بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

خبازرس | سهام - فرابورس
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی ( تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی )
گروه:

فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی

زیر گروه:

تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 24,570 28.00
قیمت پایانی: 34,124 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 24,076 پایانی 34,124 0.00
بیشترین 25,530 کمترین 24,076
حجم 687,176 دفعات 62
حد قیمت 23,376 - 24,820 ارزش 23.45 میلیارد
حجم مبنا 850,196 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
26 تعداد خریدار -
721,744 حجم خرید -
74 تعداد فروشنده 1
221,744 حجم فروش 500,000
500,000 تغییر مالکیت 500,000

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور118 تعداد549,559 خرید24,820 فروش25,340 تعداد921 دستور1
دستور2 تعداد51,000 خرید24,805 فروش25,997 تعداد237 دستور1
دستور1 تعداد300 خرید24,800 فروش26,675 تعداد231 دستور1
دستور3 تعداد3,975 خرید24,600 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد220 خرید24,207 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود 52 دوره 6 ماهه
سود TTM 13,189
P/E TTM 1.882

DPS

آخرین مجمع 1399/06/31
سود واقعی 13,147 P/E مجمع 1.89
سود نقدی 10,600
درصد توزیع 80.63 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 26.48 % رتبه 280
6 ماهه 3.8 % رتبه 544
9 ماهه 3.8 % رتبه 625
1 ساله 57.46 % رتبه 611
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
4.485 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 34,124 درصد تغییر : 0.00 حجم : 687,176 دفعات : 62
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 34,124 درصد تغییر : 0.00 حجم : 687,176 دفعات : 62
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 34,124 درصد تغییر : 0.00 حجم : 687,176 دفعات : 62
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 34,124 درصد تغییر : 0.00 حجم : 687,176 دفعات : 62
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 34,124 درصد تغییر : 0.00 حجم : 687,176 دفعات : 62
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 34,124 درصد تغییر : 0.00 حجم : 687,176 دفعات : 62
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 34,124 درصد تغییر : 0.00 حجم : 687,176 دفعات : 62
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 34,124 درصد تغییر : 0.00 حجم : 687,176 دفعات : 62
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 34,124 درصد تغییر : 0.00 حجم : 687,176 دفعات : 62
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 34,124 درصد تغییر : 0.00 حجم : 687,176 دفعات : 62
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 34,124 درصد تغییر : 0.00 حجم : 687,176 دفعات : 62
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 34,124 درصد تغییر : 0.00 حجم : 687,176 دفعات : 62
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 34,124 درصد تغییر : 0.00 حجم : 687,176 دفعات : 62
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 34,124 درصد تغییر : 0.00 حجم : 687,176 دفعات : 62
تاریخ : 1400/02/26 پایانی : 34,124 درصد تغییر : 0.00 حجم : 687,176 دفعات : 62
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها