آسیا سیر ارس

حآسا | سهام - فرابورس
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات ( حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن )
گروه:

حمل و نقل انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,370 4.96
قیمت پایانی: 10,090 2.13

آخرین معامله

11:22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,320 پایانی 10,090 210.00
بیشترین 10,370 کمترین 10,010
حجم 910,525 دفعات 263
حد قیمت 9,350 - 10,330 ارزش 9.32 میلیارد
حجم مبنا 2.561 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:22
حقیقی حقوقی
210 تعداد خریدار -
1.856 میلیون حجم خرید -
164 تعداد فروشنده -
1.856 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

11:22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد510 خرید9,970 فروش10,040 تعداد4,533 دستور1
دستور1 تعداد514 خرید9,900 فروش10,050 تعداد500 دستور1
دستور1 تعداد700 خرید9,840 فروش10,060 تعداد2,380 دستور1
دستور2 تعداد13,000 خرید9,700 فروش10,070 تعداد620 دستور2
دستور1 تعداد5,000 خرید9,680 فروش10,080 تعداد50 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 463 دوره 9 ماهه
سود TTM 595
P/E TTM 16.605

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 341 P/E مجمع 28.97
سود نقدی 90
درصد توزیع 26.39 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 30.28 % رتبه 166
6 ماهه 61.58 % رتبه 173
9 ماهه 77.79 % رتبه 201
1 ساله 76.05 % رتبه 187
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
8.072 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.62

P/B

% 17.11

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 9,880 درصد تغییر : 0.41 حجم : 1.86 میلیون دفعات : 500
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 9,840 درصد تغییر : 3.62 حجم : 1.01 میلیون دفعات : 166
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 10,210 درصد تغییر : 4.76 حجم : 1.01 میلیون دفعات : 166
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 10,720 درصد تغییر : 3.77 حجم : 1.01 میلیون دفعات : 166
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 11,140 درصد تغییر : 3.38 حجم : 1.91 میلیون دفعات : 555
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 11,530 درصد تغییر : 4.44 حجم : 2.44 میلیون دفعات : 490
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 11,040 درصد تغییر : 4.75 حجم : 1.07 میلیون دفعات : 354
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 11,590 درصد تغییر : 3.50 حجم : 1.07 میلیون دفعات : 354
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 12,010 درصد تغییر : 0.99 حجم : 1.07 میلیون دفعات : 354
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 12,130 درصد تغییر : 0.74 حجم : 1.07 میلیون دفعات : 354
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 12,220 درصد تغییر : 3.02 حجم : 2.33 میلیون دفعات : 676
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 12,600 درصد تغییر : 4.91 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 12,010 درصد تغییر : 4.61 حجم : 2.15 میلیون دفعات : 332
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 12,590 درصد تغییر : 4.98 حجم : 1.24 میلیون دفعات : 238
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 13,250 درصد تغییر : 1.44 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : حسیر آخرین : 150.00 14,040 حجم : 3.77 میلیون ارزش بازار : 8.562 هزار میلیارد تاریخ : 11:22
نماد : حریل آخرین : 95.00 2,005 حجم : 5.02 میلیون ارزش بازار : 7.304 هزار میلیارد تاریخ : 11:19
نماد : حپارسا آخرین : 500.00 27,800 حجم : 289,604 ارزش بازار : 6.838 هزار میلیارد تاریخ : 11:21
نماد : حگردش آخرین : 2,286 3,286 حجم : 400 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 11:10
نماد : حشکوه آخرین : 106.00 2,894 حجم : 15 میلیون ارزش بازار : 5.18 هزار میلیارد تاریخ : 10:44
نماد : حآفرین آخرین : 153.00 3,408 حجم : 18.55 میلیون ارزش بازار : 25.173 هزار میلیارد تاریخ : 11:22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها