پتروشیمی جم

جم | سهام - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 30,430 0.23
قیمت پایانی: 30,350 0.03

آخرین معامله

1399/12/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 29,940 پایانی 30,350 10.00
بیشترین 30,650 کمترین 29,940
حجم 1.57 میلیون دفعات 362
حد قیمت 29,760 - 32,180 ارزش 47.8 میلیارد
حجم مبنا 2.362 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/13
حقیقی حقوقی
92 تعداد خریدار 6
322,586 حجم خرید 1.251 میلیون
177 تعداد فروشنده 5
984,012 حجم فروش 589,908
661,426 تغییر مالکیت 661,426

عرضه و تقاضا

1399/12/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور5 تعداد269,943 خرید30,350 فروش30,440 تعداد12,795 دستور2
دستور1 تعداد235 خرید30,150 فروش30,450 تعداد34,000 دستور2
دستور1 تعداد170 خرید30,090 فروش30,500 تعداد45,345 دستور2
دستور1 تعداد1,000 خرید30,030 فروش30,510 تعداد666 دستور1
دستور1 تعداد200 خرید30,010 فروش30,520 تعداد800 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -2,664 دوره 9 ماهه
سود TTM 3,590
P/E TTM 8.455

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 2,745 P/E مجمع 11.06
سود نقدی 2,400
درصد توزیع 87.43 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 20.87 % رتبه 256
6 ماهه 1.23 % رتبه 149
9 ماهه 30.34 % رتبه 175
1 ساله 136.23 % رتبه 157
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
546.3 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.89

P/B

% 13.51

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 30,350 درصد تغییر : 0.03 حجم : 1.57 میلیون دفعات : 362
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 30,360 درصد تغییر : 0.62 حجم : 2.43 میلیون دفعات : 532
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 30,550 درصد تغییر : 1.77 حجم : 4.13 میلیون دفعات : 685
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 31,100 درصد تغییر : 0.80 حجم : 1.27 میلیون دفعات : 195
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 31,350 درصد تغییر : 0.76 حجم : 1.24 میلیون دفعات : 353
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 31,590 درصد تغییر : 0.32 حجم : 709,232 دفعات : 371
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 31,690 درصد تغییر : 0.38 حجم : 2.04 میلیون دفعات : 750
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 31,810 درصد تغییر : 1.00 حجم : 1.51 میلیون دفعات : 150
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 32,130 درصد تغییر : 0.59 حجم : 918,204 دفعات : 220
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 32,320 درصد تغییر : 1.94 حجم : 3.6 میلیون دفعات : 479
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 32,960 درصد تغییر : 0.00 حجم : 621,130 دفعات : 383
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 32,960 درصد تغییر : 0.12 حجم : 621,130 دفعات : 383
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 33,000 درصد تغییر : 0.18 حجم : 378,738 دفعات : 337
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 33,060 درصد تغییر : 0.27 حجم : 1.43 میلیون دفعات : 1,059
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 33,150 درصد تغییر : 0.42 حجم : 1.66 میلیون دفعات : 722
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 530.00 49,720 حجم : 1.3 میلیون ارزش بازار : 449.82 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : مارون آخرین : 966.00 147,810 حجم : 39,137 ارزش بازار : 1190.44 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : کلر آخرین : 2,661 130,403 حجم : 12,434 ارزش بازار : 43.549 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : کرماشا آخرین : 350.00 33,790 حجم : 535,782 ارزش بازار : 120.169 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : فسا آخرین : 1,236 1,782 حجم : 286,129 ارزش بازار : 10.521 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : فارس آخرین : 170.00 8,390 حجم : 13.99 میلیون ارزش بازار : 2410.8 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : شیران آخرین : 530.00 26,340 حجم : 2.25 میلیون ارزش بازار : 256.14 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : شمواد آخرین : 2,985 61,442 حجم : 8,673 ارزش بازار : 9.245 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/16
نماد : شگویا آخرین : 163.00 8,034 حجم : 16.36 میلیون ارزش بازار : 193.171 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : شفن آخرین : 4,420 285,000 حجم : 113,552 ارزش بازار : 267.967 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها