قطعات اتومبیل

ختوقا | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( قطعات یدکی )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

قطعات یدکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,490 1.55
قیمت پایانی: 3,545 0.00

آخرین معامله

1401/02/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,530 پایانی 3,545 0.00
بیشترین 3,722 کمترین 3,455
حجم 32.81 میلیون دفعات 1,590
حد قیمت 3,407 - 3,841 ارزش 82.6 میلیارد
حجم مبنا 5.894 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/02/29
حقیقی حقوقی
791 تعداد خریدار 1
41.987 میلیون حجم خرید 200,000
843 تعداد فروشنده 2
41.34 میلیون حجم فروش 847,240
647,240 تغییر مالکیت 647,240

عرضه و تقاضا

1401/02/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,444 خرید3,490 فروش3,490 تعداد18,500 دستور1
دستور3 تعداد20,478 خرید3,480 فروش3,497 تعداد367,890 دستور1
دستور1 تعداد30,000 خرید3,476 فروش3,500 تعداد288,879 دستور4
دستور4 تعداد43,968 خرید3,475 فروش3,503 تعداد321 دستور1
دستور4 تعداد175,556 خرید3,470 فروش3,515 تعداد32,296 دستور2

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 293 دوره 12 ماهه
سود TTM 293
P/E TTM 12.099

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 154 P/E مجمع 23.02
سود نقدی 16
درصد توزیع 10.39 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 48.89 % رتبه 56
6 ماهه 45.59 % رتبه 54
9 ماهه 35.36 % رتبه 64
1 ساله 68.85 % رتبه 83
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
15.758 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.95

P/B

% 56.07

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/02/29 پایانی : 3,545 درصد تغییر : 0.00 حجم : 32.81 میلیون دفعات : 1,590
تاریخ : 1401/02/28 پایانی : 3,545 درصد تغییر : 2.18 حجم : 32.81 میلیون دفعات : 1,590
تاریخ : 1401/02/27 پایانی : 3,624 درصد تغییر : 4.61 حجم : 32.81 میلیون دفعات : 1,590
تاریخ : 1401/02/26 پایانی : 3,799 درصد تغییر : 0.66 حجم : 32.81 میلیون دفعات : 1,590
تاریخ : 1401/02/25 پایانی : 3,774 درصد تغییر : 3.23 حجم : 32.81 میلیون دفعات : 1,590
تاریخ : 1401/02/24 پایانی : 3,656 درصد تغییر : 4.73 حجم : 32.81 میلیون دفعات : 1,590
تاریخ : 1401/02/21 پایانی : 3,491 درصد تغییر : 4.90 حجم : 32.81 میلیون دفعات : 1,590
تاریخ : 1401/02/20 پایانی : 3,328 درصد تغییر : 0.18 حجم : 32.81 میلیون دفعات : 1,590
تاریخ : 1401/02/19 پایانی : 3,322 درصد تغییر : 2.27 حجم : 32.81 میلیون دفعات : 1,590
تاریخ : 1401/02/18 پایانی : 3,399 درصد تغییر : 1.31 حجم : 32.81 میلیون دفعات : 1,590
تاریخ : 1401/02/17 پایانی : 3,444 درصد تغییر : 0.38 حجم : 32.81 میلیون دفعات : 1,590
تاریخ : 1401/02/12 پایانی : 3,431 درصد تغییر : 5.25 حجم : 32.81 میلیون دفعات : 1,590
تاریخ : 1401/02/11 پایانی : 3,260 درصد تغییر : 1.65 حجم : 32.81 میلیون دفعات : 1,590
تاریخ : 1401/02/10 پایانی : 3,207 درصد تغییر : 0.87 حجم : 32.81 میلیون دفعات : 1,590
تاریخ : 1401/02/08 پایانی : 3,235 درصد تغییر : 0.00 حجم : 32.81 میلیون دفعات : 1,590
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : خوساز آخرین : 130.00 8,730 حجم : 1.87 میلیون ارزش بازار : 7.727 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : خنصیر آخرین : 230.00 17,110 حجم : 5.88 میلیون ارزش بازار : 18.913 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : خمهر آخرین : 19.00 2,250 حجم : 22.69 میلیون ارزش بازار : 12.003 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : خمحور آخرین : 34.00 2,831 حجم : 9.59 میلیون ارزش بازار : 14.896 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : خمحرکه آخرین : 9.00 4,447 حجم : 39.02 میلیون ارزش بازار : 18.601 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : خلنت آخرین : 140.00 36,590 حجم : 1.33 میلیون ارزش بازار : 13.404 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : خکمک آخرین : 10.00 23,770 حجم : 5.03 میلیون ارزش بازار : 5.734 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : خکار آخرین : 14.00 2,830 حجم : 3.16 میلیون ارزش بازار : 5.6 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : خفنر آخرین : 60.00 6,950 حجم : 5.6 میلیون ارزش بازار : 6.072 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : خفناور آخرین : 7,451 32,150 حجم : 43,224 ارزش بازار : 2.51 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها