سر. مسکن

ثمسکن | سهام - بورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( پیمانکاری املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

پیمانکاری املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,346 2.97
قیمت پایانی: 4,360 2.66

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,550 پایانی 4,360 119.00
بیشترین 4,579 کمترین 4,201
حجم 46.28 میلیون دفعات 2,200
حد قیمت 4,166 - 4,792 ارزش 201.78 میلیارد
حجم مبنا 3.44 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
541 تعداد خریدار 4
36.486 میلیون حجم خرید 9.794 میلیون
608 تعداد فروشنده 4
42.875 میلیون حجم فروش 3.405 میلیون
6.389 میلیون تغییر مالکیت 6.389 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد400,000 خرید4,346 فروش4,347 تعداد5,374 دستور1
دستور2 تعداد401,255 خرید4,302 فروش4,350 تعداد110,000 دستور2
دستور2 تعداد450,000 خرید4,301 فروش4,360 تعداد1,819 دستور1
دستور3 تعداد179,497 خرید4,300 فروش4,370 تعداد25,000 دستور1
دستور6 تعداد1,008,800 خرید4,297 فروش4,378 تعداد11,110 دستور1

EPS

سال مالی 1401/09/30
تحقق سود 122 دوره 9 ماهه
سود TTM 184
P/E TTM 23.698

DPS

آخرین مجمع 1400/09/30
سود واقعی 105 P/E مجمع 41.52
سود نقدی 45
درصد توزیع 42.86 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 46.55 % رتبه 174
6 ماهه 16.89 % رتبه 222
9 ماهه 63.08 % رتبه 382
1 ساله 41.91 % رتبه 309
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
27.468 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.94

P/B

% 25.07

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 4,360 درصد تغییر : 2.66 حجم : 46.28 میلیون دفعات : 2,200
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 4,479 درصد تغییر : 6.77 حجم : 80.451 میلیون دفعات : 2,043
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 4,195 درصد تغییر : 3.12 حجم : 52.266 میلیون دفعات : 2,238
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 4,068 درصد تغییر : 1.83 حجم : 59.631 میلیون دفعات : 2,226
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 3,995 درصد تغییر : 6.48 حجم : 99.531 میلیون دفعات : 2,143
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 3,752 درصد تغییر : 6.99 حجم : 44.08 میلیون دفعات : 673
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 3,507 درصد تغییر : 5.16 حجم : 27.566 میلیون دفعات : 1,044
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 3,335 درصد تغییر : 6.69 حجم : 32.349 میلیون دفعات : 799
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 3,126 درصد تغییر : 0.26 حجم : 4.688 میلیون دفعات : 276
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 3,134 درصد تغییر : 0.26 حجم : 8.136 میلیون دفعات : 269
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 3,126 درصد تغییر : 0.29 حجم : 5.644 میلیون دفعات : 264
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 3,117 درصد تغییر : 0.76 حجم : 8.665 میلیون دفعات : 498
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 3,141 درصد تغییر : 2.76 حجم : 5.469 میلیون دفعات : 329
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 3,230 درصد تغییر : 1.70 حجم : 7.228 میلیون دفعات : 404
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 3,286 درصد تغییر : 0.34 حجم : 6.604 میلیون دفعات : 482
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ثفارس آخرین : 380.00 8,110 حجم : 65.778 میلیون ارزش بازار : 14.562 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ثامان آخرین : 140.00 11,200 حجم : 169,542 ارزش بازار : 2.455 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ثاصفا آخرین : 430.00 14,010 حجم : 62,045 ارزش بازار : 2.304 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها