زامیاد

خزامیا | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( قطعات یدکی )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

قطعات یدکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,180 0.00
قیمت پایانی: 9,180 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,260 پایانی 9,180 0.00
بیشترین 9,480 کمترین 9,030
حجم 62.448 میلیون دفعات 5,408
حد قیمت 8,720 - 9,620 ارزش 572.97 میلیارد
حجم مبنا 10.269 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,758 تعداد خریدار 4
59.021 میلیون حجم خرید 3.427 میلیون
1,616 تعداد فروشنده 4
61.218 میلیون حجم فروش 1.23 میلیون
2.197 میلیون تغییر مالکیت 2.197 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد4,000 خرید9,180 فروش9,190 تعداد284,569 دستور3
دستور10 تعداد239,576 خرید9,170 فروش9,200 تعداد391,083 دستور21
دستور6 تعداد265,428 خرید9,160 فروش9,210 تعداد6,311 دستور2
دستور5 تعداد215,346 خرید9,150 فروش9,220 تعداد81,547 دستور3
دستور9 تعداد820,831 خرید9,140 فروش9,230 تعداد1,000 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 321 دوره 9 ماهه
سود TTM 381
P/E TTM 24.102

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 295 P/E مجمع 31.12
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 90.46 % رتبه 16
6 ماهه 209.28 % رتبه 24
9 ماهه 242.87 % رتبه 18
1 ساله 370.93 % رتبه 17
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
235.679 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.65

P/B

% 51.78

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/03/13 پایانی : 9,180 درصد تغییر : 0.11 حجم : 62.448 میلیون دفعات : 5,408
تاریخ : 1402/03/11 پایانی : 9,170 درصد تغییر : 0.00 حجم : 142.589 میلیون دفعات : 8,674
تاریخ : 1402/03/10 پایانی : 9,170 درصد تغییر : 2.45 حجم : 142.589 میلیون دفعات : 8,674
تاریخ : 1402/03/09 پایانی : 9,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : 202.788 میلیون دفعات : 13,952
تاریخ : 1402/03/08 پایانی : 9,400 درصد تغییر : 4.21 حجم : 205.187 میلیون دفعات : 13,009
تاریخ : 1402/03/07 پایانی : 9,020 درصد تغییر : 3.68 حجم : 308.231 میلیون دفعات : 18,002
تاریخ : 1402/03/06 پایانی : 8,700 درصد تغییر : 0.69 حجم : 99.742 میلیون دفعات : 8,494
تاریخ : 1402/03/04 پایانی : 8,640 درصد تغییر : 0.00 حجم : 186.87 میلیون دفعات : 12,379
تاریخ : 1402/03/03 پایانی : 8,640 درصد تغییر : 2.70 حجم : 186.87 میلیون دفعات : 12,379
تاریخ : 1402/03/02 پایانی : 8,880 درصد تغییر : 2.42 حجم : 206.135 میلیون دفعات : 14,049
تاریخ : 1402/03/01 پایانی : 8,670 درصد تغییر : 4.46 حجم : 178.419 میلیون دفعات : 8,535
تاریخ : 1402/02/31 پایانی : 8,300 درصد تغییر : 4.67 حجم : 190.286 میلیون دفعات : 9,840
تاریخ : 1402/02/30 پایانی : 7,930 درصد تغییر : 4.76 حجم : 427.48 میلیون دفعات : 14,241
تاریخ : 1402/02/28 پایانی : 7,570 درصد تغییر : 0.00 حجم : 206.369 میلیون دفعات : 11,910
تاریخ : 1402/02/27 پایانی : 7,570 درصد تغییر : 1.88 حجم : 206.369 میلیون دفعات : 11,910
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : خوساز آخرین : 230.00 36,590 حجم : 3.683 میلیون ارزش بازار : 40.719 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خنصیر آخرین : 400.00 16,970 حجم : 32.825 میلیون ارزش بازار : 28.5 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خمهر آخرین : 11.00 4,250 حجم : 69.535 میلیون ارزش بازار : 28.241 هزار میلیارد تاریخ : 1402/03/11
نماد : خمحور آخرین : 70.00 7,780 حجم : 18.802 میلیون ارزش بازار : 48.769 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خمحرکه آخرین : 70.00 10,170 حجم : 56.453 میلیون ارزش بازار : 58.717 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خلنت آخرین : 120.00 22,910 حجم : 1.624 میلیون ارزش بازار : 13.674 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خکمک آخرین : 2.00 4,741 حجم : 52.032 میلیون ارزش بازار : 19.299 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : خکار آخرین : 44.00 4,145 حجم : 7.007 میلیون ارزش بازار : 14.189 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خفنر آخرین : 160.00 16,700 حجم : 8.461 میلیون ارزش بازار : 19.184 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : خفناور آخرین : 950.00 41,950 حجم : 116,959 ارزش بازار : 4.29 هزار میلیارد تاریخ : 1402/03/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها