نصیر ماشین

خنصیر | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( قطعات یدکی )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

قطعات یدکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 110,560 1.99
قیمت پایانی: 112,540 0.24

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 110,560 پایانی 112,540 270.00
بیشترین 110,560 کمترین 110,560
حجم 53,514 دفعات 20
حد قیمت 110,920 - 119,970 ارزش 5.9 میلیارد
حجم مبنا 1.029 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
50 تعداد خریدار 1
21,786 حجم خرید 50,000
8 تعداد فروشنده -
71,786 حجم فروش -
50,000 تغییر مالکیت 50,000

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد200 خرید102,000 فروش110,920 تعداد2,041,336 دستور1163
دستور1 تعداد618 خرید86,850 فروش110,930 تعداد12,179 دستور8
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش111,000 تعداد7,134 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش111,010 تعداد9,537 دستور16
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش111,020 تعداد307 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 542 دوره 9 ماهه
سود TTM 596
P/E TTM 189.279

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 124 P/E مجمع 909.76
سود نقدی 15
درصد توزیع 12.1 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 137.05 % رتبه 423
6 ماهه 103.48 % رتبه 377
9 ماهه 329.68 % رتبه 439
1 ساله 692.59 % رتبه 421
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
23.315 هزار میلیارد

ارزش بازار

49.64

P/B

% 53.94

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 112,540 درصد تغییر : 0.24 حجم : 53,514 دفعات : 20
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 112,810 درصد تغییر : 0.33 حجم : 71,786 دفعات : 61
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 113,180 درصد تغییر : 0.08 حجم : 17,540 دفعات : 26
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 113,270 درصد تغییر : 0.28 حجم : 61,920 دفعات : 30
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 113,590 درصد تغییر : 0.34 حجم : 74,613 دفعات : 59
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 113,980 درصد تغییر : 0.08 حجم : 350,564 دفعات : 456
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 114,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.08 میلیون دفعات : 6,938
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 114,070 درصد تغییر : 5.75 حجم : 6.08 میلیون دفعات : 6,938
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 107,870 درصد تغییر : 5.58 حجم : 3.43 میلیون دفعات : 4,064
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 102,170 درصد تغییر : 4.79 حجم : 5.11 میلیون دفعات : 6,031
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 97,500 درصد تغییر : 5.27 حجم : 2.93 میلیون دفعات : 2,803
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 92,620 درصد تغییر : 5.88 حجم : 2.66 میلیون دفعات : 2,032
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 87,480 درصد تغییر : 0.31 حجم : 2.59 میلیون دفعات : 2,747
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 87,750 درصد تغییر : 0.61 حجم : 2.99 میلیون دفعات : 3,335
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 87,220 درصد تغییر : 4.13 حجم : 5.02 میلیون دفعات : 4,830
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : خوساز آخرین : 160.00 7,900 حجم : 40,141 ارزش بازار : 9.026 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : خمهر آخرین : 50.00 2,470 حجم : 292,184 ارزش بازار : 11.964 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : خمحور آخرین : 1,220 60,190 حجم : 696 ارزش بازار : 25.838 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : خمحرکه آخرین : 90.00 4,840 حجم : 888,660 ارزش بازار : 28.212 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : خلنت آخرین : 1,890 92,690 حجم : 75,237 ارزش بازار : 8.303 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : خکمک آخرین : 570.00 28,200 حجم : 2,739 ارزش بازار : 9.231 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : خکار آخرین : 2,100 20,000 حجم : - ارزش بازار : 15.824 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : خفنر آخرین : 440.00 21,690 حجم : - ارزش بازار : 10.346 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/6
نماد : خفناور آخرین : 27,576 52,275 حجم : 43,224 ارزش بازار : 2.47 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : خعمرا آخرین : 6,601 23,143 حجم : 603,206 ارزش بازار : 1.323 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/6
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها