سر. مسکن پردیس

ثپردیس | سهام - فرابورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 5,148 0.68
قیمت پایانی: 5,074 2.10

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,239 پایانی 5,074 109.00
بیشترین 5,239 کمترین 5,010
حجم 6.792 میلیون دفعات 481
حد قیمت 4,821 - 5,545 ارزش 34.46 میلیارد
حجم مبنا 2.956 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
120 تعداد خریدار 5
6.454 میلیون حجم خرید 338,000
190 تعداد فروشنده 3
6.429 میلیون حجم فروش 363,000
25,000 تغییر مالکیت 25,000

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد20,430 خرید5,080 فروش5,146 تعداد15,000 دستور1
دستور2 تعداد20,948 خرید5,020 فروش5,148 تعداد44,607 دستور1
دستور2 تعداد109,900 خرید5,011 فروش5,170 تعداد30,000 دستور1
دستور1 تعداد1,988 خرید5,010 فروش5,178 تعداد2,150 دستور3
دستور2 تعداد150,000 خرید5,008 فروش5,180 تعداد32,534 دستور2

EPS

سال مالی 1401/06/31
تحقق سود 837 دوره 12 ماهه
سود TTM 837
P/E TTM 6.062

DPS

آخرین مجمع 1400/06/31
سود واقعی 172 P/E مجمع 29.5
سود نقدی 60
درصد توزیع 34.88 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 18.91 % رتبه 313
6 ماهه 10.64 % رتبه 337
9 ماهه 53.52 % رتبه 299
1 ساله 15.06 % رتبه 334
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
10.148 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.5

P/B

% 23.11

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 5,074 درصد تغییر : 2.10 حجم : 6.792 میلیون دفعات : 481
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 5,183 درصد تغییر : 5.32 حجم : 11.638 میلیون دفعات : 823
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 4,921 درصد تغییر : 0.80 حجم : 4.164 میلیون دفعات : 368
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 4,882 درصد تغییر : 1.60 حجم : 6.877 میلیون دفعات : 771
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 4,805 درصد تغییر : 2.83 حجم : 4.688 میلیون دفعات : 511
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 4,945 درصد تغییر : 5.87 حجم : 12.063 میلیون دفعات : 719
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 4,671 درصد تغییر : 5.39 حجم : 13.627 میلیون دفعات : 726
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 4,432 درصد تغییر : 0.77 حجم : 3.811 میلیون دفعات : 264
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 4,398 درصد تغییر : 2.11 حجم : 3.33 میلیون دفعات : 142
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 4,493 درصد تغییر : 1.68 حجم : 3.383 میلیون دفعات : 324
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 4,419 درصد تغییر : 2.62 حجم : 3.481 میلیون دفعات : 478
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 4,538 درصد تغییر : 1.02 حجم : 6.578 میلیون دفعات : 628
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 4,492 درصد تغییر : 3.19 حجم : 7.937 میلیون دفعات : 792
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 4,353 درصد تغییر : 2.35 حجم : 4.339 میلیون دفعات : 449
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 4,253 درصد تغییر : 0.69 حجم : 4.508 میلیون دفعات : 409
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 2.00 999 حجم : 62.776 میلیون ارزش بازار : 30.658 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وثخوز آخرین : 700.00 30,900 حجم : 1.404 میلیون ارزش بازار : 2.114 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وتوس آخرین : 190.00 7,280 حجم : 1.068 میلیون ارزش بازار : 14.78 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وآذر آخرین : 6,460 122,740 حجم : 1.981 میلیون ارزش بازار : 24.852 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کرمان آخرین : 14.00 835 حجم : 190.487 میلیون ارزش بازار : 36.099 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ثنوسا آخرین : 60.00 3,374 حجم : 4.281 میلیون ارزش بازار : 8.95 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ثنظام آخرین : 900.00 32,150 حجم : 100,933 ارزش بازار : 2.348 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ثنام آخرین : 70.00 5,340 حجم : 1.252 میلیون ارزش بازار : 2.675 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ثغرب آخرین : 570.00 8,080 حجم : 5.823 میلیون ارزش بازار : 9.828 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ثعمرا آخرین : 80.00 6,200 حجم : 600,938 ارزش بازار : 8.138 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها