آهنگری تراکتور

خاهن | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( قطعات یدکی )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

قطعات یدکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 40,560 1.30
قیمت پایانی: 40,040 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 40,700 پایانی 40,040 0.00
بیشترین 40,990 کمترین 38,130
حجم 5.34 میلیون دفعات 1,826
حد قیمت 36,230 - 40,030 ارزش 213.7 میلیارد
حجم مبنا 1.429 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
774 تعداد خریدار 2
4.86 میلیون حجم خرید 298,758
937 تعداد فروشنده 2
4.784 میلیون حجم فروش 375,000
76,242 تغییر مالکیت 76,242

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور10 تعداد31,602 خرید40,030 فروش40,430 تعداد883 دستور2
دستور4 تعداد6,424 خرید40,020 فروش40,630 تعداد154 دستور1
دستور1 تعداد127 خرید40,000 فروش42,060 تعداد11,299 دستور2
دستور1 تعداد1,000 خرید39,990 فروش43,250 تعداد200 دستور1
دستور1 تعداد19 خرید39,760 فروش43,900 تعداد20,671 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 1,115 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,194
P/E TTM 32.915

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 179 P/E مجمع 219.55
سود نقدی 20
درصد توزیع 11.17 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 41.38 % رتبه 103
6 ماهه 15.2 % رتبه 301
9 ماهه 269.21 % رتبه 153
1 ساله 518.01 % رتبه 139
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
109.707 هزار میلیارد

ارزش بازار

16.9

P/B

% 21.82

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 40,040 درصد تغییر : 1.88 حجم : 5.34 میلیون دفعات : 1,826
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 39,300 درصد تغییر : 3.07 حجم : 5.16 میلیون دفعات : 2,085
تاریخ : 1399/11/02 پایانی : 38,130 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.46 میلیون دفعات : 1,522
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 38,130 درصد تغییر : 0.99 حجم : 2.46 میلیون دفعات : 1,522
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 38,510 درصد تغییر : 0.89 حجم : 3.77 میلیون دفعات : 1,785
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 38,170 درصد تغییر : 0.16 حجم : 5.23 میلیون دفعات : 2,150
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 38,110 درصد تغییر : 4.87 حجم : 12.06 میلیون دفعات : 2,639
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 40,060 درصد تغییر : 3.51 حجم : 9.99 میلیون دفعات : 3,633
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 38,700 درصد تغییر : 0.97 حجم : 7.44 میلیون دفعات : 2,527
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 39,080 درصد تغییر : 0.26 حجم : 3.6 میلیون دفعات : 2,067
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 38,980 درصد تغییر : 0.13 حجم : 4.29 میلیون دفعات : 2,122
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 39,030 درصد تغییر : 1.61 حجم : 7.18 میلیون دفعات : 2,810
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 38,410 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.61 میلیون دفعات : 3,259
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 38,410 درصد تغییر : 4.21 حجم : 9.61 میلیون دفعات : 3,259
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 40,100 درصد تغییر : 4.16 حجم : 9.37 میلیون دفعات : 3,955
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : خوساز آخرین : 200.00 8,160 حجم : 14.95 میلیون ارزش بازار : 9.362 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خنصیر آخرین : 590.00 88,780 حجم : 9.1 میلیون ارزش بازار : 18.515 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خمهر آخرین : 60.00 2,980 حجم : 39.74 میلیون ارزش بازار : 14.433 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : خمحور آخرین : 360.00 56,570 حجم : 1.31 میلیون ارزش بازار : 23.953 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خمحرکه آخرین : 240.00 5,240 حجم : 68.5 میلیون ارزش بازار : 31.423 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خلنت آخرین : 2,870 136,090 حجم : 2.89 میلیون ارزش بازار : 11.723 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خکمک آخرین : 1,420 33,760 حجم : 13.02 میلیون ارزش بازار : 11.288 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خکار آخرین : 520.00 23,950 حجم : 4.42 میلیون ارزش بازار : 17.521 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
نماد : خفنر آخرین : 640.00 22,310 حجم : 11.57 میلیون ارزش بازار : 10.739 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خفناور آخرین : 13,751 38,450 حجم : 43,224 ارزش بازار : 2.47 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها