زامیاد

خزامیا | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( قطعات یدکی )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

قطعات یدکی

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 4,135 0.00
قیمت پایانی: 4,523 9.38

آخرین معامله

1403/01/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,106 پایانی 4,523 388.00
بیشترین 4,147 کمترین 4,106
حجم 69.349 میلیون دفعات 4,427
حد قیمت 3,760 - 4,324 ارزش 399.81 میلیارد
حجم مبنا 14.661 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1403/01/28
حقیقی حقوقی
1,395 تعداد خریدار 5
52.666 میلیون حجم خرید 16.684 میلیون
941 تعداد فروشنده 5
67.095 میلیون حجم فروش 2.254 میلیون
14.43 میلیون تغییر مالکیت 14.43 میلیون

عرضه و تقاضا

1403/01/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1402/12/29
تحقق سود 467 دوره 9 ماهه
سود TTM 659
P/E TTM 8.754

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 595 P/E مجمع 9.7
سود نقدی 61
درصد توزیع 10.25 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.87 % رتبه 21
6 ماهه 5.56 % رتبه 18
9 ماهه 26.47 % رتبه 15
1 ساله 63.42 % رتبه 13
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
148.134 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.96

P/B

% 51.95

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/01/28 پایانی : 4,107 درصد تغییر : 0.68 حجم : 69.349 میلیون دفعات : 4,427
تاریخ : 1403/01/27 پایانی : 4,135 درصد تغییر : 0.71 حجم : 69.349 میلیون دفعات : 4,427
تاریخ : 1403/01/26 پایانی : 4,106 درصد تغییر : 0.63 حجم : 69.349 میلیون دفعات : 4,427
تاریخ : 1403/01/25 پایانی : 4,132 درصد تغییر : 6.81 حجم : 69.349 میلیون دفعات : 4,427
تاریخ : 1403/01/21 پایانی : 4,434 درصد تغییر : 0.70 حجم : 69.349 میلیون دفعات : 4,427
تاریخ : 1403/01/20 پایانی : 4,403 درصد تغییر : 0.00 حجم : 69.349 میلیون دفعات : 4,427
تاریخ : 1403/01/19 پایانی : 4,403 درصد تغییر : 1.10 حجم : 69.349 میلیون دفعات : 4,427
تاریخ : 1403/01/18 پایانی : 4,452 درصد تغییر : 5.60 حجم : 69.349 میلیون دفعات : 4,427
تاریخ : 1403/01/15 پایانی : 4,716 درصد تغییر : 0.36 حجم : 69.349 میلیون دفعات : 4,427
تاریخ : 1403/01/14 پایانی : 4,699 درصد تغییر : 1.80 حجم : 69.349 میلیون دفعات : 4,427
تاریخ : 1403/01/11 پایانی : 4,785 درصد تغییر : 5.03 حجم : 69.349 میلیون دفعات : 4,427
تاریخ : 1403/01/08 پایانی : 4,556 درصد تغییر : 1.54 حجم : 69.349 میلیون دفعات : 4,427
تاریخ : 1403/01/07 پایانی : 4,487 درصد تغییر : 2.73 حجم : 69.349 میلیون دفعات : 4,427
تاریخ : 1403/01/06 پایانی : 4,613 درصد تغییر : 3.13 حجم : 69.349 میلیون دفعات : 4,427
تاریخ : 1402/12/28 پایانی : 4,473 درصد تغییر : 3.47 حجم : 69.349 میلیون دفعات : 4,427
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : خاهن آخرین : 1.00 3,110 حجم : 2.316 میلیون ارزش بازار : 93.054 هزار میلیارد تاریخ : 1403/01/28
نماد : خپویش آخرین : 160.00 16,070 حجم : 396,035 ارزش بازار : 31.383 هزار میلیارد تاریخ : 1403/01/28
نماد : ختراک آخرین : 39.00 3,867 حجم : 1.376 میلیون ارزش بازار : 26.934 هزار میلیارد تاریخ : 1403/01/28
نماد : ختوقا آخرین : 50.00 5,440 حجم : 14.305 میلیون ارزش بازار : 36.588 هزار میلیارد تاریخ : 1403/01/28
نماد : خچرخش آخرین : 190.00 19,240 حجم : 92,705 ارزش بازار : 19.556 هزار میلیارد تاریخ : 1403/01/28
نماد : خریخت آخرین : 18.00 1,871 حجم : 2.041 میلیون ارزش بازار : 20.22 هزار میلیارد تاریخ : 1403/01/28
نماد : خرینگ آخرین : 140.00 16,890 حجم : 306,022 ارزش بازار : 16.89 هزار میلیارد تاریخ : 1403/01/28
نماد : خزر آخرین : 40.00 4,022 حجم : 849,188 ارزش بازار : 21.396 هزار میلیارد تاریخ : 1403/01/28
نماد : خشرق آخرین : 60.00 6,120 حجم : 162,978 ارزش بازار : 15.23 هزار میلیارد تاریخ : 1403/01/28
نماد : خفنر آخرین : 70.00 7,490 حجم : 1.632 میلیون ارزش بازار : 17.015 هزار میلیارد تاریخ : 1403/01/28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها