سر. مسکن

ثمسکن | سهام - بورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( پیمانکاری املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

پیمانکاری املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,370 1.10
قیمت پایانی: 5,340 1.66

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,340 پایانی 5,340 90.00
بیشترین 5,440 کمترین 5,330
حجم 9.04 میلیون دفعات 630
حد قیمت 5,390 - 5,810 ارزش 48.3 میلیارد
حجم مبنا 8.591 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
92 تعداد خریدار 2
2.771 میلیون حجم خرید 3 میلیون
235 تعداد فروشنده -
5.771 میلیون حجم فروش -
3 میلیون تغییر مالکیت 3 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,000 خرید5,340 فروش5,390 تعداد991,633 دستور36
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش5,400 تعداد25,855 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش5,420 تعداد16,600 دستور5
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش5,440 تعداد17,900 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش5,450 تعداد1,663 دستور1

EPS

سال مالی 1399/09/30
تحقق سود 311 دوره 12 ماهه
سود TTM 311
P/E TTM 17.46

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 89 P/E مجمع 61.01
سود نقدی 10
درصد توزیع 11.24 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.69 % رتبه 232
6 ماهه 43.58 % رتبه 200
9 ماهه 21 % رتبه 123
1 ساله 40.66 % رتبه 154
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
29.37 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.34

P/B

% 28.15

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 5,340 درصد تغییر : 1.66 حجم : 9.04 میلیون دفعات : 630
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 5,430 درصد تغییر : 1.09 حجم : 5.77 میلیون دفعات : 383
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 5,490 درصد تغییر : 1.61 حجم : 8.85 میلیون دفعات : 757
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 5,580 درصد تغییر : 1.64 حجم : 12.6 میلیون دفعات : 1,925
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 5,490 درصد تغییر : 0.92 حجم : 9.92 میلیون دفعات : 1,590
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 5,440 درصد تغییر : 1.09 حجم : 15.28 میلیون دفعات : 1,786
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 5,500 درصد تغییر : 1.43 حجم : 31.05 میلیون دفعات : 2,464
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 5,580 درصد تغییر : 0.71 حجم : 2.94 میلیون دفعات : 141
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 5,620 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.03 میلیون دفعات : 509
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 5,620 درصد تغییر : 1.23 حجم : 7.03 میلیون دفعات : 509
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 5,690 درصد تغییر : 4.98 حجم : 37.09 میلیون دفعات : 3,284
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 5,420 درصد تغییر : 5.24 حجم : 11.65 میلیون دفعات : 754
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 5,150 درصد تغییر : 0.96 حجم : 8.58 میلیون دفعات : 809
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 5,200 درصد تغییر : 5.26 حجم : 9.14 میلیون دفعات : 797
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 4,940 درصد تغییر : 3.13 حجم : 7.36 میلیون دفعات : 590
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ثفارس آخرین : 200.00 10,130 حجم : 210,175 ارزش بازار : 18.576 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثامان آخرین : 1,140 23,900 حجم : 4.08 میلیون ارزش بازار : 5.202 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : ثاصفا آخرین : 879.00 27,859 حجم : 700,342 ارزش بازار : 4.317 هزار میلیارد تاریخ : 1399/11/21
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها