آهنگری تراکتور

خاهن | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( قطعات یدکی )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

قطعات یدکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,794 6.99
قیمت پایانی: 4,758 6.18

آخرین معامله

1402/01/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,609 پایانی 4,758 277.00
بیشترین 4,794 کمترین 4,560
حجم 33.274 میلیون دفعات 1,142
حد قیمت 4,168 - 4,794 ارزش 158.33 میلیارد
حجم مبنا 7.967 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/01/09
حقیقی حقوقی
299 تعداد خریدار 1
30.274 میلیون حجم خرید 3 میلیون
450 تعداد فروشنده -
33.274 میلیون حجم فروش -
3 میلیون تغییر مالکیت 3 میلیون

عرضه و تقاضا

1402/01/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور183 تعداد19,152,959 خرید4,794 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور4 تعداد7,781 خرید4,790 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد2,000 خرید4,769 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد10,000 خرید4,761 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد1,400 خرید4,760 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 302 دوره 9 ماهه
سود TTM 369
P/E TTM 12.883

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 428 P/E مجمع 11.12
سود نقدی 100
درصد توزیع 23.36 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.34 % رتبه 449
6 ماهه 31.2 % رتبه 296
9 ماهه 12.53 % رتبه 347
1 ساله 39.02 % رتبه 253
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
94.773 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.75

P/B

% 9.4

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/01/09 پایانی : 4,758 درصد تغییر : 6.18 حجم : 33.274 میلیون دفعات : 1,142
تاریخ : 1402/01/08 پایانی : 4,481 درصد تغییر : 3.32 حجم : 9.176 میلیون دفعات : 852
تاریخ : 1402/01/07 پایانی : 4,337 درصد تغییر : 0.28 حجم : 7.573 میلیون دفعات : 760
تاریخ : 1402/01/06 پایانی : 4,325 درصد تغییر : 1.62 حجم : 8.039 میلیون دفعات : 964
تاریخ : 1402/01/05 پایانی : 4,396 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.65 میلیون دفعات : 862
تاریخ : 1402/01/05 پایانی : 4,396 درصد تغییر : 1.03 حجم : 18.767 میلیون دفعات : 1,131
تاریخ : 1401/12/28 پایانی : 4,351 درصد تغییر : 1.47 حجم : 15.919 میلیون دفعات : 1,453
تاریخ : 1401/12/27 پایانی : 4,416 درصد تغییر : 6.13 حجم : 19.213 میلیون دفعات : 1,213
تاریخ : 1401/12/24 پایانی : 4,161 درصد تغییر : 5.34 حجم : 18.767 میلیون دفعات : 1,131
تاریخ : 1401/12/23 پایانی : 3,950 درصد تغییر : 0.73 حجم : 7.283 میلیون دفعات : 1,157
تاریخ : 1401/12/22 پایانی : 3,979 درصد تغییر : 0.58 حجم : 6.639 میلیون دفعات : 608
تاریخ : 1401/12/21 پایانی : 4,002 درصد تغییر : 2.34 حجم : 7.677 میلیون دفعات : 952
تاریخ : 1401/12/20 پایانی : 4,098 درصد تغییر : 2.22 حجم : 9.087 میلیون دفعات : 761
تاریخ : 1401/12/16 پایانی : 4,009 درصد تغییر : 1.62 حجم : 16.281 میلیون دفعات : 807
تاریخ : 1401/12/15 پایانی : 3,945 درصد تغییر : 1.67 حجم : 14.193 میلیون دفعات : 1,131
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : خوساز آخرین : 1,080 22,810 حجم : 14.147 میلیون ارزش بازار : 25.544 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : خنصیر آخرین : 250.00 17,470 حجم : 25.523 میلیون ارزش بازار : 24.705 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : خمهر آخرین : 126.00 3,185 حجم : 53.561 میلیون ارزش بازار : 20.831 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : خمحور آخرین : 181.00 4,500 حجم : 12.962 میلیون ارزش بازار : 28.211 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : خمحرکه آخرین : 480.00 7,470 حجم : 49.089 میلیون ارزش بازار : 42.49 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : خلنت آخرین : 960.00 35,380 حجم : 2.038 میلیون ارزش بازار : 10.476 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : خکمک آخرین : 490.00 24,680 حجم : 6.734 میلیون ارزش بازار : 7.9 هزار میلیارد تاریخ : 1401/12/23
نماد : خکار آخرین : 245.00 3,754 حجم : 54.543 میلیون ارزش بازار : 12.916 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : خفنر آخرین : 620.00 13,000 حجم : 6.335 میلیون ارزش بازار : 14.95 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : خفناور آخرین : 150.00 24,700 حجم : 4.654 میلیون ارزش بازار : 2.465 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها