سر. مسکن پردیس

ثپردیس | سهام - فرابورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,630 3.59
قیمت پایانی: 6,550 2.34

آخرین معامله

1402/01/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,510 پایانی 6,550 150.00
بیشترین 6,780 کمترین 6,320
حجم 20.67 میلیون دفعات 1,853
حد قیمت 5,960 - 6,840 ارزش 135.35 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/01/09
حقیقی حقوقی
543 تعداد خریدار -
20.67 میلیون حجم خرید -
545 تعداد فروشنده 1
20.545 میلیون حجم فروش 125,000
125,000 تغییر مالکیت 125,000

عرضه و تقاضا

1402/01/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور4 تعداد58,543 خرید6,620 فروش6,640 تعداد5,254 دستور1
دستور2 تعداد3,000 خرید6,610 فروش6,650 تعداد203 دستور1
دستور7 تعداد27,419 خرید6,600 فروش6,680 تعداد12,814 دستور1
دستور1 تعداد35,000 خرید6,590 فروش6,690 تعداد14,893 دستور1
دستور2 تعداد3,329 خرید6,580 فروش6,700 تعداد12,000 دستور1

EPS

سال مالی 1402/06/31
تحقق سود 78 دوره 3 ماهه
سود TTM 921
P/E TTM 7.112

DPS

آخرین مجمع 1401/06/31
سود واقعی 842 P/E مجمع 7.78
سود نقدی 290
درصد توزیع 34.44 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 21.28 % رتبه 417
6 ماهه 87.96 % رتبه 286
9 ماهه 68.97 % رتبه 263
1 ساله 111.63 % رتبه 285
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
13.1 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.1

P/B

% 22.76

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/01/09 پایانی : 6,550 درصد تغییر : 2.34 حجم : 20.67 میلیون دفعات : 1,853
تاریخ : 1402/01/08 پایانی : 6,400 درصد تغییر : 6.85 حجم : 15.488 میلیون دفعات : 643
تاریخ : 1402/01/07 پایانی : 5,990 درصد تغییر : 5.46 حجم : 12.573 میلیون دفعات : 752
تاریخ : 1402/01/06 پایانی : 5,680 درصد تغییر : 4.60 حجم : 609,084 دفعات : 74
تاریخ : 1402/01/05 پایانی : 5,430 درصد تغییر : 3.89 حجم : 5.532 میلیون دفعات : 693
تاریخ : 1402/01/05 پایانی : 5,650 درصد تغییر : 0.70 حجم : 9.468 میلیون دفعات : 867
تاریخ : 1401/12/28 پایانی : 5,690 درصد تغییر : 1.43 حجم : 6.086 میلیون دفعات : 726
تاریخ : 1401/12/27 پایانی : 5,610 درصد تغییر : 3.32 حجم : 6.479 میلیون دفعات : 681
تاریخ : 1401/12/24 پایانی : 5,430 درصد تغییر : 2.07 حجم : 5.532 میلیون دفعات : 693
تاریخ : 1401/12/23 پایانی : 5,320 درصد تغییر : 1.72 حجم : 5.649 میلیون دفعات : 753
تاریخ : 1401/12/22 پایانی : 5,230 درصد تغییر : 2.79 حجم : 8.833 میلیون دفعات : 793
تاریخ : 1401/12/21 پایانی : 5,380 درصد تغییر : 5.94 حجم : 6.497 میلیون دفعات : 801
تاریخ : 1401/12/20 پایانی : 5,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.262 میلیون دفعات : 856
تاریخ : 1401/12/16 پایانی : 5,720 درصد تغییر : 0.70 حجم : 10.622 میلیون دفعات : 1,144
تاریخ : 1401/12/15 پایانی : 5,680 درصد تغییر : 3.09 حجم : 9.055 میلیون دفعات : 762
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 33.00 2,546 حجم : 10.302 میلیون ارزش بازار : 77.508 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/08
نماد : وثخوز آخرین : 1,050 36,550 حجم : 429,650 ارزش بازار : 2.541 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/08
نماد : وتوس آخرین : 120.00 15,750 حجم : 3.716 میلیون ارزش بازار : 31.28 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : وآذر آخرین : 540.00 11,340 حجم : 98.665 میلیون ارزش بازار : 20.09 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : کرمان آخرین : 3.00 1,426 حجم : 522.052 میلیون ارزش بازار : 61.373 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : ثنوسا آخرین : 272.00 5,746 حجم : 13.612 میلیون ارزش بازار : 14.999 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : ثنظام آخرین : 1,850 59,950 حجم : 27,662 ارزش بازار : 4.595 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : ثنام آخرین : 48.00 1,662 حجم : 7.685 میلیون ارزش بازار : 3.89 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : ثغرب آخرین : 10.00 8,550 حجم : 10.893 میلیون ارزش بازار : 10.296 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : ثعمرا آخرین : 890.00 13,640 حجم : 24.172 میلیون ارزش بازار : 17.576 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها