صنعتی دریایی

خصدرا | سهام - فرابورس
پیمانکاری صنعتی ( ساختمان و مهندسی عمران )
گروه:

پیمانکاری صنعتی

زیر گروه:

ساختمان و مهندسی عمران

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,549 32.67
قیمت پایانی: 5,271 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,549 پایانی 5,271 0.00
بیشترین 3,549 کمترین 3,549
حجم 7.183 میلیون دفعات 837
حد قیمت 3,589 - 3,811 ارزش 37.5 میلیارد
حجم مبنا 10.488 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,580 تعداد خریدار 4
93.298 میلیون حجم خرید 2.178 میلیون
1,636 تعداد فروشنده 2
93.976 میلیون حجم فروش 1.5 میلیون
678,248 تغییر مالکیت 678,248

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور9 تعداد230,400 خرید3,650 فروش3,650 تعداد15,605 دستور1
دستور2 تعداد25,000 خرید3,640 فروش3,678 تعداد50,000 دستور1
دستور3 تعداد170,000 خرید3,630 فروش3,680 تعداد48,514 دستور2
دستور1 تعداد30,000 خرید3,620 فروش3,684 تعداد10,000 دستور2
دستور1 تعداد10,100 خرید3,612 فروش3,699 تعداد672,808 دستور7

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 45 دوره 3 ماهه
سود TTM 165
P/E TTM 22.818

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 60 P/E مجمع 62.75
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 70.51 % رتبه 486
6 ماهه 28.87 % رتبه 267
9 ماهه 27.76 % رتبه 416
1 ساله 47.17 % رتبه 376
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
138.211 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 30

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 5,271 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.183 میلیون دفعات : 837
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 5,271 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.183 میلیون دفعات : 837
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 5,271 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.183 میلیون دفعات : 837
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 5,271 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.183 میلیون دفعات : 837
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 5,271 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.183 میلیون دفعات : 837
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 5,271 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.183 میلیون دفعات : 837
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 5,271 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.183 میلیون دفعات : 837
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 5,271 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.183 میلیون دفعات : 837
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 5,271 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.183 میلیون دفعات : 837
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 5,271 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.183 میلیون دفعات : 837
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 5,271 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.183 میلیون دفعات : 837
تاریخ : 1400/05/24 پایانی : 5,271 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.183 میلیون دفعات : 837
تاریخ : 1400/05/23 پایانی : 5,271 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.183 میلیون دفعات : 837
تاریخ : 1400/05/20 پایانی : 5,271 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.183 میلیون دفعات : 837
تاریخ : 1400/05/19 پایانی : 5,271 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.183 میلیون دفعات : 837
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : بالاس آخرین : 1,888 39,655 حجم : 1.99 میلیون ارزش بازار : 5.869 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها