سر. ساختمانی اعتماد گستر

ثعتما | سهام - فرابورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 11,390 2.90
قیمت پایانی: 11,450 2.39

آخرین معامله

10:54
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,380 پایانی 11,450 280.00
بیشترین 12,000 کمترین 11,380
حجم 1.224 میلیون دفعات 196
حد قیمت 11,380 - 12,080 ارزش 14.01 میلیارد
حجم مبنا 707,335 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:54
حقیقی حقوقی
93 تعداد خریدار -
1.224 میلیون حجم خرید -
56 تعداد فروشنده -
1.224 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

10:54
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش11,380 تعداد315,721 دستور125
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش11,390 تعداد1,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش11,500 تعداد10,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش11,600 تعداد442 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش11,680 تعداد1,680 دستور2

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود -563 دوره 12 ماهه
سود TTM -563
P/E TTM -20.337

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 2,138 P/E مجمع 5.36
سود نقدی 200
درصد توزیع 9.35 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 22.63 % رتبه 293
6 ماهه 8.36 % رتبه 402
9 ماهه 48.6 % رتبه 441
1 ساله 62.7 % رتبه 379
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1.62 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 11,730 درصد تغییر : 0.42 حجم : 91,618 دفعات : 16
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 11,780 درصد تغییر : 1.42 حجم : 352,405 دفعات : 104
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 11,950 درصد تغییر : 0.58 حجم : 133,050 دفعات : 36
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 12,020 درصد تغییر : 0.17 حجم : 48,968 دفعات : 25
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 12,040 درصد تغییر : 1.71 حجم : 409,670 دفعات : 146
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 12,250 درصد تغییر : 1.37 حجم : 426,321 دفعات : 220
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 12,420 درصد تغییر : 0.89 حجم : 458,648 دفعات : 197
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 12,310 درصد تغییر : 2.61 حجم : 732,773 دفعات : 222
تاریخ : 1401/06/24 پایانی : 12,640 درصد تغییر : 0.00 حجم : 438,286 دفعات : 171
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 12,640 درصد تغییر : 0.47 حجم : 438,286 دفعات : 171
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 12,700 درصد تغییر : 2.76 حجم : 1.278 میلیون دفعات : 395
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 13,060 درصد تغییر : 2.39 حجم : 663,271 دفعات : 256
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 13,380 درصد تغییر : 0.52 حجم : 382,963 دفعات : 149
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 13,450 درصد تغییر : 1.28 حجم : 791,325 دفعات : 328
تاریخ : 1401/06/17 پایانی : 13,280 درصد تغییر : 0.00 حجم : 788,629 دفعات : 352
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 4.00 948 حجم : 14.853 میلیون ارزش بازار : 29.023 هزار میلیارد تاریخ : 10:54
نماد : وثخوز آخرین : 550.00 32,450 حجم : 6,445 ارزش بازار : 2.31 هزار میلیارد تاریخ : 10:50
نماد : وتوس آخرین : 280.00 5,390 حجم : 595,721 ارزش بازار : 11.22 هزار میلیارد تاریخ : 10:53
نماد : وآذر آخرین : 5,690 108,430 حجم : 913,639 ارزش بازار : 21.69 هزار میلیارد تاریخ : 10:54
نماد : کرمان آخرین : 4.00 740 حجم : 43.682 میلیون ارزش بازار : 31.667 هزار میلیارد تاریخ : 10:54
نماد : ثنوسا آخرین : 51.00 3,072 حجم : 1.057 میلیون ارزش بازار : 8.19 هزار میلیارد تاریخ : 10:54
نماد : ثنظام آخرین : 400.00 24,350 حجم : 100,239 ارزش بازار : 1.789 هزار میلیارد تاریخ : 10:44
نماد : ثنام آخرین : 140.00 4,940 حجم : 330,177 ارزش بازار : 2.53 هزار میلیارد تاریخ : 10:54
نماد : ثغرب آخرین : 500.00 6,670 حجم : 910,651 ارزش بازار : 8.136 هزار میلیارد تاریخ : 10:53
نماد : ثعمرا آخرین : 210.00 5,120 حجم : 552,206 ارزش بازار : 6.903 هزار میلیارد تاریخ : 10:53
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها