ریل پرداز سیر

حریل | سهام - فرابورس
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات ( حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن )
گروه:

حمل و نقل انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,322 1.99
قیمت پایانی: 5,399 0.57

آخرین معامله

1399/12/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,330 پایانی 5,399 31.00
بیشترین 5,353 کمترین 5,322
حجم 2.78 میلیون دفعات 350
حد قیمت 5,322 - 5,755 ارزش 14.81 میلیارد
حجم مبنا 13.203 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/13
حقیقی حقوقی
167 تعداد خریدار 1
2.76 میلیون حجم خرید 21,072
149 تعداد فروشنده 2
2.73 میلیون حجم فروش 51,450
30,378 تغییر مالکیت 30,378

عرضه و تقاضا

1399/12/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد990 خرید5,213 فروش5,322 تعداد4,274,478 دستور246
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش5,323 تعداد25,754 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش5,324 تعداد90 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش5,325 تعداد1,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش5,330 تعداد8,562 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 117 دوره 9 ماهه
سود TTM 130
P/E TTM 41.389

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 94 P/E مجمع 57.44
سود نقدی 10
درصد توزیع 10.64 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 46.8 % رتبه 202
6 ماهه 6.63 % رتبه 150
9 ماهه 1.41 % رتبه 105
1 ساله 52.21 % رتبه 99
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
20.15 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.58

P/B

% 49.45

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 5,399 درصد تغییر : 0.57 حجم : 2.78 میلیون دفعات : 350
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 5,430 درصد تغییر : 0.59 حجم : 44.74 میلیون دفعات : 3,614
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 5,462 درصد تغییر : 2.69 حجم : 64.15 میلیون دفعات : 6,592
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 5,319 درصد تغییر : 0.06 حجم : 276,462 دفعات : 20
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 5,322 درصد تغییر : 0.21 حجم : 998,174 دفعات : 73
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 5,333 درصد تغییر : 13.93 حجم : 21.96 میلیون دفعات : 524
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 6,196 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71.91 میلیون دفعات : 6,231
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 6,196 درصد تغییر : 0.91 حجم : 71.91 میلیون دفعات : 6,231
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 6,253 درصد تغییر : 3.20 حجم : 141.79 میلیون دفعات : 10,901
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 6,059 درصد تغییر : 5.17 حجم : 70.63 میلیون دفعات : 4,142
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 5,761 درصد تغییر : 4.67 حجم : 105.64 میلیون دفعات : 5,185
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 5,504 درصد تغییر : 4.92 حجم : 7.82 میلیون دفعات : 515
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 5,246 درصد تغییر : 4.96 حجم : 10.4 میلیون دفعات : 551
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 4,998 درصد تغییر : 4.67 حجم : 9.82 میلیون دفعات : 593
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 4,775 درصد تغییر : 4.46 حجم : 12.98 میلیون دفعات : 765
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : حسیر آخرین : 349.00 17,122 حجم : 4,487 ارزش بازار : 10.533 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : حپارسا آخرین : 707.00 34,680 حجم : 64,836 ارزش بازار : 8.839 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : حآسا آخرین : 925.00 45,363 حجم : 20,800 ارزش بازار : 37.016 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : حگردش آخرین : - 1,000 حجم : 400 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/4
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها