صنعتی روان فن آور

خفناور | سهام - فرابورس
خودرو و قطعات ( قطعات یدکی )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

قطعات یدکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 20,910 2.95
قیمت پایانی: 20,710 1.97

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 20,800 پایانی 20,710 400.00
بیشترین 20,910 کمترین 20,320
حجم 2.188 میلیون دفعات 916
حد قیمت 19,710 - 20,910 ارزش 45.31 میلیارد
حجم مبنا 482,859 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
324 تعداد خریدار 2
2.156 میلیون حجم خرید 32,000
310 تعداد فروشنده -
2.188 میلیون حجم فروش -
32,000 تغییر مالکیت 32,000

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد9,662 خرید20,850 فروش20,910 تعداد180,095 دستور7
دستور1 تعداد10,000 خرید20,840 فروش21,000 تعداد1,860 دستور3
دستور1 تعداد482 خرید20,820 فروش21,150 تعداد2,475 دستور1
دستور1 تعداد250 خرید20,800 فروش21,350 تعداد934 دستور2
دستور1 تعداد1,070 خرید20,790 فروش22,350 تعداد229 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 14 دوره 6 ماهه
سود TTM 273
P/E TTM 75.861

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 93 P/E مجمع 222.69
سود نقدی 10
درصد توزیع 10.75 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 19.57 % رتبه 247
6 ماهه 44.75 % رتبه 422
9 ماهه 11.07 % رتبه 505
1 ساله 47.79 % رتبه 596
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
2.071 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 49.22

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 20,710 درصد تغییر : 1.97 حجم : 2.188 میلیون دفعات : 916
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 20,310 درصد تغییر : 2.94 حجم : 782,408 دفعات : 192
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 19,730 درصد تغییر : 0.66 حجم : 873,844 دفعات : 450
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 19,600 درصد تغییر : 1.51 حجم : 716,968 دفعات : 341
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 19,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 776,527 دفعات : 316
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 19,900 درصد تغییر : 1.79 حجم : 685,493 دفعات : 353
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 19,550 درصد تغییر : 1.26 حجم : 2.114 میلیون دفعات : 730
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 19,800 درصد تغییر : 1.00 حجم : 805,487 دفعات : 404
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 20,000 درصد تغییر : 1.72 حجم : 512,766 دفعات : 179
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 20,350 درصد تغییر : 0.20 حجم : 1.283 میلیون دفعات : 511
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 20,390 درصد تغییر : 0.94 حجم : 2.198 میلیون دفعات : 1,068
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 20,200 درصد تغییر : 0.44 حجم : 1.424 میلیون دفعات : 671
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 20,290 درصد تغییر : 2.48 حجم : 1.289 میلیون دفعات : 508
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 19,800 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.283 میلیون دفعات : 1,000
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 19,800 درصد تغییر : 2.94 حجم : 1.936 میلیون دفعات : 620
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : خوساز آخرین : 330.00 12,870 حجم : 894,937 ارزش بازار : 14.57 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خنصیر آخرین : 130.00 11,180 حجم : 3.097 میلیون ارزش بازار : 16.065 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خمهر آخرین : 57.00 1,808 حجم : 33.706 میلیون ارزش بازار : 12.096 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خمحور آخرین : 173.00 3,649 حجم : 16.024 میلیون ارزش بازار : 22.968 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خمحرکه آخرین : 68.00 3,992 حجم : 6.642 میلیون ارزش بازار : 22.994 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خلنت آخرین : 850.00 24,920 حجم : 1.516 میلیون ارزش بازار : 7.524 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خکمک آخرین : 330.00 17,930 حجم : 675,713 ارزش بازار : 5.708 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خکار آخرین : 28.00 2,434 حجم : 7.86 میلیون ارزش بازار : 6.854 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خفنر آخرین : 250.00 9,810 حجم : 17.12 میلیون ارزش بازار : 11.355 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خعمرا آخرین : 160.00 5,550 حجم : 10.258 میلیون ارزش بازار : 7.549 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها