فنرسازی زر

خزر | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( قطعات یدکی )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

قطعات یدکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 20,090 2.66
قیمت پایانی: 19,570 0.00

آخرین معامله

1400/04/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 18,920 پایانی 19,570 0.00
بیشترین 20,480 کمترین 18,920
حجم 23.6 میلیون دفعات 7,307
حد قیمت 18,920 - 20,900 ارزش 461.9 میلیارد
حجم مبنا 2.985 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/04/29
حقیقی حقوقی
2,721 تعداد خریدار 3
23.358 میلیون حجم خرید 242,400
2,431 تعداد فروشنده 3
23.35 میلیون حجم فروش 250,835
8,435 تغییر مالکیت 8,435

عرضه و تقاضا

1400/04/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد1,072 خرید20,070 فروش20,090 تعداد11,992 دستور4
دستور2 تعداد1,464 خرید20,060 فروش20,100 تعداد231,014 دستور14
دستور1 تعداد447 خرید20,050 فروش20,110 تعداد5,804 دستور2
دستور1 تعداد5,000 خرید20,040 فروش20,120 تعداد9 دستور1
دستور2 تعداد4,942 خرید20,030 فروش20,140 تعداد500 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 466 دوره 12 ماهه
سود TTM 466
P/E TTM 41.996

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 466 P/E مجمع 42
سود نقدی 47
درصد توزیع 10.09 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 58.06 % رتبه 363
6 ماهه 49.97 % رتبه 323
9 ماهه 120.52 % رتبه 279
1 ساله 33.4 % رتبه 328
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
15.656 هزار میلیارد

ارزش بازار

13

P/B

% 35.09

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/04/29 پایانی : 19,570 درصد تغییر : 0.00 حجم : 242 دفعات : 1
تاریخ : 1400/04/28 پایانی : 19,570 درصد تغییر : 1.71 حجم : 242 دفعات : 1
تاریخ : 1400/04/27 پایانی : 19,910 درصد تغییر : 4.28 حجم : 242 دفعات : 1
تاریخ : 1400/04/26 پایانی : 20,800 درصد تغییر : 2.07 حجم : 242 دفعات : 1
تاریخ : 1400/04/23 پایانی : 21,240 درصد تغییر : 4.20 حجم : 242 دفعات : 1
تاریخ : 1400/04/22 پایانی : 22,170 درصد تغییر : 0.27 حجم : 242 دفعات : 1
تاریخ : 1400/04/21 پایانی : 22,110 درصد تغییر : 4.79 حجم : 242 دفعات : 1
تاریخ : 1400/04/20 پایانی : 21,100 درصد تغییر : 2.94 حجم : 242 دفعات : 1
تاریخ : 1400/04/19 پایانی : 21,740 درصد تغییر : 41.97 حجم : 242 دفعات : 1
تاریخ : 1400/04/14 پایانی : 37,460 درصد تغییر : 0.16 حجم : 242 دفعات : 1
تاریخ : 1400/04/13 پایانی : 37,520 درصد تغییر : 0.03 حجم : 242 دفعات : 1
تاریخ : 1400/04/12 پایانی : 37,530 درصد تغییر : 0.03 حجم : 242 دفعات : 1
تاریخ : 1400/04/09 پایانی : 37,540 درصد تغییر : 0.27 حجم : 242 دفعات : 1
تاریخ : 1400/04/08 پایانی : 37,640 درصد تغییر : 0.69 حجم : 242 دفعات : 1
تاریخ : 1400/04/07 پایانی : 37,900 درصد تغییر : 0.11 حجم : 242 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : خوساز آخرین : 50.00 7,070 حجم : 12.55 میلیون ارزش بازار : 7.974 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : خنصیر آخرین : 7,900 100,470 حجم : 7,608 ارزش بازار : 21.848 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/3
نماد : خمهر آخرین : 28.00 2,289 حجم : 59.44 میلیون ارزش بازار : 11.001 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : خمحور آخرین : 2,310 43,920 حجم : 2,300 ارزش بازار : 23.111 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/31
نماد : خمحرکه آخرین : 47.00 4,160 حجم : 26.36 میلیون ارزش بازار : 24.123 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : خلنت آخرین : 290.00 49,410 حجم : 13,578 ارزش بازار : 7.073 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/26
نماد : خکمک آخرین : 20.00 17,170 حجم : 1.68 میلیون ارزش بازار : 5.516 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : خکار آخرین : 150.00 17,210 حجم : 6.33 میلیون ارزش بازار : 12.43 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : خفنر آخرین : 80.00 6,630 حجم : 7.21 میلیون ارزش بازار : 7.597 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : خفناور آخرین : 21,307 46,006 حجم : 43,224 ارزش بازار : 2.47 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها