ریل گردش ایرانیان

حگردش | سهام - فرابورس
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات ( حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن )
گروه:

حمل و نقل انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 2,050 105.00
قیمت پایانی: 1,000 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,114 پایانی 1,000 0.00
بیشترین 2,114 کمترین 2,025
حجم 400 میلیون دفعات 68,394
حد قیمت 2,003 - 2,125 ارزش 400 میلیارد
حجم مبنا 4.219 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
114 تعداد خریدار 1
4.294 میلیون حجم خرید 60,460
106 تعداد فروشنده -
4.354 میلیون حجم فروش -
60,460 تغییر مالکیت 60,460

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد10,000 خرید2,098 فروش2,100 تعداد242,138 دستور8
دستور1 تعداد24,336 خرید2,088 فروش2,108 تعداد8,000 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید2,070 فروش2,109 تعداد15,000 دستور1
دستور1 تعداد48,250 خرید2,065 فروش2,110 تعداد3,895 دستور1
دستور1 تعداد24,000 خرید2,064 فروش2,113 تعداد70,000 دستور2

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 23 دوره 3 ماهه
سود TTM 50
P/E TTM 41.32

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 32 P/E مجمع 64.56
سود نقدی 4
درصد توزیع 12.5 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 21.71 % رتبه 1083
6 ماهه 27.8 % رتبه 1083
9 ماهه 51.79 % رتبه 1083
1 ساله 31 % رتبه 1083
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
3.891 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400 میلیون دفعات : 68,394
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : حسیر آخرین : 160.00 18,020 حجم : 5.06 میلیون ارزش بازار : 11.462 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : حریل آخرین : 54.00 3,157 حجم : 6.23 میلیون ارزش بازار : 8.8 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : حپارسا آخرین : - 37,600 حجم : 170,849 ارزش بازار : 8.1 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : حآسا آخرین : 130.00 10,530 حجم : 2.47 میلیون ارزش بازار : 9.624 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : حشکوه آخرین : 1,160 1,840 حجم : 15 میلیون ارزش بازار : 4.185 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : حآفرین آخرین : 27.00 3,730 حجم : 25.18 میلیون ارزش بازار : 28.323 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : حگهر آخرین : 10.00 7,170 حجم : 10.06 میلیون ارزش بازار : 27.928 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها