سر. ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی

ثنام | سهام - فرابورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,980 1.97
قیمت پایانی: 5,070 0.20

آخرین معامله

10:09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,020 پایانی 5,070 10.00
بیشترین 5,020 کمترین 4,930
حجم 225,520 دفعات 29
حد قیمت 4,930 - 5,230 ارزش 1.12 میلیارد
حجم مبنا 1.931 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:09
حقیقی حقوقی
11 تعداد خریدار 1
52,408 حجم خرید 150,000
11 تعداد فروشنده -
202,408 حجم فروش -
150,000 تغییر مالکیت 150,000

عرضه و تقاضا

10:09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد32,908 خرید4,930 فروش4,940 تعداد44,416 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش5,020 تعداد15,000 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش5,030 تعداد63,175 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش5,080 تعداد1,191 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش5,090 تعداد32,163 دستور5

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 5 دوره 3 ماهه
سود TTM 37
P/E TTM 137.027

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 41 P/E مجمع 123.66
سود نقدی 30
درصد توزیع 73.17 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.97 % رتبه 602
6 ماهه 7.26 % رتبه 552
9 ماهه 51.57 % رتبه 532
1 ساله 58.79 % رتبه 555
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
2.535 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 5,080 درصد تغییر : 1.93 حجم : 1.435 میلیون دفعات : 146
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 5,180 درصد تغییر : 0.19 حجم : 664,691 دفعات : 99
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 5,190 درصد تغییر : 0.58 حجم : 479,372 دفعات : 78
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 5,220 درصد تغییر : 0.38 حجم : 597,506 دفعات : 93
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 5,240 درصد تغییر : 1.95 حجم : 1.584 میلیون دفعات : 208
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 5,140 درصد تغییر : 1.91 حجم : 1.295 میلیون دفعات : 127
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 5,240 درصد تغییر : 0.38 حجم : 374,462 دفعات : 112
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 5,260 درصد تغییر : 0.76 حجم : 558,109 دفعات : 168
تاریخ : 1401/06/24 پایانی : 5,300 درصد تغییر : 0.00 حجم : 739,107 دفعات : 170
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 5,300 درصد تغییر : 1.12 حجم : 739,107 دفعات : 170
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 5,360 درصد تغییر : 0.19 حجم : 332,245 دفعات : 117
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 5,370 درصد تغییر : 1.29 حجم : 774,609 دفعات : 149
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 5,440 درصد تغییر : 0.37 حجم : 297,393 دفعات : 74
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 5,460 درصد تغییر : 2.67 حجم : 2.877 میلیون دفعات : 190
تاریخ : 1401/06/17 پایانی : 5,610 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.784 میلیون دفعات : 238
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 13.00 939 حجم : 12.895 میلیون ارزش بازار : 29.085 هزار میلیارد تاریخ : 10:07
نماد : وثخوز آخرین : 600.00 32,400 حجم : 3,661 ارزش بازار : 2.31 هزار میلیارد تاریخ : 10:02
نماد : وتوس آخرین : 240.00 5,430 حجم : 367,853 ارزش بازار : 11.26 هزار میلیارد تاریخ : 10:10
نماد : وآذر آخرین : 5,420 108,700 حجم : 820,090 ارزش بازار : 21.688 هزار میلیارد تاریخ : 10:10
نماد : کرمان آخرین : 5.00 739 حجم : 33.913 میلیون ارزش بازار : 31.709 هزار میلیارد تاریخ : 10:10
نماد : ثنوسا آخرین : 67.00 3,056 حجم : 855,979 ارزش بازار : 8.195 هزار میلیارد تاریخ : 10:05
نماد : ثنظام آخرین : 450.00 24,400 حجم : 44,725 ارزش بازار : 1.785 هزار میلیارد تاریخ : 10:10
نماد : ثغرب آخرین : 500.00 6,670 حجم : 482,351 ارزش بازار : 8.208 هزار میلیارد تاریخ : 10:08
نماد : ثعمرا آخرین : 100.00 5,230 حجم : 390,177 ارزش بازار : 6.916 هزار میلیارد تاریخ : 10:09
نماد : ثعتما آخرین : 350.00 11,380 حجم : 1.032 میلیون ارزش بازار : 1.621 هزار میلیارد تاریخ : 10:10
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها