زامیاد

خزامیا | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( قطعات یدکی )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

قطعات یدکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,510 1.43
قیمت پایانی: 5,520 1.25

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,460 پایانی 5,520 70.00
بیشترین 5,750 کمترین 5,320
حجم 47.33 میلیون دفعات 3,763
حد قیمت 5,540 - 6,120 ارزش 276.3 میلیارد
حجم مبنا 3.316 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,087 تعداد خریدار 1
34.996 میلیون حجم خرید 1.1 میلیون
773 تعداد فروشنده 1
32.946 میلیون حجم فروش 3.15 میلیون
2.05 میلیون تغییر مالکیت 2.05 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد3,000 خرید5,420 فروش5,540 تعداد1,478 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید5,380 فروش5,560 تعداد10,245 دستور2
دستور1 تعداد1,535 خرید5,310 فروش5,570 تعداد30,000 دستور1
دستور3 تعداد2,972 خرید5,250 فروش5,580 تعداد163,024 دستور1
دستور2 تعداد189,592 خرید5,230 فروش5,600 تعداد3,058 دستور3

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -19 دوره 12 ماهه
سود TTM -19
P/E TTM -294.211

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 195 P/E مجمع 28.67
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 30.39 % رتبه 40
6 ماهه 60.83 % رتبه 51
9 ماهه 68.22 % رتبه 98
1 ساله 55.74 % رتبه 80
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
32.295 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.95

P/B

% 52.07

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 5,590 درصد تغییر : 4.12 حجم : 47.33 میلیون دفعات : 3,763
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 5,830 درصد تغییر : 1.69 حجم : 47.33 میلیون دفعات : 3,763
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 5,930 درصد تغییر : 4.77 حجم : 47.33 میلیون دفعات : 3,763
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 5,660 درصد تغییر : 1.07 حجم : 47.33 میلیون دفعات : 3,763
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 5,600 درصد تغییر : 4.11 حجم : 47.33 میلیون دفعات : 3,763
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 5,840 درصد تغییر : 1.85 حجم : 47.33 میلیون دفعات : 3,763
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 5,950 درصد تغییر : 3.84 حجم : 61.09 میلیون دفعات : 4,196
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 5,730 درصد تغییر : 10.75 حجم : 38.3 میلیون دفعات : 2,579
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 6,420 درصد تغییر : 4.89 حجم : 2.72 میلیون دفعات : 195
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 6,750 درصد تغییر : 4.93 حجم : 2.54 میلیون دفعات : 112
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 7,100 درصد تغییر : 0.56 حجم : 282,181 دفعات : 78
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 7,140 درصد تغییر : 4.55 حجم : 8.05 میلیون دفعات : 695
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 7,480 درصد تغییر : 4.84 حجم : 27.82 میلیون دفعات : 1,747
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 7,860 درصد تغییر : 3.68 حجم : 40.47 میلیون دفعات : 4,110
تاریخ : 1400/02/26 پایانی : 8,160 درصد تغییر : 0.85 حجم : 164.7 میلیون دفعات : 13,281
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : خوساز آخرین : 250.00 5,370 حجم : 11.82 میلیون ارزش بازار : 6.215 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خنصیر آخرین : 7,900 100,470 حجم : 7,608 ارزش بازار : 21.848 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/3
نماد : خمهر آخرین : 93.00 1,776 حجم : 16.96 میلیون ارزش بازار : 8.299 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/25
نماد : خمحور آخرین : 2,320 44,110 حجم : 2,300 ارزش بازار : 23.111 هزار میلیارد تاریخ : 12:22
نماد : خمحرکه آخرین : 122.00 3,350 حجم : 22.26 میلیون ارزش بازار : 20.121 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خلنت آخرین : 2,480 47,280 حجم : 13,578 ارزش بازار : 7.073 هزار میلیارد تاریخ : 11:24
نماد : خکمک آخرین : 7,900 17,100 حجم : 45,477 ارزش بازار : 8.179 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خکار آخرین : 1,010 19,240 حجم : 1,500 ارزش بازار : 14.707 هزار میلیارد تاریخ : 12:02
نماد : خفنر آخرین : 209.00 4,392 حجم : 5.3 میلیون ارزش بازار : 4.723 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
نماد : خفناور آخرین : 22,044 46,743 حجم : 43,224 ارزش بازار : 2.47 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها