ایران خودرو

خودرو | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,007 2.05
قیمت پایانی: 2,023 1.27

افزایش سرمایه

1398/12/28

1872% افزایش

سرمایه قبلی : 15.3 هزار میلیارد آورده : - ( %) مهلت پذیره نویسی : -
سرمایه جدید : 301.656 هزار میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1399/02/21
تغییر سرمایه : 286.356 هزار میلیارد صرف سهام : -

1394/08/30

28% افزایش

سرمایه قبلی : 12 هزار میلیارد آورده : 3.3 هزار میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1394/11/06
سرمایه جدید : 15.3 هزار میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1394/12/18
تغییر سرمایه : 3.3 هزار میلیارد صرف سهام : -