پتروشیمی جم

جم | سهام - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 48,700 0.55
قیمت پایانی: 48,970 0.00

آخرین معامله

1401/02/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 50,000 پایانی 48,970 0.00
بیشترین 50,000 کمترین 48,490
حجم 2.68 میلیون دفعات 1,096
حد قیمت 45,530 - 50,310 ارزش 117.9 میلیارد
حجم مبنا 2.362 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/02/29
حقیقی حقوقی
608 تعداد خریدار 4
2.173 میلیون حجم خرید 1.28 میلیون
357 تعداد فروشنده 6
1.149 میلیون حجم فروش 2.304 میلیون
1.024 میلیون تغییر مالکیت 1.024 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/02/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد793 خرید48,600 فروش48,700 تعداد38,671 دستور1
دستور1 تعداد210 خرید48,590 فروش49,000 تعداد152,754 دستور7
دستور1 تعداد700 خرید48,580 فروش49,100 تعداد50,000 دستور1
دستور2 تعداد1,041 خرید48,550 فروش49,190 تعداد10,010 دستور2
دستور2 تعداد517 خرید48,500 فروش49,200 تعداد300 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 3,441 دوره 9 ماهه
سود TTM 6,355
P/E TTM 7.706

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 7,276 P/E مجمع 6.73
سود نقدی 6,500
درصد توزیع 89.33 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 12.47 % رتبه 55
6 ماهه 1.2 % رتبه 71
9 ماهه 2.73 % رتبه 62
1 ساله 59.76 % رتبه 81
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
761.58 هزار میلیارد

ارزش بازار

9.83

P/B

% 16.89

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/02/29 پایانی : 48,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.68 میلیون دفعات : 1,096
تاریخ : 1401/02/28 پایانی : 48,970 درصد تغییر : 2.19 حجم : 2.68 میلیون دفعات : 1,096
تاریخ : 1401/02/27 پایانی : 47,920 درصد تغییر : 1.14 حجم : 2.68 میلیون دفعات : 1,096
تاریخ : 1401/02/26 پایانی : 47,380 درصد تغییر : 0.08 حجم : 2.68 میلیون دفعات : 1,096
تاریخ : 1401/02/25 پایانی : 47,420 درصد تغییر : 0.69 حجم : 2.68 میلیون دفعات : 1,096
تاریخ : 1401/02/24 پایانی : 47,750 درصد تغییر : 0.21 حجم : 2.68 میلیون دفعات : 1,096
تاریخ : 1401/02/21 پایانی : 47,850 درصد تغییر : 0.17 حجم : 2.68 میلیون دفعات : 1,096
تاریخ : 1401/02/20 پایانی : 47,770 درصد تغییر : 0.02 حجم : 2.68 میلیون دفعات : 1,096
تاریخ : 1401/02/19 پایانی : 47,780 درصد تغییر : 1.44 حجم : 2.68 میلیون دفعات : 1,096
تاریخ : 1401/02/18 پایانی : 47,100 درصد تغییر : 1.11 حجم : 2.68 میلیون دفعات : 1,096
تاریخ : 1401/02/17 پایانی : 47,630 درصد تغییر : 0.13 حجم : 2.68 میلیون دفعات : 1,096
تاریخ : 1401/02/12 پایانی : 47,570 درصد تغییر : 0.02 حجم : 2.68 میلیون دفعات : 1,096
تاریخ : 1401/02/11 پایانی : 47,580 درصد تغییر : 0.02 حجم : 2.68 میلیون دفعات : 1,096
تاریخ : 1401/02/10 پایانی : 47,570 درصد تغییر : 0.61 حجم : 2.68 میلیون دفعات : 1,096
تاریخ : 1401/02/08 پایانی : 47,280 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.68 میلیون دفعات : 1,096
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 140.00 122,240 حجم : 3.75 میلیون ارزش بازار : 968.31 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : مارون آخرین : 3,150 188,000 حجم : 51,180 ارزش بازار : 1376.8 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : کلر آخرین : 750.00 98,500 حجم : 1.02 میلیون ارزش بازار : 30.359 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : کرماشا آخرین : 290.00 64,800 حجم : 548,328 ارزش بازار : 186.554 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : فسا آخرین : 2,106 912 حجم : 286,129 ارزش بازار : 2.719 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : فارس آخرین : 60.00 8,520 حجم : - ارزش بازار : 3661.46 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : شیران آخرین : 70.00 20,600 حجم : 3.64 میلیون ارزش بازار : 170.053 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : شمواد آخرین : 7,173 71,600 حجم : 8,673 ارزش بازار : 10.676 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : شگویا آخرین : 120.00 13,000 حجم : 9.22 میلیون ارزش بازار : 264.732 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : شفن آخرین : 10.00 12,410 حجم : 5.87 میلیون ارزش بازار : 362.734 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها