قطعات اتومبیل

ختوقا | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( قطعات یدکی )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

قطعات یدکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,414 0.54
قیمت پایانی: 2,401 0.00

آخرین معامله

1400/04/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,440 پایانی 2,401 0.00
بیشترین 2,455 کمترین 2,365
حجم 23.08 میلیون دفعات 1,614
حد قیمت 2,291 - 2,531 ارزش 55.4 میلیارد
حجم مبنا 14.749 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/04/29
حقیقی حقوقی
585 تعداد خریدار 2
22.6 میلیون حجم خرید 475,568
598 تعداد فروشنده 1
23.074 میلیون حجم فروش 2,000
473,568 تغییر مالکیت 473,568

عرضه و تقاضا

1400/04/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2,500 خرید2,400 فروش2,414 تعداد33,403 دستور1
دستور1 تعداد2,127 خرید2,398 فروش2,419 تعداد4,297 دستور2
دستور3 تعداد40,428 خرید2,384 فروش2,420 تعداد38,556 دستور3
دستور3 تعداد213,000 خرید2,380 فروش2,425 تعداد7,000 دستور1
دستور1 تعداد3,300 خرید2,373 فروش2,430 تعداد27,700 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 154 دوره 12 ماهه
سود TTM 154
P/E TTM 15.591

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 154 P/E مجمع 15.59
سود نقدی 16
درصد توزیع 10.39 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.2 % رتبه 124
6 ماهه 16.6 % رتبه 118
9 ماهه 42.21 % رتبه 102
1 ساله 78.06 % رتبه 74
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
14.889 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.99

P/B

% 57.1

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/04/29 پایانی : 2,401 درصد تغییر : 0.00 حجم : 88.53 میلیون دفعات : 2,059
تاریخ : 1400/04/28 پایانی : 2,401 درصد تغییر : 0.42 حجم : 88.53 میلیون دفعات : 2,059
تاریخ : 1400/04/27 پایانی : 2,411 درصد تغییر : 0.17 حجم : 88.53 میلیون دفعات : 2,059
تاریخ : 1400/04/26 پایانی : 2,407 درصد تغییر : 4.56 حجم : 88.53 میلیون دفعات : 2,059
تاریخ : 1400/04/23 پایانی : 2,302 درصد تغییر : 1.05 حجم : 88.53 میلیون دفعات : 2,059
تاریخ : 1400/04/22 پایانی : 2,278 درصد تغییر : 1.39 حجم : 88.53 میلیون دفعات : 2,059
تاریخ : 1400/04/21 پایانی : 2,310 درصد تغییر : 1.23 حجم : 88.53 میلیون دفعات : 2,059
تاریخ : 1400/04/20 پایانی : 2,282 درصد تغییر : 3.40 حجم : 88.53 میلیون دفعات : 2,059
تاریخ : 1400/04/19 پایانی : 2,207 درصد تغییر : 2.00 حجم : 88.53 میلیون دفعات : 2,059
تاریخ : 1400/04/16 پایانی : 2,252 درصد تغییر : 0.27 حجم : 88.53 میلیون دفعات : 2,059
تاریخ : 1400/04/15 پایانی : 2,246 درصد تغییر : 4.61 حجم : 88.53 میلیون دفعات : 2,059
تاریخ : 1400/04/14 پایانی : 2,147 درصد تغییر : 4.68 حجم : 88.53 میلیون دفعات : 2,059
تاریخ : 1400/04/13 پایانی : 2,051 درصد تغییر : 1.63 حجم : 88.53 میلیون دفعات : 2,059
تاریخ : 1400/04/12 پایانی : 2,085 درصد تغییر : 3.20 حجم : 88.53 میلیون دفعات : 2,059
تاریخ : 1400/04/09 پایانی : 2,154 درصد تغییر : 0.97 حجم : 88.53 میلیون دفعات : 2,059
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : خوساز آخرین : 50.00 7,070 حجم : 12.55 میلیون ارزش بازار : 7.974 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : خنصیر آخرین : 7,900 100,470 حجم : 7,608 ارزش بازار : 21.848 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/3
نماد : خمهر آخرین : 28.00 2,289 حجم : 59.44 میلیون ارزش بازار : 11.001 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : خمحور آخرین : 2,310 43,920 حجم : 2,300 ارزش بازار : 23.111 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/31
نماد : خمحرکه آخرین : 47.00 4,160 حجم : 26.36 میلیون ارزش بازار : 24.123 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : خلنت آخرین : 290.00 49,410 حجم : 13,578 ارزش بازار : 7.073 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/26
نماد : خکمک آخرین : 20.00 17,170 حجم : 1.68 میلیون ارزش بازار : 5.516 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : خکار آخرین : 150.00 17,210 حجم : 6.33 میلیون ارزش بازار : 12.43 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : خفنر آخرین : 80.00 6,630 حجم : 7.21 میلیون ارزش بازار : 7.597 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : خفناور آخرین : 21,307 46,006 حجم : 43,224 ارزش بازار : 2.47 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها