پتروشیمی خراسان

خراسان | سهام - بورس
شیمیایی ( کود و ترکیبات نیتروژن )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

کود و ترکیبات نیتروژن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 119,000 0.53
قیمت پایانی: 119,580 0.05

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 119,630 پایانی 119,580 60.00
بیشترین 119,900 کمترین 118,500
حجم 92,440 دفعات 116
حد قیمت 113,660 - 125,620 ارزش 11.02 میلیارد
حجم مبنا 715,965 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
54 تعداد خریدار 2
83,940 حجم خرید 8,500
28 تعداد فروشنده 1
71,146 حجم فروش 21,294
12,794 تغییر مالکیت 12,794

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد133 خرید118,820 فروش119,000 تعداد4,356 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید118,810 فروش119,200 تعداد2,127 دستور1
دستور2 تعداد119 خرید118,800 فروش119,300 تعداد300 دستور1
دستور1 تعداد300 خرید118,770 فروش119,310 تعداد35 دستور1
دستور1 تعداد300 خرید118,730 فروش119,500 تعداد10,000 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 16,438 دوره 6 ماهه
سود TTM 26,987
P/E TTM 4.431

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 18,132 P/E مجمع 6.59
سود نقدی 14,350
درصد توزیع 79.14 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.76 % رتبه 339
6 ماهه 2.86 % رتبه 264
9 ماهه 44.8 % رتبه 159
1 ساله 17.48 % رتبه 161
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
214.038 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.87

P/B

% 9.25

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 119,580 درصد تغییر : 0.05 حجم : 92,440 دفعات : 116
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 119,640 درصد تغییر : 0.02 حجم : 76,173 دفعات : 116
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 119,620 درصد تغییر : 0.02 حجم : 41,927 دفعات : 142
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 119,640 درصد تغییر : 0.07 حجم : 339,574 دفعات : 308
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 119,720 درصد تغییر : 0.06 حجم : 55,152 دفعات : 201
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 119,790 درصد تغییر : 0.11 حجم : 205,554 دفعات : 271
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 119,920 درصد تغییر : 0.02 حجم : 80,700 دفعات : 177
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 119,940 درصد تغییر : 0.00 حجم : 328,279 دفعات : 209
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 119,940 درصد تغییر : 0.95 حجم : 283,321 دفعات : 169
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 121,090 درصد تغییر : 0.15 حجم : 97,385 دفعات : 160
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 120,910 درصد تغییر : 0.31 حجم : 164,019 دفعات : 230
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 120,540 درصد تغییر : 0.41 حجم : 575,021 دفعات : 292
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 121,040 درصد تغییر : 0.24 حجم : 142,740 دفعات : 271
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 121,330 درصد تغییر : 0.08 حجم : 118,903 دفعات : 296
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 121,230 درصد تغییر : 0.12 حجم : 182,051 دفعات : 282
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : شیراز آخرین : 480.00 74,980 حجم : 220,486 ارزش بازار : 384.744 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شاروم آخرین : 120.00 14,970 حجم : 1.268 میلیون ارزش بازار : 10.542 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : پارسان آخرین : 10.00 36,500 حجم : 1.721 میلیون ارزش بازار : 1477.035 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها