کشتیرانی ایران

حکشتی | سهام - بورس
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات ( سایر حمل و نقل )
گروه:

حمل و نقل انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

سایر حمل و نقل

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 19,620 4.99
قیمت پایانی: 19,790 4.16

آخرین معامله

1399/10/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 20,440 پایانی 19,790 860.00
بیشترین 20,440 کمترین 19,620
حجم 11.34 میلیون دفعات 2,580
حد قیمت 19,620 - 21,680 ارزش 224.4 میلیارد
حجم مبنا 4.317 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/27
حقیقی حقوقی
1,162 تعداد خریدار 3
6.926 میلیون حجم خرید 4.41 میلیون
1,039 تعداد فروشنده -
11.336 میلیون حجم فروش -
4.41 میلیون تغییر مالکیت 4.41 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/10/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش19,620 تعداد13,425,096 دستور1628
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش19,630 تعداد35,785 دستور9
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش19,640 تعداد1,150 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش19,650 تعداد6,133 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش19,660 تعداد3,515 دستور5

EPS

سال مالی 1400/03/31
تحقق سود -10 دوره 3 ماهه
سود TTM 257
P/E TTM 77.04

DPS

آخرین مجمع 1399/03/31
سود واقعی 354 P/E مجمع 55.9
سود نقدی 36
درصد توزیع 10.17 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 50.47 % رتبه 18
6 ماهه 60.68 % رتبه 26
9 ماهه 68.18 % رتبه 24
1 ساله 354.9 % رتبه 21
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
426.672 هزار میلیارد

ارزش بازار

13.26

P/B

% 8.53

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 19,790 درصد تغییر : 4.17 حجم : 11.34 میلیون دفعات : 2,580
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 20,650 درصد تغییر : 1.76 حجم : 67.1 میلیون دفعات : 16,090
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 21,020 درصد تغییر : 4.76 حجم : 23.11 میلیون دفعات : 4,739
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 22,070 درصد تغییر : 4.50 حجم : 74.07 میلیون دفعات : 13,851
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 21,120 درصد تغییر : 4.66 حجم : 5.73 میلیون دفعات : 1,362
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 20,180 درصد تغییر : 2.02 حجم : 37.95 میلیون دفعات : 12,040
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 19,780 درصد تغییر : 0.00 حجم : 33.08 میلیون دفعات : 9,368
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 19,780 درصد تغییر : 4.77 حجم : 33.08 میلیون دفعات : 9,368
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 20,770 درصد تغییر : 4.46 حجم : 27.4 میلیون دفعات : 9,302
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 21,740 درصد تغییر : 1.68 حجم : 30.32 میلیون دفعات : 12,459
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 21,380 درصد تغییر : 3.65 حجم : 52.96 میلیون دفعات : 17,958
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 22,190 درصد تغییر : 4.81 حجم : 12.15 میلیون دفعات : 4,024
تاریخ : 1399/10/11 پایانی : 23,310 درصد تغییر : 0.00 حجم : 35.49 میلیون دفعات : 13,064
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 23,310 درصد تغییر : 4.27 حجم : 35.49 میلیون دفعات : 13,064
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 24,350 درصد تغییر : 3.91 حجم : 29.3 میلیون دفعات : 11,186
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : حرهشا آخرین : 7,335 69,450 حجم : 2,872 ارزش بازار : 931.73 میلیارد تاریخ : 1399/10/18
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها