توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

حسینا | سهام - فرابورس
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات ( حمل و نقل دریایی )
گروه:

حمل و نقل انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

حمل و نقل دریایی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 71,950 1.21
قیمت پایانی: 71,450 0.50

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 71,700 پایانی 71,450 359.00
بیشترین 72,089 کمترین 70,000
حجم 727,802 دفعات 572
حد قیمت 69,591 - 75,271 ارزش 52 میلیارد
حجم مبنا 727,993 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
96 تعداد خریدار 5
98,684 حجم خرید 779,176
282 تعداد فروشنده 2
509,514 حجم فروش 368,346
410,830 تغییر مالکیت 410,830

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد300 خرید70,903 فروش71,600 تعداد78 دستور1
دستور2 تعداد160 خرید70,902 فروش71,900 تعداد5,171 دستور3
دستور2 تعداد704 خرید70,897 فروش71,930 تعداد10,075 دستور3
دستور1 تعداد80 خرید70,896 فروش71,950 تعداد300 دستور1
دستور1 تعداد200 خرید70,895 فروش71,958 تعداد500 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 4,473 دوره 9 ماهه
سود TTM 5,857
P/E TTM 12.138

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 3,065 P/E مجمع 23.19
سود نقدی 3,000
درصد توزیع 97.88 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 18.19 % رتبه 145
6 ماهه 27.9 % رتبه 285
9 ماهه 63.48 % رتبه 327
1 ساله 145.38 % رتبه 289
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
35.725 هزار میلیارد

ارزش بازار

12.58

P/B

% 21.25

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/16 پایانی : 71,450 درصد تغییر : 0.51 حجم : 727,802 دفعات : 572
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 71,091 درصد تغییر : 0.11 حجم : 877,860 دفعات : 537
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 71,011 درصد تغییر : 0.19 حجم : 859,666 دفعات : 855
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 70,878 درصد تغییر : 1.34 حجم : 980,867 دفعات : 932
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 69,944 درصد تغییر : 0.43 حجم : 747,784 دفعات : 1,209
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 69,642 درصد تغییر : 0.39 حجم : 732,677 دفعات : 869
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 69,369 درصد تغییر : 0.19 حجم : 329,229 دفعات : 610
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 69,240 درصد تغییر : 0.63 حجم : 327,490 دفعات : 355
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 68,808 درصد تغییر : 1.97 حجم : 792,237 دفعات : 598
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 70,189 درصد تغییر : 1.92 حجم : 814,617 دفعات : 941
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 68,870 درصد تغییر : 0.33 حجم : 487,518 دفعات : 655
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 69,098 درصد تغییر : 0.00 حجم : 732,800 دفعات : 744
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 69,098 درصد تغییر : 1.76 حجم : 732,800 دفعات : 744
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 70,336 درصد تغییر : 0.22 حجم : 212,634 دفعات : 467
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 70,491 درصد تغییر : 0.47 حجم : 440,447 دفعات : 434
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : حتاید آخرین : 70.00 22,910 حجم : 2.1 میلیون ارزش بازار : 44.987 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : حبندر آخرین : 10,105 35,202 حجم : 10.214 میلیون ارزش بازار : 3.976 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/10
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها