ریل پرداز سیر

حریل | سهام - فرابورس
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات ( حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن )
گروه:

حمل و نقل انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,980 4.62
قیمت پایانی: 4,002 4.10

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,980 پایانی 4,002 171.00
بیشترین 4,199 کمترین 3,965
حجم 25.7 میلیون دفعات 2,065
حد قیمت 4,155 - 4,591 ارزش 102.84 میلیارد
حجم مبنا 13.203 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
458 تعداد خریدار -
13.131 میلیون حجم خرید -
450 تعداد فروشنده -
13.131 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش4,155 تعداد2,803,473 دستور119
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش4,156 تعداد21,290 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش4,160 تعداد6,560 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش4,161 تعداد2,036 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش4,170 تعداد14,591 دستور3

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 117 دوره 9 ماهه
سود TTM 130
P/E TTM 31.99

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 94 P/E مجمع 44.39
سود نقدی 10
درصد توزیع 10.64 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 21 % رتبه 153
6 ماهه 8.19 % رتبه 139
9 ماهه 4.01 % رتبه 131
1 ساله 25.32 % رتبه 105
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
14.936 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.47

P/B

% 46.83

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 4,173 درصد تغییر : 4.57 حجم : 13.13 میلیون دفعات : 1,085
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 4,373 درصد تغییر : 4.08 حجم : 16.06 میلیون دفعات : 1,435
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 4,559 درصد تغییر : 0.64 حجم : 17.13 میلیون دفعات : 2,325
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 4,530 درصد تغییر : 4.45 حجم : 8.45 میلیون دفعات : 789
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 4,741 درصد تغییر : 1.13 حجم : 26.83 میلیون دفعات : 3,075
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 4,795 درصد تغییر : 2.70 حجم : 25.06 میلیون دفعات : 3,049
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 4,669 درصد تغییر : 3.62 حجم : 62.14 میلیون دفعات : 5,041
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 4,506 درصد تغییر : 17.89 حجم : 4 میلیون دفعات : 257
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 5,488 درصد تغییر : 0.04 حجم : 19,245 دفعات : 4
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 5,490 درصد تغییر : 0.02 حجم : 8,004 دفعات : 4
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 5,491 درصد تغییر : 0.02 حجم : 14,659 دفعات : 9
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 5,492 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,061 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 5,492 درصد تغییر : 0.02 حجم : 6,400 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 5,493 درصد تغییر : 0.09 حجم : 49,143 دفعات : 4
تاریخ : 1400/02/26 پایانی : 5,498 درصد تغییر : 0.06 حجم : 26,329 دفعات : 12
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : حسیر آخرین : 557.00 13,024 حجم : 10.92 میلیون ارزش بازار : 7.863 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : حپارسا آخرین : 1,740 33,068 حجم : - ارزش بازار : 8.7 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/26
نماد : حآسا آخرین : 1,938 36,824 حجم : 656 ارزش بازار : 31.007 هزار میلیارد تاریخ : 11:31
نماد : حگردش آخرین : - 1,000 حجم : 400 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/4
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها