ریل گردش ایرانیان

حگردش | سهام - فرابورس
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات ( حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن )
گروه:

حمل و نقل انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,950 195.00
قیمت پایانی: 1,000 0.00

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,010 پایانی 1,000 0.00
بیشترین 3,040 کمترین 2,912
حجم 400 میلیون دفعات 68,394
حد قیمت 3,073 - 3,263 ارزش 400 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 5,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
484 تعداد خریدار 3
11.918 میلیون حجم خرید 3.791 میلیون
1,068 تعداد فروشنده 7
15.46 میلیون حجم فروش 248,186
3.543 میلیون تغییر مالکیت 3.543 میلیون

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد5,000 خرید3,073 فروش3,073 تعداد1,791,147 دستور424
دستور1 تعداد2,000 خرید2,910 فروش3,074 تعداد15,802 دستور6
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,075 تعداد22,000 دستور5
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,078 تعداد4,508 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,079 تعداد5,000 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 5 دوره 3 ماهه
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 216.8 % رتبه 1053
6 ماهه 216.8 % رتبه 1054
9 ماهه 216.8 % رتبه 1055
1 ساله 216.8 % رتبه 1055
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : حسیر آخرین : 1,653 40,700 حجم : 7.42 میلیون ارزش بازار : 23.897 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : حریل آخرین : 213.00 4,063 حجم : 25.91 میلیون ارزش بازار : 15.365 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : حپارسا آخرین : 1,234 38,800 حجم : 1.32 میلیون ارزش بازار : 9.609 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : حآسا آخرین : 827.00 22,850 حجم : 4 میلیون ارزش بازار : 18.018 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : حشکوه آخرین : 217.00 3,217 حجم : 15 میلیون ارزش بازار : 5.18 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : حآفرین آخرین : 212.00 4,462 حجم : 3.68 میلیون ارزش بازار : 32.861 هزار میلیارد تاریخ : 12:20
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها