03/22 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
5,350.00 (-0٪)
سرمایه : 15.3 هزار میلیارد
تاریخ : 1397/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
3,340.00 (-0٪)
سرمایه : 15.3 هزار میلیارد
تاریخ : 1397/10/24 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,566.00 (-0٪)
سرمایه : 15.3 هزار میلیارد
تاریخ : 1397/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,678.00 (-0٪)
سرمایه : 15.3 هزار میلیارد
تاریخ : 1397/04/31 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
4.00 (-0٪)
سرمایه : 15.3 هزار میلیارد

سال مالی 1399/12/29

380.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
تاریخ : 1399/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
380.00 (0٪)
سرمایه : 301.656 هزار میلیارد
تاریخ : 1399/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
317.00 (-0٪)
سرمایه : 301.656 هزار میلیارد
تاریخ : 1399/06/20 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
123.00 (-0٪)
سرمایه : 301.656 هزار میلیارد

سال مالی 1398/12/29

174.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
تاریخ : 1399/05/01 مجمع
واقعی :
نقدی :
174.00
0.00 (-0٪)
سرمایه : 301.656 هزار میلیارد
تاریخ : 1399/04/29 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
174.00 (-0٪)
سرمایه : 301.656 هزار میلیارد
تاریخ : 1399/04/18 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
175.00 (-0٪)
سرمایه : 301.656 هزار میلیارد
تاریخ : 1398/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
175.00 (-0٪)
سرمایه : 301.656 هزار میلیارد
تاریخ : 1398/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
176.00 (-0٪)
سرمایه : 301.656 هزار میلیارد
تاریخ : 1398/05/01 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
59.00 (-0٪)
سرمایه : 301.656 هزار میلیارد

سال مالی 1397/12/29

282.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
تاریخ : 1398/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
282.00
0.00 (-0٪)
سرمایه : 301.656 هزار میلیارد
تاریخ : 1398/04/25 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
282.00 (-0٪)
سرمایه : 301.656 هزار میلیارد
تاریخ : 1398/03/28 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
271.00 (-0٪)
سرمایه : 301.656 هزار میلیارد
تاریخ : 1398/03/22 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
271.00 (-0٪)
سرمایه : 301.656 هزار میلیارد
تاریخ : 1397/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
169.00 (-0٪)
سرمایه : 301.656 هزار میلیارد
تاریخ : 1397/10/24 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
79.00 (-0٪)
سرمایه : 301.656 هزار میلیارد
تاریخ : 1397/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
85.00 (-0٪)
سرمایه : 301.656 هزار میلیارد
تاریخ : 1397/04/31 3 ماهه
پیش بینی :
0.00
سرمایه : 301.656 هزار میلیارد