حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

حفارس | سهام - بورس
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات ( حمل و نقل بار زمینی )
گروه:

حمل و نقل انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

حمل و نقل بار زمینی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,180 4.95
قیمت پایانی: 5,320 2.39

آخرین معامله

1399/10/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,180 پایانی 5,320 130.00
بیشترین 5,180 کمترین 5,180
حجم 4.33 میلیون دفعات 311
حد قیمت 5,180 - 5,720 ارزش 22.4 میلیارد
حجم مبنا 11.494 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/27
حقیقی حقوقی
183 تعداد خریدار 1
2.533 میلیون حجم خرید 1.8 میلیون
106 تعداد فروشنده -
4.333 میلیون حجم فروش -
1.8 میلیون تغییر مالکیت 1.8 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/10/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد150,000 خرید5,060 فروش5,180 تعداد25,003,466 دستور1023
دستور1 تعداد1,200 خرید4,250 فروش5,190 تعداد76,093 دستور4
دستور1 تعداد20,000 خرید4,130 فروش5,200 تعداد33,386 دستور8
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش5,220 تعداد17,500 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش5,240 تعداد11,393 دستور4

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -69 دوره 6 ماهه
سود TTM -61
P/E TTM -87.213

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1 P/E مجمع 5,320
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 8.35 % رتبه 229
6 ماهه 41.02 % رتبه 164
9 ماهه 8.2 % رتبه 143
1 ساله 64.95 % رتبه 117
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
13.427 هزار میلیارد

ارزش بازار

11.32

P/B

% 48.23

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 5,320 درصد تغییر : 2.39 حجم : 4.33 میلیون دفعات : 311
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 5,450 درصد تغییر : 2.83 حجم : 130.76 میلیون دفعات : 9,849
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 5,300 درصد تغییر : 4.95 حجم : 14.44 میلیون دفعات : 997
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 5,050 درصد تغییر : 4.12 حجم : 39.1 میلیون دفعات : 2,957
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 4,850 درصد تغییر : 4.98 حجم : 13.22 میلیون دفعات : 894
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 4,620 درصد تغییر : 4.29 حجم : 32.19 میلیون دفعات : 2,088
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 4,430 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25.77 میلیون دفعات : 2,188
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 4,430 درصد تغییر : 4.53 حجم : 25.77 میلیون دفعات : 2,188
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 4,640 درصد تغییر : 4.33 حجم : 35.25 میلیون دفعات : 3,154
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 4,850 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37.5 میلیون دفعات : 3,567
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 4,850 درصد تغییر : 3.85 حجم : 61 میلیون دفعات : 4,858
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 4,670 درصد تغییر : 3.09 حجم : 60.1 میلیون دفعات : 3,840
تاریخ : 1399/10/11 پایانی : 4,530 درصد تغییر : 0.00 حجم : 33.32 میلیون دفعات : 2,636
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 4,530 درصد تغییر : 1.09 حجم : 33.32 میلیون دفعات : 2,636
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 4,580 درصد تغییر : 4.18 حجم : 30.38 میلیون دفعات : 2,222
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : حخزر آخرین : 1,333 25,330 حجم : - ارزش بازار : 28.734 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : حتوکا آخرین : 2,200 41,870 حجم : 299,782 ارزش بازار : 14.352 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : حپترو آخرین : 1,620 38,410 حجم : 2.89 میلیون ارزش بازار : 8.098 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : حاریا آخرین : 4,332 35,697 حجم : 5,591 ارزش بازار : 8.469 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : توریل آخرین : 495.00 34,850 حجم : - ارزش بازار : 112.01 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها