پتروشیمی جم

جم | سهام - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 60,580 0.07
قیمت پایانی: 60,540 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 60,590 پایانی 60,540 0.00
بیشترین 60,990 کمترین 60,200
حجم 864,171 دفعات 197
حد قیمت 57,570 - 63,610 ارزش 52.27 میلیارد
حجم مبنا 1.65 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
37 تعداد خریدار 5
72,517 حجم خرید 791,654
69 تعداد فروشنده 2
153,943 حجم فروش 710,228
81,426 تغییر مالکیت 81,426

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد5,980 خرید60,200 فروش60,570 تعداد49,820 دستور1
دستور3 تعداد11,991 خرید60,060 فروش60,590 تعداد44,340 دستور6
دستور3 تعداد15,981 خرید60,000 فروش60,930 تعداد5,100 دستور2
دستور1 تعداد10,000 خرید59,950 فروش61,400 تعداد10,000 دستور1
دستور1 تعداد20,000 خرید59,940 فروش61,440 تعداد200 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 2,912 دوره 9 ماهه
سود TTM 4,821
P/E TTM 12.558

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 5,350 P/E مجمع 11.32
سود نقدی 6,000
درصد توزیع 112.15 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 26.55 % رتبه 116
6 ماهه 88.6 % رتبه 115
9 ماهه 71.76 % رتبه 130
1 ساله 44.46 % رتبه 121
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1089.72 هزار میلیارد

ارزش بازار

12.78

P/B

% 15.87

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/03/13 پایانی : 60,540 درصد تغییر : 0.08 حجم : 864,171 دفعات : 197
تاریخ : 1402/03/10 پایانی : 60,590 درصد تغییر : 0.21 حجم : 490,694 دفعات : 267
تاریخ : 1402/03/09 پایانی : 60,720 درصد تغییر : 0.15 حجم : 922,288 دفعات : 334
تاریخ : 1402/03/08 پایانی : 60,810 درصد تغییر : 0.28 حجم : 726,394 دفعات : 386
تاریخ : 1402/03/07 پایانی : 60,980 درصد تغییر : 0.15 حجم : 826,015 دفعات : 367
تاریخ : 1402/03/06 پایانی : 61,070 درصد تغییر : 0.42 حجم : 607,875 دفعات : 231
تاریخ : 1402/03/04 پایانی : 61,330 درصد تغییر : 0.00 حجم : 590,267 دفعات : 404
تاریخ : 1402/03/03 پایانی : 61,330 درصد تغییر : 0.13 حجم : 590,267 دفعات : 404
تاریخ : 1402/03/02 پایانی : 61,410 درصد تغییر : 0.00 حجم : 197,178 دفعات : 158
تاریخ : 1402/03/01 پایانی : 61,410 درصد تغییر : 1.44 حجم : 1.574 میلیون دفعات : 620
تاریخ : 1402/02/31 پایانی : 62,310 درصد تغییر : 0.35 حجم : 449,536 دفعات : 518
تاریخ : 1402/02/30 پایانی : 62,530 درصد تغییر : 0.14 حجم : 319,901 دفعات : 257
تاریخ : 1402/02/28 پایانی : 62,620 درصد تغییر : 0.00 حجم : 855,321 دفعات : 316
تاریخ : 1402/02/27 پایانی : 62,620 درصد تغییر : 0.39 حجم : 855,321 دفعات : 316
تاریخ : 1402/02/26 پایانی : 62,380 درصد تغییر : 0.00 حجم : 889,453 دفعات : 344
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 190.00 142,170 حجم : 1.036 میلیون ارزش بازار : 1281.24 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : مارون آخرین : 3,350 197,000 حجم : 44,216 ارزش بازار : 1549.2 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کلر آخرین : 500.00 71,950 حجم : 1.123 میلیون ارزش بازار : 47.455 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کرماشا آخرین : 670.00 75,990 حجم : 1.231 میلیون ارزش بازار : 270.548 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فسا آخرین : - 1,176 حجم : 310,676 ارزش بازار : 4.1 هزار میلیارد تاریخ : 12:12
نماد : فارس آخرین : - 14,060 حجم : 11.55 میلیون ارزش بازار : 6882.37 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شیران آخرین : 20.00 15,420 حجم : 6.647 میلیون ارزش بازار : 296.917 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شمواد آخرین : 100.00 116,550 حجم : 334,413 ارزش بازار : 16.709 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شگویا آخرین : 50.00 17,390 حجم : 7.332 میلیون ارزش بازار : 417.822 هزار میلیارد تاریخ : 17:03
نماد : شفن آخرین : 30.00 7,840 حجم : 5.205 میلیون ارزش بازار : 241.72 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها