سر. ساختمانی اعتماد گستر

ثعتما | سهام - فرابورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 27,400 2.43
قیمت پایانی: 27,500 2.80

آخرین معامله

11:57
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 27,100 پایانی 27,500 750.00
بیشترین 27,550 کمترین 26,950
حجم 1.385 میلیون دفعات 358
حد قیمت 25,950 - 27,550 ارزش 38.05 میلیارد
حجم مبنا 729,928 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:57
حقیقی حقوقی
148 تعداد خریدار -
1.385 میلیون حجم خرید -
93 تعداد فروشنده 2
1.209 میلیون حجم فروش 175,239
175,239 تغییر مالکیت 175,239

عرضه و تقاضا

11:57
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد57,758 خرید27,400 فروش27,450 تعداد1,949 دستور1
دستور6 تعداد14,657 خرید27,350 فروش27,500 تعداد154,706 دستور5
دستور2 تعداد15,001 خرید27,300 فروش27,550 تعداد228,500 دستور5
دستور4 تعداد30,013 خرید27,200 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد13,612 خرید27,150 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1402/12/29
تحقق سود 769 دوره 3 ماهه
سود TTM 1,220
P/E TTM 22.541

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 643 P/E مجمع 42.77
سود نقدی 65
درصد توزیع 10.11 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 62.32 % رتبه 681
6 ماهه 109.49 % رتبه 646
9 ماهه 117.65 % رتبه 673
1 ساله 128.6 % رتبه 648
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
3.89 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/07/08 پایانی : 26,750 درصد تغییر : 2.37 حجم : 4.025 میلیون دفعات : 605
تاریخ : 1402/04/15 پایانی : 27,400 درصد تغییر : 55.42 حجم : 2.413 میلیون دفعات : 620
تاریخ : 1402/04/14 پایانی : 17,630 درصد تغییر : 1.50 حجم : 471,617 دفعات : 24
تاریخ : 1402/04/13 پایانی : 17,370 درصد تغییر : 2.00 حجم : 607,177 دفعات : 30
تاریخ : 1402/04/12 پایانی : 17,030 درصد تغییر : 1.98 حجم : 679,783 دفعات : 45
تاریخ : 1402/04/11 پایانی : 16,700 درصد تغییر : 1.09 حجم : 335,636 دفعات : 38
تاریخ : 1402/04/10 پایانی : 16,520 درصد تغییر : 0.55 حجم : 165,850 دفعات : 29
تاریخ : 1402/04/08 پایانی : 16,430 درصد تغییر : 0.00 حجم : 526,794 دفعات : 37
تاریخ : 1402/04/07 پایانی : 16,430 درصد تغییر : 1.55 حجم : 526,794 دفعات : 37
تاریخ : 1402/04/06 پایانی : 16,180 درصد تغییر : 1.95 حجم : 722,614 دفعات : 52
تاریخ : 1402/04/05 پایانی : 15,870 درصد تغییر : 1.67 حجم : 563,087 دفعات : 51
تاریخ : 1402/04/04 پایانی : 15,610 درصد تغییر : 1.30 حجم : 444,558 دفعات : 37
تاریخ : 1402/04/03 پایانی : 15,410 درصد تغییر : 1.99 حجم : 655,947 دفعات : 89
تاریخ : 1402/04/01 پایانی : 15,110 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.539 میلیون دفعات : 145
تاریخ : 1402/03/31 پایانی : 15,110 درصد تغییر : 1.96 حجم : 1.539 میلیون دفعات : 145
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 65.00 1,727 حجم : 11.129 میلیون ارزش بازار : 54.191 هزار میلیارد تاریخ : 12:06
نماد : وثخوز آخرین : 1,850 59,600 حجم : 135,415 ارزش بازار : 4.246 هزار میلیارد تاریخ : 11:50
نماد : وتوس آخرین : 830.00 17,100 حجم : 4.024 میلیون ارزش بازار : 34.08 هزار میلیارد تاریخ : 12:06
نماد : وآذر آخرین : 520.00 10,550 حجم : 35.178 میلیون ارزش بازار : 18.713 هزار میلیارد تاریخ : 12:06
نماد : کرمان آخرین : 24.00 1,214 حجم : 88.847 میلیون ارزش بازار : 52.338 هزار میلیارد تاریخ : 12:05
نماد : ثنوسا آخرین : 380.00 6,920 حجم : 3.588 میلیون ارزش بازار : 18.384 هزار میلیارد تاریخ : 12:01
نماد : ثنظام آخرین : 1,300 57,650 حجم : 262,658 ارزش بازار : 4.312 هزار میلیارد تاریخ : 11:49
نماد : ثنام آخرین : 50.00 1,813 حجم : 1.219 میلیون ارزش بازار : 4.397 هزار میلیارد تاریخ : 12:00
نماد : ثغرب آخرین : 50.00 9,080 حجم : 3.616 میلیون ارزش بازار : 11.028 هزار میلیارد تاریخ : 11:56
نماد : ثعمرا آخرین : 1,180 15,940 حجم : 6.561 میلیون ارزش بازار : 20.995 هزار میلیارد تاریخ : 12:01
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها