زامیاد

خزامیا | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( قطعات یدکی )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

قطعات یدکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,300 1.89
قیمت پایانی: 8,460 0.00

آخرین معامله

1399/12/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,300 پایانی 8,460 0.00
بیشترین 8,300 کمترین 8,300
حجم 83,867 دفعات 55
حد قیمت 8,300 - 8,960 ارزش 696.1 میلیون
حجم مبنا 3.316 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/13
حقیقی حقوقی
49 تعداد خریدار -
83,867 حجم خرید -
3 تعداد فروشنده -
83,867 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/12/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد5,000 خرید7,510 فروش8,300 تعداد25,524,097 دستور944
دستور1 تعداد3,742 خرید7,450 فروش8,310 تعداد499,002 دستور8
دستور1 تعداد2,500 خرید7,400 فروش8,320 تعداد74,130 دستور2
دستور1 تعداد100 خرید1,280 فروش8,330 تعداد101,968 دستور18
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش8,350 تعداد18,448 دستور8

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 1 دوره 9 ماهه
سود TTM 199
P/E TTM 42.513

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 195 P/E مجمع 43.38
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 41.66 % رتبه 42
6 ماهه 59.83 % رتبه 249
9 ماهه 21.13 % رتبه 91
1 ساله 170.29 % رتبه 91
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
46.783 هزار میلیارد

ارزش بازار

11.2

P/B

% 52.07

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 8,460 درصد تغییر : 0.00 حجم : 83,867 دفعات : 55
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 8,460 درصد تغییر : 0.47 حجم : 1.42 میلیون دفعات : 125
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 8,500 درصد تغییر : 0.24 حجم : 529,383 دفعات : 74
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 8,520 درصد تغییر : 0.00 حجم : 44,156 دفعات : 25
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 8,520 درصد تغییر : 0.00 حجم : 133,117 دفعات : 57
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 8,520 درصد تغییر : 0.23 حجم : 573,641 دفعات : 118
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 8,540 درصد تغییر : 0.81 حجم : 2.47 میلیون دفعات : 235
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 8,610 درصد تغییر : 0.12 حجم : 287,701 دفعات : 69
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 8,620 درصد تغییر : 0.12 حجم : 341,077 دفعات : 94
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 8,630 درصد تغییر : 0.81 حجم : 2.25 میلیون دفعات : 206
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 8,700 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.15 میلیون دفعات : 408
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 8,700 درصد تغییر : 0.69 حجم : 2.15 میلیون دفعات : 408
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 8,760 درصد تغییر : 1.24 حجم : 4.19 میلیون دفعات : 547
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 8,870 درصد تغییر : 1.99 حجم : 28.62 میلیون دفعات : 2,531
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 9,050 درصد تغییر : 0.89 حجم : 68.42 میلیون دفعات : 6,122
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : خوساز آخرین : 160.00 7,900 حجم : 15,858 ارزش بازار : 9.026 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : خنصیر آخرین : 2,230 109,490 حجم : 51,617 ارزش بازار : 23.091 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : خمهر آخرین : 50.00 2,470 حجم : 174,437 ارزش بازار : 11.964 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : خمحور آخرین : 1,220 59,870 حجم : 253,421 ارزش بازار : 25.543 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : خمحرکه آخرین : 90.00 4,830 حجم : 444,725 ارزش بازار : 28.212 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : خلنت آخرین : 1,880 92,130 حجم : 8,923 ارزش بازار : 8.27 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : خکمک آخرین : 570.00 28,150 حجم : 5,486 ارزش بازار : 9.215 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : خکار آخرین : 440.00 21,620 حجم : 13,998 ارزش بازار : 15.795 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : خفنر آخرین : 13,360 8,750 حجم : - ارزش بازار : 10.346 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : خفناور آخرین : 26,345 51,044 حجم : 43,224 ارزش بازار : 2.47 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها