آهنگری تراکتور

خاهن | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( قطعات یدکی )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

قطعات یدکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,000 1.63
قیمت پایانی: 4,970 1.02

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,890 پایانی 4,970 50.00
بیشترین 5,070 کمترین 4,890
حجم 3.248 میلیون دفعات 316
حد قیمت 4,580 - 5,260 ارزش 16.27 میلیارد
حجم مبنا 5.767 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
100 تعداد خریدار 1
3.05 میلیون حجم خرید 198,466
113 تعداد فروشنده -
3.248 میلیون حجم فروش -
198,466 تغییر مالکیت 198,466

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد50,000 خرید4,990 فروش5,020 تعداد108,095 دستور4
دستور1 تعداد10,023 خرید4,970 فروش5,030 تعداد5,600 دستور3
دستور2 تعداد15,000 خرید4,950 فروش5,040 تعداد25,000 دستور2
دستور3 تعداد19,033 خرید4,940 فروش5,050 تعداد2,000 دستور1
دستور2 تعداد40,000 خرید4,930 فروش5,060 تعداد8,571 دستور2

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 268 دوره 6 ماهه
سود TTM 528
P/E TTM 9.413

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 428 P/E مجمع 11.61
سود نقدی 100
درصد توزیع 23.36 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 15.62 % رتبه 421
6 ماهه 12.44 % رتبه 354
9 ماهه 22.85 % رتبه 212
1 ساله 2.12 % رتبه 214
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
71.66 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.63

P/B

% 9.4

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 4,970 درصد تغییر : 1.02 حجم : 3.248 میلیون دفعات : 316
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 4,920 درصد تغییر : 0.20 حجم : 2.817 میلیون دفعات : 333
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 4,930 درصد تغییر : 1.60 حجم : 3.648 میلیون دفعات : 508
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 5,010 درصد تغییر : 0.40 حجم : 1.749 میلیون دفعات : 197
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 5,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.719 میلیون دفعات : 208
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 5,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.513 میلیون دفعات : 283
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 5,030 درصد تغییر : 1.82 حجم : 5.012 میلیون دفعات : 393
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 4,940 درصد تغییر : 0.40 حجم : 3.063 میلیون دفعات : 355
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 4,960 درصد تغییر : 1.59 حجم : 9.245 میلیون دفعات : 581
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 5,040 درصد تغییر : 0.40 حجم : 2.069 میلیون دفعات : 309
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 5,060 درصد تغییر : 1.17 حجم : 2.859 میلیون دفعات : 275
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 5,120 درصد تغییر : 0.20 حجم : 1.591 میلیون دفعات : 198
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 5,130 درصد تغییر : 0.79 حجم : 3.931 میلیون دفعات : 398
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 5,090 درصد تغییر : 0.38 حجم : 1.641 میلیون دفعات : 270
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 5,071 درصد تغییر : 1.27 حجم : 5.635 میلیون دفعات : 435
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : خوساز آخرین : 330.00 12,870 حجم : 894,937 ارزش بازار : 14.57 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خنصیر آخرین : 130.00 11,180 حجم : 3.097 میلیون ارزش بازار : 16.065 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خمهر آخرین : 57.00 1,808 حجم : 33.706 میلیون ارزش بازار : 12.096 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خمحور آخرین : 173.00 3,649 حجم : 16.024 میلیون ارزش بازار : 22.968 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خمحرکه آخرین : 68.00 3,992 حجم : 6.642 میلیون ارزش بازار : 22.994 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خلنت آخرین : 850.00 24,920 حجم : 1.516 میلیون ارزش بازار : 7.524 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خکمک آخرین : 330.00 17,930 حجم : 675,713 ارزش بازار : 5.708 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خکار آخرین : 28.00 2,434 حجم : 7.86 میلیون ارزش بازار : 6.854 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خفنر آخرین : 250.00 9,810 حجم : 17.12 میلیون ارزش بازار : 11.355 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خفناور آخرین : 600.00 20,910 حجم : 2.188 میلیون ارزش بازار : 2.071 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها