ایران خودرو

خودرو | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,007 2.05
قیمت پایانی: 2,023 1.27

گردش وجوه نقد

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
4.112 هزار میلیارد 4.967 - هزار میلیارد 14.836 - هزار میلیارد

سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

سود سهام پرداختی

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
2.64 - میلیارد 496 - میلیون 5.82 - میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
14.092 - هزار میلیارد 4.081 - هزار میلیارد 18.471 - هزار میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
193.25 میلیارد 97.41 میلیارد 536.86 میلیارد

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
13.901 - هزار میلیارد 3.984 - هزار میلیارد 17.94 - هزار میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - 125 - میلیارد

فروش دارایی ثابت مشهود

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
9 میلیون - 420.82 میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- 308.66 - میلیارد 840.68 - میلیارد

فروش سایر دارایی ها

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

خرید سایر دارایی ها

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

خرید سرمایه گذاری بلند مدت

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- 312.67 - میلیارد 1.657 - هزار میلیارد

فروش سرمایه گذاری بلند مدت

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
3.077 هزار میلیارد 1.098 هزار میلیارد 3.326 هزار میلیارد

وجوه پرداختی بابت خرید اوراق مشارکت

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
3.022 - هزار میلیارد - 2.671 - هزار میلیارد

خرید دارایی های نامشهود

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - 70.94 - میلیارد

فروش دارایی های نامشهود

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - 7 میلیون

وجوه پرداختی بابت خرید دارائیهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

وجوه دریافتی (پرداختی) بابت سرقفلی تلفیقی

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

وجوه دریافتی بابت فروش اوراق مشارکت

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
3.087 هزار میلیارد - 3.087 هزار میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
3.142 هزار میلیارد 476.61 میلیارد 1.595 هزار میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
6.647 - هزار میلیارد 8.475 - هزار میلیارد 31.306 - هزار میلیارد

دریافت تسهیلات مالی

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
84.446 هزار میلیارد 37.289 هزار میلیارد 103.859 هزار میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
79.697 - هزار میلیارد 32.261 - هزار میلیارد 66.73 - هزار میلیارد

وجوه پرداختی بابت اوراق مشارکت

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- 78.03 - میلیارد -

وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی-سهم اقلیت

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

دریافت بابت تسهیلات خرید دین

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
2.742 هزار میلیارد 3.069 هزار میلیارد 6.616 هزار میلیارد

وجوه حاصل از فروش سهام شرکت اصلی توسط فرعی

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
7.491 هزار میلیارد 8.018 هزار میلیارد 43.744 هزار میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
843.75 میلیارد 456.45 - میلیارد 12.438 هزار میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
18.151 هزار میلیارد 18.151 هزار میلیارد 5.601 هزار میلیارد

تغییرات نرخ ارز

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
603.56 میلیارد 164.19 میلیارد 111.74 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
19.599 هزار میلیارد 17.859 هزار میلیارد 18.151 هزار میلیارد

مبادلات غیر نقدی

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
3.873 هزار میلیارد 2.68 هزار میلیارد 303.899 هزار میلیارد

سود پرداختی بابت اوراق مشارکت

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1.978 هزار میلیارد - -

وجوه دریافتی بابت فروش بخشی از سهام شرکت فرعی

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- -

وجوه حاصل از افزایش سرمایه

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- -

وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکتهای فرعی

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/05/01
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- -