ریخته گری تراکتور

ختراک | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( قطعات یدکی )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

قطعات یدکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,250 4.56
قیمت پایانی: 8,140 3.17

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,840 پایانی 8,140 250.00
بیشترین 8,280 کمترین 7,800
حجم 6.993 میلیون دفعات 671
حد قیمت 7,500 - 8,280 ارزش 56.89 میلیارد
حجم مبنا 1.843 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
143 تعداد خریدار 4
6.189 میلیون حجم خرید 803,436
232 تعداد فروشنده 7
5.909 میلیون حجم فروش 1.084 میلیون
280,613 تغییر مالکیت 280,613

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد11,135 خرید8,250 فروش8,270 تعداد12,440 دستور1
دستور5 تعداد21,771 خرید8,200 فروش8,280 تعداد217,465 دستور5
دستور1 تعداد10,000 خرید8,160 فروش8,290 تعداد20,000 دستور1
دستور2 تعداد33,000 خرید8,150 فروش8,370 تعداد3,200 دستور1
دستور1 تعداد12,254 خرید8,130 فروش8,380 تعداد1,206 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 854 دوره 6 ماهه
سود TTM 1,308
P/E TTM 6.223

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 744 P/E مجمع 10.94
سود نقدی 500
درصد توزیع 67.2 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 23.33 % رتبه 217
6 ماهه 19.01 % رتبه 163
9 ماهه 103.97 % رتبه 207
1 ساله 42.11 % رتبه 222
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
14.864 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.79

P/B

% 18.24

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 8,140 درصد تغییر : 3.17 حجم : 6.993 میلیون دفعات : 671
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 7,890 درصد تغییر : 0.25 حجم : 1.321 میلیون دفعات : 228
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 7,870 درصد تغییر : 1.38 حجم : 7.072 میلیون دفعات : 449
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 7,980 درصد تغییر : 0.75 حجم : 3.605 میلیون دفعات : 338
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 8,040 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.983 میلیون دفعات : 331
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 8,040 درصد تغییر : 2.81 حجم : 2.304 میلیون دفعات : 366
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 7,820 درصد تغییر : 0.39 حجم : 2.022 میلیون دفعات : 307
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 7,790 درصد تغییر : 2.14 حجم : 5.791 میلیون دفعات : 577
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 7,960 درصد تغییر : 2.71 حجم : 5.849 میلیون دفعات : 579
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 7,750 درصد تغییر : 0.77 حجم : 1.928 میلیون دفعات : 244
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 7,810 درصد تغییر : 0.39 حجم : 3.252 میلیون دفعات : 396
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 7,780 درصد تغییر : 1.02 حجم : 3.006 میلیون دفعات : 360
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 7,860 درصد تغییر : 2.24 حجم : 2.093 میلیون دفعات : 401
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 8,040 درصد تغییر : 0.37 حجم : 4.535 میلیون دفعات : 483
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 8,070 درصد تغییر : 0.74 حجم : 4.555 میلیون دفعات : 395
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : خوساز آخرین : 330.00 12,870 حجم : 894,937 ارزش بازار : 14.57 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خنصیر آخرین : 130.00 11,180 حجم : 3.097 میلیون ارزش بازار : 16.065 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خمهر آخرین : 57.00 1,808 حجم : 33.706 میلیون ارزش بازار : 12.096 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خمحور آخرین : 173.00 3,649 حجم : 16.024 میلیون ارزش بازار : 22.968 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خمحرکه آخرین : 68.00 3,992 حجم : 6.642 میلیون ارزش بازار : 22.994 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خلنت آخرین : 850.00 24,920 حجم : 1.516 میلیون ارزش بازار : 7.524 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خکمک آخرین : 330.00 17,930 حجم : 675,713 ارزش بازار : 5.708 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خکار آخرین : 28.00 2,434 حجم : 7.86 میلیون ارزش بازار : 6.854 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خفنر آخرین : 250.00 9,810 حجم : 17.12 میلیون ارزش بازار : 11.355 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خفناور آخرین : 600.00 20,910 حجم : 2.188 میلیون ارزش بازار : 2.071 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها