عمران و توسعه فارس

ثفارس | سهام - بورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( پیمانکاری املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

پیمانکاری املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,150 1.93
قیمت پایانی: 10,340 0.10

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,150 پایانی 10,340 10.00
بیشترین 10,150 کمترین 10,150
حجم 216,143 دفعات 42
حد قیمت 10,180 - 11,000 ارزش 2.2 میلیارد
حجم مبنا 7.44 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
86 تعداد خریدار -
634,985 حجم خرید -
10 تعداد فروشنده -
634,985 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد10,000 خرید1,000 فروش10,180 تعداد14,582,469 دستور920
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش10,190 تعداد19,806 دستور5
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش10,200 تعداد3,500 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش10,240 تعداد188,969 دستور14
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش10,250 تعداد39,211 دستور4

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود 43 دوره 3 ماهه
سود TTM 148
P/E TTM 69.932

DPS

آخرین مجمع 1399/06/31
سود واقعی 119 P/E مجمع 86.97
سود نقدی 65
درصد توزیع 54.62 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 42.87 % رتبه 553
6 ماهه 26.5 % رتبه 416
9 ماهه 44.67 % رتبه 93
1 ساله 127.05 % رتبه 91
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
18.612 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.87

P/B

% 100

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 10,340 درصد تغییر : 0.10 حجم : 216,143 دفعات : 42
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 10,350 درصد تغییر : 0.29 حجم : 634,985 دفعات : 101
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 10,380 درصد تغییر : 0.58 حجم : 1.15 میلیون دفعات : 117
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 10,440 درصد تغییر : 14.29 حجم : 7.37 میلیون دفعات : 988
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 12,180 درصد تغییر : 0.49 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 12,240 درصد تغییر : 1.92 حجم : 4.88 میلیون دفعات : 622
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 12,480 درصد تغییر : 0.32 حجم : 16.67 میلیون دفعات : 3,227
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 12,520 درصد تغییر : 4.43 حجم : 37.46 میلیون دفعات : 6,651
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 13,100 درصد تغییر : 1.16 حجم : 58.7 میلیون دفعات : 9,313
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 12,950 درصد تغییر : 2.70 حجم : 28.26 میلیون دفعات : 3,735
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 12,610 درصد تغییر : 1.64 حجم : 11.54 میلیون دفعات : 1,256
تاریخ : 1399/11/15 پایانی : 12,820 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/11/13 پایانی : 12,820 درصد تغییر : 5.00 حجم : 4.61 میلیون دفعات : 897
تاریخ : 1399/11/12 پایانی : 12,210 درصد تغییر : 4.99 حجم : 17.72 میلیون دفعات : 2,149
تاریخ : 1399/11/11 پایانی : 11,630 درصد تغییر : 0.60 حجم : 109.63 میلیون دفعات : 15,417
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ثمسکن آخرین : 110.00 5,470 حجم : 8.85 میلیون ارزش بازار : 30.195 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : ثامان آخرین : 1,320 23,340 حجم : 9.19 میلیون ارزش بازار : 5.145 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : ثاصفا آخرین : 879.00 27,859 حجم : 700,342 ارزش بازار : 4.317 هزار میلیارد تاریخ : 1399/11/21
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها