صنعتی دریایی

خصدرا | سهام - فرابورس
پیمانکاری صنعتی ( ساختمان و مهندسی عمران )
گروه:

پیمانکاری صنعتی

زیر گروه:

ساختمان و مهندسی عمران

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,812 1.04
قیمت پایانی: 2,783 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,730 پایانی 2,783 0.00
بیشترین 2,812 کمترین 2,698
حجم 54.597 میلیون دفعات 1,310
حد قیمت 2,650 - 2,812 ارزش 151.95 میلیارد
حجم مبنا 10.488 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
228 تعداد خریدار 2
53.567 میلیون حجم خرید 1.03 میلیون
396 تعداد فروشنده 1
49.939 میلیون حجم فروش 4.658 میلیون
3.628 میلیون تغییر مالکیت 3.628 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور121 تعداد11,256,859 خرید2,812 فروش2,819 تعداد10,000 دستور1
دستور1 تعداد60,889 خرید2,804 فروش2,829 تعداد15,000 دستور1
دستور1 تعداد100,000 خرید2,800 فروش2,839 تعداد15,000 دستور1
دستور2 تعداد41,427 خرید2,790 فروش2,840 تعداد1,794 دستور1
دستور1 تعداد19,000 خرید2,780 فروش2,843 تعداد200,000 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 24 دوره 6 ماهه
سود TTM 56
P/E TTM 49.696

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 38 P/E مجمع 73.24
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 33.99 % رتبه 98
6 ماهه 43.82 % رتبه 85
9 ماهه 30.11 % رتبه 107
1 ساله 48.27 % رتبه 194
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
72.973 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 30

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/03/13 پایانی : 2,783 درصد تغییر : 1.90 حجم : 54.597 میلیون دفعات : 1,310
تاریخ : 1402/03/11 پایانی : 2,731 درصد تغییر : 0.00 حجم : 75.432 میلیون دفعات : 1,902
تاریخ : 1402/03/10 پایانی : 2,731 درصد تغییر : 1.80 حجم : 75.432 میلیون دفعات : 1,902
تاریخ : 1402/03/09 پایانی : 2,781 درصد تغییر : 0.07 حجم : 57.188 میلیون دفعات : 1,595
تاریخ : 1402/03/08 پایانی : 2,779 درصد تغییر : 2.63 حجم : 121.438 میلیون دفعات : 2,765
تاریخ : 1402/03/07 پایانی : 2,854 درصد تغییر : 2.96 حجم : 18.451 میلیون دفعات : 446
تاریخ : 1402/03/06 پایانی : 2,941 درصد تغییر : 0.61 حجم : 75.993 میلیون دفعات : 2,300
تاریخ : 1402/03/04 پایانی : 2,959 درصد تغییر : 0.00 حجم : 70.109 میلیون دفعات : 2,062
تاریخ : 1402/03/03 پایانی : 2,959 درصد تغییر : 1.56 حجم : 70.109 میلیون دفعات : 2,062
تاریخ : 1402/03/02 پایانی : 3,006 درصد تغییر : 1.35 حجم : 138.906 میلیون دفعات : 3,341
تاریخ : 1402/03/01 پایانی : 2,966 درصد تغییر : 2.59 حجم : 102.021 میلیون دفعات : 2,739
تاریخ : 1402/02/31 پایانی : 3,045 درصد تغییر : 2.73 حجم : 112.755 میلیون دفعات : 3,119
تاریخ : 1402/02/30 پایانی : 2,964 درصد تغییر : 2.63 حجم : 308.104 میلیون دفعات : 6,123
تاریخ : 1402/02/28 پایانی : 3,044 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.582 میلیون دفعات : 255
تاریخ : 1402/02/27 پایانی : 3,044 درصد تغییر : 3.00 حجم : 10.582 میلیون دفعات : 255
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : بالاس آخرین : 50.00 43,400 حجم : 609,602 ارزش بازار : 6.503 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها