زامیاد

خزامیا | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( قطعات یدکی )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

قطعات یدکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,470 1.39
قیمت پایانی: 13,530 0.95

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 13,530 پایانی 13,530 130.00
بیشترین 13,740 کمترین 13,380
حجم 11.814 میلیون دفعات 1,958
حد قیمت 12,980 - 14,340 ارزش 159.84 میلیارد
حجم مبنا 2.212 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
607 تعداد خریدار 3
11.621 میلیون حجم خرید 193,413
558 تعداد فروشنده 1
11.614 میلیون حجم فروش 200,000
6,587 تغییر مالکیت 6,587

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد17,366 خرید13,470 فروش13,500 تعداد22,048 دستور3
دستور1 تعداد11,102 خرید13,460 فروش13,510 تعداد2,351 دستور2
دستور4 تعداد16,924 خرید13,450 فروش13,540 تعداد22,067 دستور3
دستور3 تعداد15,084 خرید13,440 فروش13,550 تعداد14,820 دستور3
دستور3 تعداد58,175 خرید13,430 فروش13,560 تعداد90,884 دستور2

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 815 دوره 6 ماهه
سود TTM 1,106
P/E TTM 12.233

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 295 P/E مجمع 45.86
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.05 % رتبه 17
6 ماهه 39.92 % رتبه 18
9 ماهه 93.29 % رتبه 27
1 ساله 73.68 % رتبه 30
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
74.819 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.57

P/B

% 51.87

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 13,530 درصد تغییر : 0.95 حجم : 11.814 میلیون دفعات : 1,958
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 13,660 درصد تغییر : 1.09 حجم : 18.259 میلیون دفعات : 2,764
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 13,810 درصد تغییر : 0.07 حجم : 28.085 میلیون دفعات : 3,837
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 13,800 درصد تغییر : 4.39 حجم : 58.108 میلیون دفعات : 6,155
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 13,220 درصد تغییر : 0.99 حجم : 14.032 میلیون دفعات : 2,187
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 13,090 درصد تغییر : 1.55 حجم : 14.186 میلیون دفعات : 2,547
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 12,890 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16.49 میلیون دفعات : 2,491
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 12,890 درصد تغییر : 0.47 حجم : 24.434 میلیون دفعات : 2,447
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 12,830 درصد تغییر : 1.08 حجم : 13.38 میلیون دفعات : 2,367
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 12,970 درصد تغییر : 0.23 حجم : 11.619 میلیون دفعات : 2,405
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 13,000 درصد تغییر : 4.48 حجم : 36.639 میلیون دفعات : 4,339
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 13,610 درصد تغییر : 4.37 حجم : 37.094 میلیون دفعات : 4,346
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 13,040 درصد تغییر : 0.70 حجم : 22.324 میلیون دفعات : 2,809
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 12,950 درصد تغییر : 0.70 حجم : 31.731 میلیون دفعات : 4,046
تاریخ : 1401/08/17 پایانی : 12,860 درصد تغییر : 0.92 حجم : 68.523 میلیون دفعات : 7,612
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : خوساز آخرین : 330.00 12,870 حجم : 894,937 ارزش بازار : 14.57 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خنصیر آخرین : 130.00 11,180 حجم : 3.097 میلیون ارزش بازار : 16.065 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خمهر آخرین : 57.00 1,808 حجم : 33.706 میلیون ارزش بازار : 12.096 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خمحور آخرین : 173.00 3,649 حجم : 16.024 میلیون ارزش بازار : 22.968 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خمحرکه آخرین : 68.00 3,992 حجم : 6.642 میلیون ارزش بازار : 22.994 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خلنت آخرین : 850.00 24,920 حجم : 1.516 میلیون ارزش بازار : 7.524 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خکمک آخرین : 330.00 17,930 حجم : 675,713 ارزش بازار : 5.708 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خکار آخرین : 28.00 2,434 حجم : 7.86 میلیون ارزش بازار : 6.854 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خفنر آخرین : 250.00 9,810 حجم : 17.12 میلیون ارزش بازار : 11.355 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خفناور آخرین : 600.00 20,910 حجم : 2.188 میلیون ارزش بازار : 2.071 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها