صنعتی دریایی

خصدرا | سهام - فرابورس
پیمانکاری صنعتی ( ساختمان و مهندسی عمران )
گروه:

پیمانکاری صنعتی

زیر گروه:

ساختمان و مهندسی عمران

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,128 1.16
قیمت پایانی: 2,163 0.46

آخرین معامله

10:02
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,096 پایانی 2,163 10.00
بیشترین 2,217 کمترین 2,096
حجم 29.531 میلیون دفعات 778
حد قیمت 2,089 - 2,217 ارزش 63.86 میلیارد
حجم مبنا 10.488 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:02
حقیقی حقوقی
157 تعداد خریدار 2
13.431 میلیون حجم خرید 15.988 میلیون
204 تعداد فروشنده 1
29.219 میلیون حجم فروش 199,984
15.788 میلیون تغییر مالکیت 15.788 میلیون

عرضه و تقاضا

10:02
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد52,400 خرید2,123 فروش2,124 تعداد68,063 دستور1
دستور1 تعداد200,000 خرید2,122 فروش2,128 تعداد166,127 دستور2
دستور6 تعداد1,146,675 خرید2,121 فروش2,129 تعداد422,445 دستور4
دستور19 تعداد3,450,619 خرید2,120 فروش2,130 تعداد535,507 دستور6
دستور3 تعداد59,359 خرید2,110 فروش2,135 تعداد3,000 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 45 دوره 3 ماهه
سود TTM 38
P/E TTM 56.921

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 38 P/E مجمع 56.92
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 18.43 % رتبه 644
6 ماهه 25.47 % رتبه 628
9 ماهه 2.71 % رتبه 567
1 ساله 35.19 % رتبه 365
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
56.716 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 30

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 2,153 درصد تغییر : 6.84 حجم : 62.783 میلیون دفعات : 1,305
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 2,311 درصد تغییر : 2.94 حجم : 64.245 میلیون دفعات : 1,114
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 2,381 درصد تغییر : 2.90 حجم : 122.692 میلیون دفعات : 2,862
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 2,452 درصد تغییر : 1.20 حجم : 132.448 میلیون دفعات : 3,893
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 2,423 درصد تغییر : 2.54 حجم : 118.456 میلیون دفعات : 3,094
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 2,363 درصد تغییر : 2.21 حجم : 103.506 میلیون دفعات : 3,407
تاریخ : 1401/06/24 پایانی : 2,312 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110.624 میلیون دفعات : 4,095
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 2,312 درصد تغییر : 1.74 حجم : 110.624 میلیون دفعات : 4,095
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 2,353 درصد تغییر : 2.98 حجم : 95.645 میلیون دفعات : 1,642
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 2,285 درصد تغییر : 2.93 حجم : 20.406 میلیون دفعات : 385
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 2,220 درصد تغییر : 0.00 حجم : 113.677 میلیون دفعات : 2,473
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 2,220 درصد تغییر : 0.91 حجم : 113.677 میلیون دفعات : 2,473
تاریخ : 1401/06/14 پایانی : 2,200 درصد تغییر : 2.85 حجم : 285.13 میلیون دفعات : 5,820
تاریخ : 1401/06/13 پایانی : 2,139 درصد تغییر : 2.99 حجم : 11.015 میلیون دفعات : 311
تاریخ : 1401/06/12 پایانی : 2,077 درصد تغییر : 2.67 حجم : 209.777 میلیون دفعات : 3,982
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : بالاس آخرین : 100.00 21,800 حجم : 101,273 ارزش بازار : 3.248 هزار میلیارد تاریخ : 09:52
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها