قطعات اتومبیل

ختوقا | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( قطعات یدکی )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

قطعات یدکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,990 0.37
قیمت پایانی: 8,020 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,090 پایانی 8,020 0.00
بیشترین 8,210 کمترین 7,870
حجم 58.009 میلیون دفعات 4,367
حد قیمت 7,590 - 8,730 ارزش 465.07 میلیارد
حجم مبنا 2.481 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,376 تعداد خریدار 3
56.626 میلیون حجم خرید 1.383 میلیون
983 تعداد فروشنده 1
57.709 میلیون حجم فروش 300,000
1.083 میلیون تغییر مالکیت 1.083 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد24,727 خرید7,990 فروش8,000 تعداد226,022 دستور3
دستور16 تعداد170,207 خرید7,980 فروش8,010 تعداد445,767 دستور4
دستور3 تعداد226,000 خرید7,970 فروش8,020 تعداد449,579 دستور8
دستور11 تعداد247,288 خرید7,960 فروش8,030 تعداد403,700 دستور6
دستور14 تعداد244,612 خرید7,950 فروش8,040 تعداد354,626 دستور2

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود -6 دوره 9 ماهه
سود TTM 322
P/E TTM 24.907

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 309 P/E مجمع 25.95
سود نقدی 31
درصد توزیع 10.03 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 82.85 % رتبه 57
6 ماهه 114.38 % رتبه 57
9 ماهه 177.13 % رتبه 54
1 ساله 156.16 % رتبه 56
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
49.735 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.77

P/B

% 54.23

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/03/13 پایانی : 8,020 درصد تغییر : 1.72 حجم : 58.009 میلیون دفعات : 4,367
تاریخ : 1402/03/11 پایانی : 8,160 درصد تغییر : 0.00 حجم : 51.044 میلیون دفعات : 3,841
تاریخ : 1402/03/10 پایانی : 8,160 درصد تغییر : 3.43 حجم : 51.044 میلیون دفعات : 3,841
تاریخ : 1402/03/09 پایانی : 8,450 درصد تغییر : 1.93 حجم : 91.623 میلیون دفعات : 6,176
تاریخ : 1402/03/08 پایانی : 8,290 درصد تغییر : 6.42 حجم : 143.065 میلیون دفعات : 5,862
تاریخ : 1402/03/07 پایانی : 7,790 درصد تغییر : 6.48 حجم : 70.869 میلیون دفعات : 4,103
تاریخ : 1402/03/06 پایانی : 8,330 درصد تغییر : 2.57 حجم : 69.917 میلیون دفعات : 4,897
تاریخ : 1402/03/04 پایانی : 8,550 درصد تغییر : 0.00 حجم : 44.011 میلیون دفعات : 3,809
تاریخ : 1402/03/03 پایانی : 8,550 درصد تغییر : 2.29 حجم : 44.011 میلیون دفعات : 3,809
تاریخ : 1402/03/02 پایانی : 8,750 درصد تغییر : 4.67 حجم : 49.373 میلیون دفعات : 4,246
تاریخ : 1402/03/01 پایانی : 8,360 درصد تغییر : 4.50 حجم : 50.916 میلیون دفعات : 4,149
تاریخ : 1402/02/31 پایانی : 8,000 درصد تغییر : 0.13 حجم : 54.288 میلیون دفعات : 3,809
تاریخ : 1402/02/30 پایانی : 7,990 درصد تغییر : 1.01 حجم : 66.653 میلیون دفعات : 5,364
تاریخ : 1402/02/28 پایانی : 7,910 درصد تغییر : 0.00 حجم : 51.672 میلیون دفعات : 3,940
تاریخ : 1402/02/27 پایانی : 7,910 درصد تغییر : 3.40 حجم : 51.672 میلیون دفعات : 3,940
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : خوساز آخرین : 230.00 36,590 حجم : 3.683 میلیون ارزش بازار : 40.719 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خنصیر آخرین : 400.00 16,970 حجم : 32.825 میلیون ارزش بازار : 28.5 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خمهر آخرین : 11.00 4,250 حجم : 69.535 میلیون ارزش بازار : 28.241 هزار میلیارد تاریخ : 1402/03/11
نماد : خمحور آخرین : 70.00 7,780 حجم : 18.802 میلیون ارزش بازار : 48.769 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خمحرکه آخرین : 70.00 10,170 حجم : 56.453 میلیون ارزش بازار : 58.717 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خلنت آخرین : 120.00 22,910 حجم : 1.624 میلیون ارزش بازار : 13.674 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خکمک آخرین : 2.00 4,741 حجم : 52.032 میلیون ارزش بازار : 19.299 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : خکار آخرین : 44.00 4,145 حجم : 7.007 میلیون ارزش بازار : 14.189 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خفنر آخرین : 160.00 16,700 حجم : 8.461 میلیون ارزش بازار : 19.184 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : خفناور آخرین : 950.00 41,950 حجم : 116,959 ارزش بازار : 4.29 هزار میلیارد تاریخ : 1402/03/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها