سایپا آذین

خاذین | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( قطعات یدکی )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

قطعات یدکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,311 4.99
قیمت پایانی: 3,393 2.64

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,510 پایانی 3,393 92.00
بیشترین 3,588 کمترین 3,311
حجم 63.619 میلیون دفعات 2,791
حد قیمت 3,311 - 3,659 ارزش 215.83 میلیارد
حجم مبنا 4.304 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
790 تعداد خریدار 1
61.949 میلیون حجم خرید 1.67 میلیون
685 تعداد فروشنده 1
63.201 میلیون حجم فروش 417,400
1.252 میلیون تغییر مالکیت 1.252 میلیون

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد60,000 خرید3,233 فروش3,311 تعداد306,329 دستور1
دستور1 تعداد100,000 خرید3,197 فروش3,345 تعداد25,250 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید3,195 فروش3,346 تعداد1,500 دستور1
دستور1 تعداد1,800 خرید3,138 فروش3,349 تعداد85,000 دستور1
دستور1 تعداد2,050 خرید2,540 فروش3,353 تعداد2,500 دستور1

EPS

سال مالی 1402/12/29
تحقق سود -78 دوره 6 ماهه
سود TTM 185
P/E TTM 18.341

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 4 P/E مجمع 848.25
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.9 % رتبه 193
6 ماهه 19.56 % رتبه 211
9 ماهه 38.22 % رتبه 155
1 ساله 53.91 % رتبه 134
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
15.118 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.39

P/B

% 48.16

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/09/08 پایانی : 3,485 درصد تغییر : 3.63 حجم : 71.961 میلیون دفعات : 2,826
تاریخ : 1402/09/07 پایانی : 3,363 درصد تغییر : 1.82 حجم : 108.605 میلیون دفعات : 4,110
تاریخ : 1402/09/06 پایانی : 3,303 درصد تغییر : 9.05 حجم : 48.412 میلیون دفعات : 1,037
تاریخ : 1402/09/04 پایانی : 3,029 درصد تغییر : 4.63 حجم : 20.611 میلیون دفعات : 553
تاریخ : 1402/09/01 پایانی : 2,895 درصد تغییر : 10.58 حجم : 33.053 میلیون دفعات : 1,468
تاریخ : 1402/08/28 پایانی : 2,618 درصد تغییر : 0.73 حجم : 4.131 میلیون دفعات : 297
تاریخ : 1402/08/27 پایانی : 2,599 درصد تغییر : 0.99 حجم : 6.317 میلیون دفعات : 341
تاریخ : 1402/08/17 پایانی : 2,625 درصد تغییر : 12.28 حجم : 12.967 میلیون دفعات : 603
تاریخ : 1402/08/10 پایانی : 2,338 درصد تغییر : 7.15 حجم : 17.31 میلیون دفعات : 716
تاریخ : 1402/08/02 پایانی : 2,518 درصد تغییر : 4.33 حجم : 15.358 میلیون دفعات : 843
تاریخ : 1402/08/01 پایانی : 2,632 درصد تغییر : 1.90 حجم : 8.044 میلیون دفعات : 508
تاریخ : 1402/07/30 پایانی : 2,683 درصد تغییر : 0.11 حجم : 8.714 میلیون دفعات : 439
تاریخ : 1402/07/29 پایانی : 2,686 درصد تغییر : 0.79 حجم : 9.044 میلیون دفعات : 489
تاریخ : 1402/07/26 پایانی : 2,665 درصد تغییر : 5.33 حجم : 16.194 میلیون دفعات : 776
تاریخ : 1402/07/24 پایانی : 2,815 درصد تغییر : 2.93 حجم : 9.772 میلیون دفعات : 533
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : خوساز آخرین : 300.00 35,000 حجم : 664,953 ارزش بازار : 39.655 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خنصیر آخرین : 60.00 11,250 حجم : 12.941 میلیون ارزش بازار : 19.677 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خمهر آخرین : 106.00 3,320 حجم : 52.287 میلیون ارزش بازار : 22.395 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خمحور آخرین : 90.00 5,370 حجم : 14.549 میلیون ارزش بازار : 34.727 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خمحرکه آخرین : 140.00 7,760 حجم : 20.026 میلیون ارزش بازار : 45.529 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خلنت آخرین : 140.00 17,520 حجم : 1.263 میلیون ارزش بازار : 10.674 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
نماد : خکمک آخرین : 46.00 4,370 حجم : 22.701 میلیون ارزش بازار : 17.947 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خکار آخرین : 205.00 4,870 حجم : 37.88 میلیون ارزش بازار : 17.196 هزار میلیارد تاریخ : 14:01
نماد : خفنر آخرین : 100.00 14,050 حجم : 1.984 میلیون ارزش بازار : 16.423 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خفناور آخرین : 1,550 50,200 حجم : 123,839 ارزش بازار : 5.125 هزار میلیارد تاریخ : 12:19
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها