سر. مسکن پردیس

ثپردیس | سهام - فرابورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 17,790 0.84
قیمت پایانی: 17,940 0.00

آخرین معامله

1402/09/07
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 18,540 پایانی 17,940 0.00
بیشترین 18,540 کمترین 17,700
حجم 10.659 میلیون دفعات 1,141
حد قیمت 16,690 - 19,190 ارزش 191.2 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/09/07
حقیقی حقوقی
343 تعداد خریدار 3
4.014 میلیون حجم خرید 6.645 میلیون
378 تعداد فروشنده 5
10.379 میلیون حجم فروش 280,283
6.365 میلیون تغییر مالکیت 6.365 میلیون

عرضه و تقاضا

1402/09/07
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد300 خرید17,000 فروش18,200 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید16,980 فروش18,400 تعداد500 دستور1
دستور1 تعداد823 خرید16,650 فروش18,540 تعداد11,342 دستور1
دستور1 تعداد400 خرید16,550 فروش18,600 تعداد390 دستور1
دستور1 تعداد6,000 خرید16,530 فروش18,660 تعداد5,500 دستور1

EPS

سال مالی 1402/06/31
تحقق سود 260 دوره 12 ماهه
سود TTM 260
P/E TTM 69

DPS

آخرین مجمع 1401/06/31
سود واقعی 842 P/E مجمع 21.31
سود نقدی 290
درصد توزیع 34.44 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 50.5 % رتبه 37
6 ماهه 20.65 % رتبه 63
9 ماهه 201.01 % رتبه 102
1 ساله 270.45 % رتبه 124
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
35.88 هزار میلیارد

ارزش بازار

8.91

P/B

% 26.93

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/09/07 پایانی : 17,940 درصد تغییر : 0.22 حجم : 10.659 میلیون دفعات : 1,141
تاریخ : 1402/09/06 پایانی : 17,900 درصد تغییر : 2.66 حجم : 16.778 میلیون دفعات : 1,962
تاریخ : 1402/09/04 پایانی : 18,390 درصد تغییر : 0.16 حجم : 6.678 میلیون دفعات : 1,415
تاریخ : 1402/09/01 پایانی : 18,360 درصد تغییر : 4.13 حجم : 11.419 میلیون دفعات : 2,036
تاریخ : 1402/08/28 پایانی : 19,150 درصد تغییر : 3.07 حجم : 20.309 میلیون دفعات : 3,176
تاریخ : 1402/08/27 پایانی : 18,580 درصد تغییر : 4.27 حجم : 24.837 میلیون دفعات : 2,842
تاریخ : 1402/08/22 پایانی : 17,820 درصد تغییر : 0.28 حجم : 11.904 میلیون دفعات : 1,422
تاریخ : 1402/08/17 پایانی : 17,770 درصد تغییر : 7.24 حجم : 5.03 میلیون دفعات : 986
تاریخ : 1402/08/10 پایانی : 16,570 درصد تغییر : 1.31 حجم : 11.818 میلیون دفعات : 1,229
تاریخ : 1402/08/02 پایانی : 16,790 درصد تغییر : 5.41 حجم : 23.199 میلیون دفعات : 2,071
تاریخ : 1402/08/01 پایانی : 17,750 درصد تغییر : 0.28 حجم : 20.659 میلیون دفعات : 2,951
تاریخ : 1402/07/30 پایانی : 17,800 درصد تغییر : 6.27 حجم : 24.897 میلیون دفعات : 2,704
تاریخ : 1402/07/29 پایانی : 16,750 درصد تغییر : 2.70 حجم : 16.382 میلیون دفعات : 2,122
تاریخ : 1402/07/26 پایانی : 16,310 درصد تغییر : 6.39 حجم : 36.207 میلیون دفعات : 3,579
تاریخ : 1402/07/24 پایانی : 15,330 درصد تغییر : 6.76 حجم : 23.009 میلیون دفعات : 1,219
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 31.00 2,008 حجم : 75.047 میلیون ارزش بازار : 62.364 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وثخوز آخرین : 1,450 51,350 حجم : 12,855 ارزش بازار : 3.497 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : وتوس آخرین : 490.00 18,390 حجم : 1.926 میلیون ارزش بازار : 37.3 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وآذر آخرین : 30.00 8,180 حجم : 10.102 میلیون ارزش بازار : 14.723 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کرمان آخرین : 8.00 1,326 حجم : 374.37 میلیون ارزش بازار : 57.068 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثنوسا آخرین : 40.00 8,230 حجم : 10.224 میلیون ارزش بازار : 21.776 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثنظام آخرین : 800.00 55,300 حجم : 300,877 ارزش بازار : 4.174 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثنام آخرین : 48.00 1,701 حجم : 7.436 میلیون ارزش بازار : 4.181 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثغرب آخرین : 840.00 10,480 حجم : 6.435 میلیون ارزش بازار : 12.888 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثعمرا آخرین : 100.00 15,490 حجم : 3.002 میلیون ارزش بازار : 20.358 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها