ریل پرداز سیر

حریل | سهام - فرابورس
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات ( حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن )
گروه:

حمل و نقل انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,228 0.02
قیمت پایانی: 4,276 1.16

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,229 پایانی 4,276 49.00
بیشترین 4,399 کمترین 4,140
حجم 23.25 میلیون دفعات 1,819
حد قیمت 4,066 - 4,492 ارزش 99.41 میلیارد
حجم مبنا 13.203 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
1,004 تعداد خریدار 4
32.776 میلیون حجم خرید 529,697
1,067 تعداد فروشنده 2
32.106 میلیون حجم فروش 1.2 میلیون
670,303 تغییر مالکیت 670,303

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,950 خرید4,131 فروش4,140 تعداد11,016 دستور2
دستور1 تعداد13,483 خرید4,121 فروش4,170 تعداد2,898 دستور1
دستور2 تعداد14,091 خرید4,120 فروش4,175 تعداد38,505 دستور1
دستور1 تعداد3,625 خرید4,118 فروش4,179 تعداد200,000 دستور1
دستور1 تعداد1,925 خرید4,102 فروش4,180 تعداد155,391 دستور3

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 20 دوره 3 ماهه
سود TTM 148
P/E TTM 28.547

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 145 P/E مجمع 29.15
سود نقدی 15
درصد توزیع 10.34 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.9 % رتبه 190
6 ماهه 24.27 % رتبه 132
9 ماهه 3.94 % رتبه 136
1 ساله 0.58 % رتبه 129
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
15.959 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.65

P/B

% 40

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 4,276 درصد تغییر : 1.16 حجم : 23.25 میلیون دفعات : 1,819
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 4,227 درصد تغییر : 1.22 حجم : 33.31 میلیون دفعات : 3,920
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 4,279 درصد تغییر : 4.83 حجم : 24.27 میلیون دفعات : 1,411
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 4,496 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24.14 میلیون دفعات : 2,064
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 4,496 درصد تغییر : 3.83 حجم : 24.14 میلیون دفعات : 2,064
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 4,675 درصد تغییر : 1.83 حجم : 64.17 میلیون دفعات : 4,731
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 4,762 درصد تغییر : 4.65 حجم : 25.27 میلیون دفعات : 1,778
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 4,994 درصد تغییر : 4.82 حجم : 7.62 میلیون دفعات : 681
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 5,247 درصد تغییر : 2.22 حجم : 31.99 میلیون دفعات : 3,388
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 5,366 درصد تغییر : 4.36 حجم : 54.26 میلیون دفعات : 4,410
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 5,142 درصد تغییر : 3.47 حجم : 34.89 میلیون دفعات : 3,647
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 5,327 درصد تغییر : 0.41 حجم : 48.95 میلیون دفعات : 5,320
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 5,349 درصد تغییر : 4.03 حجم : 38.11 میلیون دفعات : 2,920
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 5,142 درصد تغییر : 4.94 حجم : 27.07 میلیون دفعات : 1,612
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 4,900 درصد تغییر : 4.52 حجم : 37.48 میلیون دفعات : 2,060
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : حسیر آخرین : 1,502 40,680 حجم : 21.46 میلیون ارزش بازار : 23.543 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : حپارسا آخرین : 1,211 39,146 حجم : 722,164 ارزش بازار : 10.009 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : حآسا آخرین : 663.00 22,930 حجم : 7.19 میلیون ارزش بازار : 17.618 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : حگردش آخرین : 1,983 2,983 حجم : 400 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : حشکوه آخرین : 190.00 3,190 حجم : 15 میلیون ارزش بازار : 5.18 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : حآفرین آخرین : 202.00 4,250 حجم : 4.51 میلیون ارزش بازار : 31.569 هزار میلیارد تاریخ : 11:54
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها