ایران خودرو

خودرو | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,007 2.05
قیمت پایانی: 2,023 1.27

ترازنامه

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
5.601 هزار میلیارد 3.542 هزار میلیارد 4.95 هزار میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
120.599 هزار میلیارد 114.185 هزار میلیارد 90.288 هزار میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
- - -

سفارشات مواد و کالا

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
- - -

پیش پرداخت ها

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
9 هزار میلیارد 9.137 هزار میلیارد 8.895 هزار میلیارد

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
9.882 هزار میلیارد 5.881 هزار میلیارد 2.494 هزار میلیارد

موجودی کالای در جریان ساخت

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
1.569 هزار میلیارد 958.83 میلیارد 1.057 هزار میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
11.208 هزار میلیارد 1.84 هزار میلیارد 954.52 میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
- - -

کالای در راه

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
6.044 هزار میلیارد 6.821 هزار میلیارد 2.61 هزار میلیارد

سایر موجودی ها

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
4.077 هزار میلیارد 3.585 هزار میلیارد 5.178 هزار میلیارد

موجودی مواد و کالا

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
32.779 هزار میلیارد 19.085 هزار میلیارد 12.294 هزار میلیارد

جمع دارایی های جاری

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
167.98 هزار میلیارد 145.949 هزار میلیارد 116.426 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
41.177 هزار میلیارد 40.736 هزار میلیارد 29.11 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
6.393 هزار میلیارد 23.397 هزار میلیارد 26.953 هزار میلیارد

دارایی های نامشهود

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
1.474 هزار میلیارد 1.649 هزار میلیارد 1.3 هزار میلیارد

سایر دارایی ها

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
1.419 هزار میلیارد 1.641 هزار میلیارد 1.629 هزار میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
16.042 هزار میلیارد 15.63 هزار میلیارد 15.313 هزار میلیارد

خالص دارایی های ثابت

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
16.042 هزار میلیارد 15.63 هزار میلیارد 15.313 هزار میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
- - -

جمع کل دارایی ها

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
234.485 هزار میلیارد 229.001 هزار میلیارد 190.731 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
59.716 هزار میلیارد 70.426 هزار میلیارد 51.629 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
- - -

پیش دریافت ها

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
129.569 هزار میلیارد 78.198 هزار میلیارد 60.116 هزار میلیارد

سایر ذخائر

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
27.262 هزار میلیارد 5.247 هزار میلیارد 4.164 هزار میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
57.402 هزار میلیارد 34.311 هزار میلیارد 34.483 هزار میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
366.24 میلیارد 368.79 میلیارد 361.6 میلیارد

جمع بدهی های جاری

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
274.315 هزار میلیارد 188.552 هزار میلیارد 150.753 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
- 463 میلیون 1.2 میلیارد

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
11.823 هزار میلیارد 9.986 هزار میلیارد 11.916 هزار میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
12.582 هزار میلیارد 9.647 هزار میلیارد 7.89 هزار میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
- - -

جمع کل بدهی ها

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
298.72 هزار میلیارد 208.185 هزار میلیارد 170.56 هزار میلیارد

سرمایه

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
15.3 هزار میلیارد 15.3 هزار میلیارد 15.3 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
80.631 - هزار میلیارد 4.42 هزار میلیارد 3.819 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
1.088 هزار میلیارد 1.088 هزار میلیارد 1.044 هزار میلیارد

اندوخته طرح و توسعه

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
- - 7.88 میلیارد

سایر اندوخته ها

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
7.88 میلیارد 7.88 میلیارد -

جمع حقوق صاحبان سهام

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
64.235 - هزار میلیارد 20.816 هزار میلیارد 20.171 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
234.485 هزار میلیارد 229.001 هزار میلیارد 190.731 هزار میلیارد

سرمایه مصوب

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
15.3 هزار میلیارد 15.3 هزار میلیارد 15.3 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته مصوب

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
80.631 - هزار میلیارد 4.329 هزار میلیارد 3.59 هزار میلیارد

اندوخته قانونی مصوب

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
1.088 هزار میلیارد 1.088 هزار میلیارد 1.044 هزار میلیارد

اندوخته طرح و توسعه مصوب

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
- - 7.88 میلیارد

سایر اندوخته های مصوب

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
7.88 میلیارد 7.88 میلیارد -

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
64.235 - هزار میلیارد 20.724 هزار میلیارد 19.942 هزار میلیارد
1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/29
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/29
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
19.599 هزار میلیارد 17.859 هزار میلیارد 18.151 هزار میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/29
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
147.47 هزار میلیارد 122.914 هزار میلیارد 143.466 هزار میلیارد

پیش پرداخت ها

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/29
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
30.331 هزار میلیارد - 12.967 هزار میلیارد

سفارشات و پیش پرداخت ها

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/29
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- 15.686 هزار میلیارد -

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/29
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
85.167 هزار میلیارد 62.051 هزار میلیارد 32.242 هزار میلیارد

موجودی کالای در جریان ساخت

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/29
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

موجودی کالای ساخته شده

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/29
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

کالای در راه

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/29
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

سایر موجودی ها

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/29
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

موجودی مواد و کالا

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/29
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
85.167 هزار میلیارد 62.051 هزار میلیارد 32.242 هزار میلیارد

جمع دارایی های جاری

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/29
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
282.567 هزار میلیارد 218.51 هزار میلیارد 206.826 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/29
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
162.064 هزار میلیارد 162.82 هزار میلیارد 162.507 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/29
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1.445 هزار میلیارد 1.468 هزار میلیارد 3.242 هزار میلیارد

دارایی های نامشهود

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/29
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
989.74 میلیارد 1.075 هزار میلیارد 1.162 هزار میلیارد

سایر دارایی ها

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/29
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
509.27 میلیارد 327.72 میلیارد 1.426 هزار میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/29
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
180.283 هزار میلیارد 186.775 هزار میلیارد 183.229 هزار میلیارد

خالص دارایی های ثابت

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/29
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
180.283 هزار میلیارد 186.775 هزار میلیارد 183.229 هزار میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/29
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

جمع کل دارایی ها

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/29
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
627.858 هزار میلیارد 570.975 هزار میلیارد 558.392 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/29
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
219.727 هزار میلیارد 118.725 هزار میلیارد 87.329 هزار میلیارد

پیش دریافت ها

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/29
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
148.057 هزار میلیارد 148.862 هزار میلیارد 126.807 هزار میلیارد

سایر ذخائر

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/29
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
26.181 هزار میلیارد 32.557 هزار میلیارد 34.464 هزار میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/29
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
92.422 هزار میلیارد 94.553 هزار میلیارد 86.128 هزار میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/29
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
353.24 میلیارد 355.36 میلیارد 355.86 میلیارد

جمع بدهی های جاری

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/29
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
486.74 هزار میلیارد 395.053 هزار میلیارد 335.083 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/29
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
46.387 هزار میلیارد 27.378 هزار میلیارد 34.801 هزار میلیارد

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/29
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
11.334 هزار میلیارد 10.657 هزار میلیارد 13.582 هزار میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/29
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
20.562 هزار میلیارد 16.516 هزار میلیارد 16.51 هزار میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/29
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

جمع کل بدهی ها

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/29
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
565.022 هزار میلیارد 449.604 هزار میلیارد 399.977 هزار میلیارد

سرمایه

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/29
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
301.656 هزار میلیارد 301.656 هزار میلیارد 301.656 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/29
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
239.916 - هزار میلیارد 181.38 - هزار میلیارد 144.336 - هزار میلیارد

اندوخته قانونی

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/29
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1.088 هزار میلیارد 1.088 هزار میلیارد 1.088 هزار میلیارد

سایر اندوخته ها

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/29
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
7.88 میلیارد 7.88 میلیارد 7.88 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/29
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
62.836 هزار میلیارد 121.371 هزار میلیارد 158.415 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/06/20
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/29
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
627.858 هزار میلیارد 570.975 هزار میلیارد 558.392 هزار میلیارد