نصیر ماشین

خنصیر | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( قطعات یدکی )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

قطعات یدکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 27,120 4.91
قیمت پایانی: 26,930 4.18

آخرین معامله

1400/07/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 26,450 پایانی 26,930 1,080.00
بیشترین 27,140 کمترین 26,020
حجم 13.71 میلیون دفعات 4,151
حد قیمت 23,550 - 26,010 ارزش 369.3 میلیارد
حجم مبنا 1.029 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/07/28
حقیقی حقوقی
1,624 تعداد خریدار 6
21.34 میلیون حجم خرید 399,344
1,179 تعداد فروشنده 5
20.693 میلیون حجم فروش 1.046 میلیون
647,000 تغییر مالکیت 647,000

عرضه و تقاضا

1400/07/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور45 تعداد3,199,148 خرید26,010 فروش26,010 تعداد4,070 دستور2
دستور2 تعداد55,414 خرید26,000 فروش27,140 تعداد4,819 دستور3
دستور2 تعداد50,462 خرید25,980 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد50,000 خرید25,970 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور5 تعداد5,465 خرید25,960 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 98 دوره 3 ماهه
سود TTM 199
P/E TTM 130.111

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 774 P/E مجمع 33.4
سود نقدی 82
درصد توزیع 10.59 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 39.65 % رتبه 351
6 ماهه 35.7 % رتبه 561
9 ماهه 40.32 % رتبه 495
1 ساله 194.48 % رتبه 498
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
33.138 هزار میلیارد

ارزش بازار

51.93

P/B

% 53.96

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/07/28 پایانی : 26,930 درصد تغییر : 4.18 حجم : 13.71 میلیون دفعات : 4,151
تاریخ : 1400/07/27 پایانی : 25,850 درصد تغییر : 4.32 حجم : 21.74 میلیون دفعات : 4,180
تاریخ : 1400/07/26 پایانی : 24,780 درصد تغییر : 4.14 حجم : 30.89 میلیون دفعات : 5,594
تاریخ : 1400/07/25 پایانی : 25,850 درصد تغییر : 3.44 حجم : 26 میلیون دفعات : 5,635
تاریخ : 1400/07/24 پایانی : 24,990 درصد تغییر : 4.60 حجم : 23.12 میلیون دفعات : 4,250
تاریخ : 1400/07/21 پایانی : 23,890 درصد تغییر : 4.78 حجم : 27.75 میلیون دفعات : 3,995
تاریخ : 1400/07/20 پایانی : 22,800 درصد تغییر : 4.54 حجم : 18.53 میلیون دفعات : 3,329
تاریخ : 1400/07/19 پایانی : 21,810 درصد تغییر : 4.91 حجم : 7.29 میلیون دفعات : 1,728
تاریخ : 1400/07/18 پایانی : 20,790 درصد تغییر : 2.35 حجم : 34.03 میلیون دفعات : 6,693
تاریخ : 1400/07/17 پایانی : 21,290 درصد تغییر : 4.36 حجم : 2.97 میلیون دفعات : 476
تاریخ : 1400/07/14 پایانی : 22,260 درصد تغییر : 3.84 حجم : 25.13 میلیون دفعات : 5,066
تاریخ : 1400/07/12 پایانی : 23,150 درصد تغییر : 0.04 حجم : 20.77 میلیون دفعات : 4,933
تاریخ : 1400/07/11 پایانی : 23,160 درصد تغییر : 4.75 حجم : 23 میلیون دفعات : 4,524
تاریخ : 1400/07/10 پایانی : 22,110 درصد تغییر : 4.59 حجم : 20.93 میلیون دفعات : 4,035
تاریخ : 1400/07/07 پایانی : 21,140 درصد تغییر : 3.25 حجم : 25.15 میلیون دفعات : 4,756
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : خوساز آخرین : 380.00 7,410 حجم : 2.72 میلیون ارزش بازار : 8.354 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : خمهر آخرین : 104.00 2,119 حجم : 24.79 میلیون ارزش بازار : 10.103 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/18
نماد : خمحور آخرین : 151.00 2,885 حجم : 4.95 میلیون ارزش بازار : 18.432 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : خمحرکه آخرین : 109.00 3,340 حجم : 9.68 میلیون ارزش بازار : 19.467 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : خلنت آخرین : 5,590 106,250 حجم : 316,782 ارزش بازار : 14.017 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : خکمک آخرین : 940.00 19,890 حجم : 6.95 میلیون ارزش بازار : 6.379 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : خکار آخرین : 140.00 5,460 حجم : 6.02 میلیون ارزش بازار : 11.991 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : خفنر آخرین : 340.00 7,290 حجم : 8.12 میلیون ارزش بازار : 8.444 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : خفناور آخرین : 16,874 41,573 حجم : 43,224 ارزش بازار : 2.47 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : خعمرا آخرین : 12,601 3,941 حجم : 603,206 ارزش بازار : 1.323 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها