پتروشیمی جم

جم | سهام - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 40,350 0.10
قیمت پایانی: 40,400 0.02

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 40,300 پایانی 40,400 10.00
بیشترین 40,950 کمترین 40,300
حجم 539,261 دفعات 353
حد قیمت 38,380 - 42,400 ارزش 21.81 میلیارد
حجم مبنا 2.476 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
119 تعداد خریدار 3
249,607 حجم خرید 289,654
61 تعداد فروشنده 2
395,857 حجم فروش 143,404
146,250 تغییر مالکیت 146,250

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد18,586 خرید40,340 فروش40,350 تعداد20,000 دستور2
دستور2 تعداد10,458 خرید40,330 فروش40,360 تعداد52,000 دستور1
دستور1 تعداد20,000 خرید40,320 فروش40,380 تعداد125 دستور1
دستور4 تعداد10,750 خرید40,300 فروش40,400 تعداد9,734 دستور2
دستور1 تعداد150 خرید40,290 فروش40,500 تعداد8,400 دستور1

EPS

سال مالی 1402/12/29
تحقق سود 2,143 دوره 6 ماهه
سود TTM 5,787
P/E TTM 6.981

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 5,596 P/E مجمع 7.22
سود نقدی 5,300
درصد توزیع 94.71 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 7.94 % رتبه 126
6 ماهه 24.94 % رتبه 139
9 ماهه 2.55 % رتبه 149
1 ساله 41.31 % رتبه 152
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
727.2 هزار میلیارد

ارزش بازار

9.44

P/B

% 12.05

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/09/08 پایانی : 40,390 درصد تغییر : 0.20 حجم : 918,757 دفعات : 731
تاریخ : 1402/09/07 پایانی : 40,470 درصد تغییر : 0.44 حجم : 1.929 میلیون دفعات : 1,497
تاریخ : 1402/09/06 پایانی : 40,650 درصد تغییر : 1.84 حجم : 2.291 میلیون دفعات : 1,365
تاریخ : 1402/09/04 پایانی : 41,410 درصد تغییر : 0.10 حجم : 422,015 دفعات : 270
تاریخ : 1402/09/01 پایانی : 41,450 درصد تغییر : 1.12 حجم : 406,883 دفعات : 541
تاریخ : 1402/08/28 پایانی : 41,920 درصد تغییر : 0.33 حجم : 522,671 دفعات : 806
تاریخ : 1402/08/27 پایانی : 42,060 درصد تغییر : 1.15 حجم : 399,836 دفعات : 596
تاریخ : 1402/08/17 پایانی : 42,550 درصد تغییر : 0.26 حجم : 338,185 دفعات : 479
تاریخ : 1402/08/10 پایانی : 42,440 درصد تغییر : 2.79 حجم : 1.683 میلیون دفعات : 592
تاریخ : 1402/08/02 پایانی : 43,660 درصد تغییر : 0.66 حجم : 431,288 دفعات : 279
تاریخ : 1402/07/30 پایانی : 43,950 درصد تغییر : 0.39 حجم : 457,579 دفعات : 320
تاریخ : 1402/07/29 پایانی : 44,120 درصد تغییر : 0.41 حجم : 517,383 دفعات : 176
تاریخ : 1402/07/26 پایانی : 44,300 درصد تغییر : 0.27 حجم : 194,738 دفعات : 274
تاریخ : 1402/07/24 پایانی : 44,420 درصد تغییر : 0.14 حجم : 551,953 دفعات : 457
تاریخ : 1402/07/23 پایانی : 44,480 درصد تغییر : 0.31 حجم : 374,573 دفعات : 592
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 2,380 149,960 حجم : - ارزش بازار : 1328.22 هزار میلیارد تاریخ : 10:10
نماد : مارون آخرین : 2,250 160,000 حجم : 104,203 ارزش بازار : 1266.4 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : کلر آخرین : 300.00 46,000 حجم : 1.432 میلیون ارزش بازار : 30.589 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کرماشا آخرین : 20.00 17,550 حجم : 2.374 میلیون ارزش بازار : 186.871 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فسا آخرین : 28.00 926 حجم : 5.054 میلیون ارزش بازار : 3.305 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
نماد : فارس آخرین : 60.00 10,480 حجم : 6.995 میلیون ارزش بازار : 5129.96 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شیران آخرین : 5.00 4,870 حجم : 26.783 میلیون ارزش بازار : 267.051 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شمواد آخرین : 4,150 142,550 حجم : 765,779 ارزش بازار : 20.239 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شگویا آخرین : 560.00 16,320 حجم : 3.985 میلیون ارزش بازار : 390.031 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شفن آخرین : 150.00 5,570 حجم : 27.799 میلیون ارزش بازار : 171.773 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها