پتروشیمی جم

جم | سهام - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 37,130 4.98
قیمت پایانی: 37,130 4.98

آخرین معامله

12:22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 37,130 پایانی 37,130 1,760.00
بیشترین 37,130 کمترین 37,100
حجم 2.73 میلیون دفعات 253
حد قیمت 33,440 - 36,940 ارزش 96 میلیارد
حجم مبنا 2.362 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:22
حقیقی حقوقی
111 تعداد خریدار 4
472,853 حجم خرید 3.021 میلیون
123 تعداد فروشنده 4
626,456 حجم فروش 2.867 میلیون
153,603 تغییر مالکیت 153,603

عرضه و تقاضا

12:22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد145 خرید35,760 فروش35,820 تعداد200 دستور1
دستور1 تعداد145 خرید35,580 فروش35,900 تعداد2,412 دستور1
دستور1 تعداد196 خرید35,570 فروش35,970 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید35,560 فروش36,000 تعداد12,582 دستور12
دستور1 تعداد1,000 خرید35,500 فروش36,100 تعداد2,791 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -2,664 دوره 9 ماهه
سود TTM 3,590
P/E TTM 9.854

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 2,745 P/E مجمع 12.89
سود نقدی 2,400
درصد توزیع 87.43 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.94 % رتبه 48
6 ماهه 3.89 % رتبه 99
9 ماهه 5.27 % رتبه 103
1 ساله 31.87 % رتبه 130
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
632.16 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.97

P/B

% 20.83

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 35,370 درصد تغییر : 0.51 حجم : 2.73 میلیون دفعات : 253
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 35,190 درصد تغییر : 0.06 حجم : 2.73 میلیون دفعات : 253
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 35,170 درصد تغییر : 0.03 حجم : 2.73 میلیون دفعات : 253
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 35,160 درصد تغییر : 0.11 حجم : 2.73 میلیون دفعات : 253
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 35,120 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.73 میلیون دفعات : 253
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 35,120 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.73 میلیون دفعات : 253
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 35,120 درصد تغییر : 1.32 حجم : 2.96 میلیون دفعات : 505
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 35,590 درصد تغییر : 5.39 حجم : 1.83 میلیون دفعات : 389
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 33,770 درصد تغییر : 0.03 حجم : 386,000 دفعات : 213
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 33,780 درصد تغییر : 0.59 حجم : 1.01 میلیون دفعات : 263
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 33,980 درصد تغییر : 1.82 حجم : 1.14 میلیون دفعات : 300
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 34,610 درصد تغییر : 0.32 حجم : 531,900 دفعات : 392
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 34,720 درصد تغییر : 0.12 حجم : 307,873 دفعات : 123
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 34,680 درصد تغییر : 0.09 حجم : 261,528 دفعات : 227
تاریخ : 1400/02/26 پایانی : 34,710 درصد تغییر : 1.48 حجم : 1.66 میلیون دفعات : 747
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 3,530 74,190 حجم : 1.06 میلیون ارزش بازار : 579.96 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : مارون آخرین : 5,627 147,000 حجم : 163,573 ارزش بازار : 1140.272 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کلر آخرین : 9,042 94,435 حجم : - ارزش بازار : 30.95 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/24
نماد : کرماشا آخرین : 390.00 31,380 حجم : 835,439 ارزش بازار : 108.699 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فسا آخرین : 1,331 1,687 حجم : 286,129 ارزش بازار : 10.521 هزار میلیارد تاریخ : 11:54
نماد : فارس آخرین : 280.00 9,700 حجم : 24.08 میلیون ارزش بازار : 2798.25 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شیران آخرین : 280.00 20,200 حجم : 1.23 میلیون ارزش بازار : 195.696 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شمواد آخرین : 2,985 61,442 حجم : 8,673 ارزش بازار : 9.245 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/16
نماد : شگویا آخرین : 749.00 8,042 حجم : - ارزش بازار : 191.302 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/23
نماد : شفن آخرین : 15,150 318,290 حجم : 61,405 ارزش بازار : 282.036 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها