نوسازی و ساختمان تهران

ثنوسا | سهام - بورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 11,320 9.94
قیمت پایانی: 12,410 1.27

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,320 پایانی 12,410 160.00
بیشترین 11,320 کمترین 11,320
حجم - دفعات -
حد قیمت 11,950 - 13,190 ارزش -
حجم مبنا 5.447 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
2 تعداد خریدار -
839 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
839 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش11,950 تعداد48,975,977 دستور1114
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش11,960 تعداد364,867 دستور8
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش11,970 تعداد71,097 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش11,990 تعداد1,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش12,000 تعداد31,060 دستور6

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود 61 دوره 6 ماهه
سود TTM 282
P/E TTM 44.574

DPS

آخرین مجمع 1399/06/31
سود واقعی 298 P/E مجمع 42.18
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.2 % رتبه 332
6 ماهه 9.57 % رتبه 165
9 ماهه 3.01 % رتبه 138
1 ساله 0.55 % رتبه 173
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
33.059 هزار میلیارد

ارزش بازار

18.08

P/B

% 51.24

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 12,570 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 12,570 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 12,570 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 12,570 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 12,570 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 12,570 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,421 دفعات : 2
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 12,570 درصد تغییر : 1.10 حجم : 919 دفعات : 2
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 12,710 درصد تغییر : 0.08 حجم : 10,700 دفعات : 5
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 12,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 500 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 12,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,935 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 12,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 500 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/26 پایانی : 12,720 درصد تغییر : 1.47 حجم : 165,953 دفعات : 62
تاریخ : 1400/02/25 پایانی : 12,910 درصد تغییر : 0.46 حجم : 109,001 دفعات : 7
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 12,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,927 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 12,970 درصد تغییر : 0.08 حجم : 63,914 دفعات : 8
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 120.00 52,520 حجم : 1.06 میلیون ارزش بازار : 52.258 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وثخوز آخرین : 34,314 66,649 حجم : 172,899 ارزش بازار : 2.263 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/26
نماد : وتوس آخرین : 540.00 11,380 حجم : 703,051 ارزش بازار : 21.52 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وآذر آخرین : 8,090 72,890 حجم : 170 ارزش بازار : 16.208 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کرمان آخرین : 21.00 1,154 حجم : 280.99 میلیون ارزش بازار : 49.866 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثنظام آخرین : 1,223 44,961 حجم : 2,239 ارزش بازار : 3.26 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/25
نماد : ثنام آخرین : 2,400 16,153 حجم : 16.88 میلیون ارزش بازار : 9.277 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/17
نماد : ثغرب آخرین : 382.00 7,264 حجم : 766 ارزش بازار : 9.175 هزار میلیارد تاریخ : 11:57
نماد : ثعمرا آخرین : 645.00 12,266 حجم : 17,876 ارزش بازار : 16.771 هزار میلیارد تاریخ : 11:46
نماد : ثعتما آخرین : 1,479 32,500 حجم : 5.34 میلیون ارزش بازار : 2.403 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها