ریل گردش ایرانیان

حگردش | سهام - فرابورس
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات ( حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن )
گروه:

حمل و نقل انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,286 228.60
قیمت پایانی: 1,000 0.00

آخرین معامله

10:31
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,286 پایانی 1,000 0.00
بیشترین 3,286 کمترین 3,286
حجم 400 میلیون دفعات 68,394
حد قیمت 3,387 - 3,743 ارزش 400 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:31
حقیقی حقوقی
4 تعداد خریدار -
7,500 حجم خرید -
2 تعداد فروشنده -
7,500 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

10:31
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد5,000 خرید2,844 فروش3,387 تعداد27,299,847 دستور418
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,412 تعداد130,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,430 تعداد10,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,450 تعداد7,034 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,454 تعداد7,034 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 22 دوره 9 ماهه
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.64 % رتبه 1073
6 ماهه 12.9 % رتبه 1073
9 ماهه 12.9 % رتبه 1073
1 ساله 12.9 % رتبه 1073
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
تاریخ : 1400/10/15 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
تاریخ : 1400/10/14 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : حسیر آخرین : 90.00 14,100 حجم : 2.43 میلیون ارزش بازار : 8.586 هزار میلیارد تاریخ : 10:39
نماد : حریل آخرین : 85.00 1,995 حجم : 4.59 میلیون ارزش بازار : 7.285 هزار میلیارد تاریخ : 10:39
نماد : حپارسا آخرین : - 27,300 حجم : 259,205 ارزش بازار : 6.838 هزار میلیارد تاریخ : 10:39
نماد : حآسا آخرین : 220.00 10,100 حجم : 455,451 ارزش بازار : 7.976 هزار میلیارد تاریخ : 10:39
نماد : حشکوه آخرین : 106.00 2,894 حجم : 15 میلیون ارزش بازار : 5.18 هزار میلیارد تاریخ : 10:10
نماد : حآفرین آخرین : 108.00 3,363 حجم : 17.01 میلیون ارزش بازار : 25.188 هزار میلیارد تاریخ : 10:39
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها