صنعتی روان فن آور

خفناور | سهام - فرابورس
خودرو و قطعات ( قطعات یدکی )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

قطعات یدکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 46,006 86.27
قیمت پایانی: 24,699 0.00

آخرین معامله

1400/04/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 46,006 پایانی 24,699 0.00
بیشترین 46,006 کمترین 46,006
حجم 43,224 دفعات 11
حد قیمت 46,006 - 48,850 ارزش 1.04 میلیارد
حجم مبنا 809,750 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/04/29
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
110 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
110 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/04/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش46,006 تعداد3,618,700 دستور416
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش46,013 تعداد13,361 دستور5
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش46,635 تعداد1,600 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش47,000 تعداد19,414 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش47,428 تعداد520 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 6 دوره 12 ماهه
سود TTM 6
P/E TTM 7,904.5

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 106 P/E مجمع 447.42
سود نقدی 11
درصد توزیع 10.38 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.86 % رتبه 538
6 ماهه 28.24 % رتبه 551
9 ماهه 90.39 % رتبه 527
1 ساله 72.45 % رتبه 555
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
2.47 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 49.22

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/04/29 پایانی : 24,699 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,224 دفعات : 11
تاریخ : 1400/04/28 پایانی : 24,699 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,224 دفعات : 11
تاریخ : 1400/04/26 پایانی : 24,699 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,224 دفعات : 11
تاریخ : 1400/04/23 پایانی : 24,699 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,224 دفعات : 11
تاریخ : 1400/04/22 پایانی : 24,699 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,224 دفعات : 11
تاریخ : 1400/04/21 پایانی : 24,699 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,224 دفعات : 11
تاریخ : 1400/04/20 پایانی : 24,699 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,224 دفعات : 11
تاریخ : 1400/04/19 پایانی : 24,699 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,224 دفعات : 11
تاریخ : 1400/04/15 پایانی : 24,699 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,224 دفعات : 11
تاریخ : 1400/04/13 پایانی : 24,699 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,224 دفعات : 11
تاریخ : 1400/04/12 پایانی : 24,699 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,224 دفعات : 11
تاریخ : 1400/04/09 پایانی : 24,699 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,224 دفعات : 11
تاریخ : 1400/04/08 پایانی : 24,699 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,224 دفعات : 11
تاریخ : 1400/04/07 پایانی : 24,699 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,224 دفعات : 11
تاریخ : 1400/04/05 پایانی : 24,699 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,224 دفعات : 11
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : خوساز آخرین : 50.00 7,070 حجم : 12.55 میلیون ارزش بازار : 7.974 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : خنصیر آخرین : 7,900 100,470 حجم : 7,608 ارزش بازار : 21.848 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/3
نماد : خمهر آخرین : 28.00 2,289 حجم : 59.44 میلیون ارزش بازار : 11.001 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : خمحور آخرین : 2,310 43,920 حجم : 2,300 ارزش بازار : 23.111 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/31
نماد : خمحرکه آخرین : 47.00 4,160 حجم : 26.36 میلیون ارزش بازار : 24.123 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : خلنت آخرین : 290.00 49,410 حجم : 13,578 ارزش بازار : 7.073 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/26
نماد : خکمک آخرین : 20.00 17,170 حجم : 1.68 میلیون ارزش بازار : 5.516 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : خکار آخرین : 150.00 17,210 حجم : 6.33 میلیون ارزش بازار : 12.43 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : خفنر آخرین : 80.00 6,630 حجم : 7.21 میلیون ارزش بازار : 7.597 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : خعمرا آخرین : 15,892 32,434 حجم : 603,206 ارزش بازار : 1.323 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/21
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها