محورخودرو

خمحور | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( قطعات یدکی )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

قطعات یدکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 60,190 1.99
قیمت پایانی: 61,410 0.00

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 60,190 پایانی 61,410 0.00
بیشترین 60,190 کمترین 60,190
حجم 696 دفعات 3
حد قیمت 60,310 - 65,230 ارزش 41.9 میلیون
حجم مبنا 845,166 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
26 تعداد خریدار -
88,712 حجم خرید -
38 تعداد فروشنده -
88,712 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش60,310 تعداد905,058 دستور82
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش60,320 تعداد130 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش61,530 تعداد773 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش61,540 تعداد802 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش62,450 تعداد588 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 79 دوره 9 ماهه
سود TTM 417
P/E TTM 147.266

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 16 P/E مجمع 3,838.13
سود نقدی 2
درصد توزیع 12.5 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.35 % رتبه 346
6 ماهه 13.96 % رتبه 379
9 ماهه 163.81 % رتبه 425
1 ساله 260.61 % رتبه 422
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
25.838 هزار میلیارد

ارزش بازار

52.56

P/B

% 11.71

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 61,410 درصد تغییر : 0.00 حجم : 696 دفعات : 3
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 61,410 درصد تغییر : 0.21 حجم : 88,712 دفعات : 65
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 61,540 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,451 دفعات : 11
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 61,540 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,029 دفعات : 5
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 61,540 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,564 دفعات : 9
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 61,540 درصد تغییر : 0.32 حجم : 148,555 دفعات : 187
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 61,740 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.11 میلیون دفعات : 784
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 61,740 درصد تغییر : 1.43 حجم : 1.11 میلیون دفعات : 784
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 60,870 درصد تغییر : 0.85 حجم : 359,082 دفعات : 296
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 61,390 درصد تغییر : 0.58 حجم : 325,460 دفعات : 444
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 61,750 درصد تغییر : 0.13 حجم : 1.23 میلیون دفعات : 684
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 61,830 درصد تغییر : 3.46 حجم : 688,080 دفعات : 542
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 59,760 درصد تغییر : 4.24 حجم : 1.23 میلیون دفعات : 860
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 57,330 درصد تغییر : 1.00 حجم : 788,656 دفعات : 602
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 56,760 درصد تغییر : 3.16 حجم : 1.09 میلیون دفعات : 806
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : خوساز آخرین : 160.00 7,900 حجم : 40,141 ارزش بازار : 9.026 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : خنصیر آخرین : 2,250 110,560 حجم : 53,514 ارزش بازار : 23.315 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : خمهر آخرین : 50.00 2,470 حجم : 292,184 ارزش بازار : 11.964 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : خمحرکه آخرین : 90.00 4,840 حجم : 888,660 ارزش بازار : 28.212 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : خلنت آخرین : 1,890 92,690 حجم : 75,237 ارزش بازار : 8.303 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : خکمک آخرین : 570.00 28,200 حجم : 2,739 ارزش بازار : 9.231 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : خکار آخرین : 2,100 20,000 حجم : - ارزش بازار : 15.824 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : خفنر آخرین : 440.00 21,690 حجم : - ارزش بازار : 10.346 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/6
نماد : خفناور آخرین : 27,576 52,275 حجم : 43,224 ارزش بازار : 2.47 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : خعمرا آخرین : 6,601 23,143 حجم : 603,206 ارزش بازار : 1.323 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/6
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها