سر. شاهد

ثشاهد | سهام - بورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,290 4.95
قیمت پایانی: 12,350 4.49

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,500 پایانی 12,350 580.00
بیشترین 12,820 کمترین 12,290
حجم 10.56 میلیون دفعات 2,615
حد قیمت 12,850 - 14,190 ارزش 151.3 میلیارد
حجم مبنا 1.86 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
655 تعداد خریدار 1
6.009 میلیون حجم خرید 10,000
622 تعداد فروشنده 1
5.961 میلیون حجم فروش 57,295
47,295 تغییر مالکیت 47,295

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش12,850 تعداد2,615,931 دستور114
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش12,860 تعداد7,389 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش12,880 تعداد2,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش12,890 تعداد470 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش12,900 تعداد7,000 دستور1

EPS

سال مالی 1400/03/31
تحقق سود 951 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,183
P/E TTM 10.93

DPS

آخرین مجمع 1399/03/31
سود واقعی 276 P/E مجمع 46.85
سود نقدی 100
درصد توزیع 36.23 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 31.8 % رتبه 141
6 ماهه 54.08 % رتبه 65
9 ماهه 75.32 % رتبه 48
1 ساله 32.28 % رتبه 63
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
57.415 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.01

P/B

% 27.62

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 12,930 درصد تغییر : 4.36 حجم : 10.56 میلیون دفعات : 2,615
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 13,520 درصد تغییر : 0.52 حجم : 10.56 میلیون دفعات : 2,615
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 13,590 درصد تغییر : 1.31 حجم : 10.56 میلیون دفعات : 2,615
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 13,770 درصد تغییر : 4.31 حجم : 10.56 میلیون دفعات : 2,615
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 14,390 درصد تغییر : 0.42 حجم : 10.56 میلیون دفعات : 2,615
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 14,330 درصد تغییر : 4.72 حجم : 10.56 میلیون دفعات : 2,615
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 15,040 درصد تغییر : 1.51 حجم : 19.1 میلیون دفعات : 4,927
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 15,270 درصد تغییر : 8.62 حجم : 15.87 میلیون دفعات : 5,371
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 16,710 درصد تغییر : 2.22 حجم : 354,763 دفعات : 218
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 17,090 درصد تغییر : 0.06 حجم : 13,767 دفعات : 9
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 17,100 درصد تغییر : 0.06 حجم : 12,965 دفعات : 6
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 17,110 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7,394 دفعات : 8
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 17,110 درصد تغییر : 0.12 حجم : 36,961 دفعات : 18
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 17,130 درصد تغییر : 0.06 حجم : 19,543 دفعات : 23
تاریخ : 1400/02/26 پایانی : 17,140 درصد تغییر : 0.70 حجم : 230,795 دفعات : 40
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 120.00 52,520 حجم : 1.06 میلیون ارزش بازار : 52.258 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وثخوز آخرین : 34,314 66,649 حجم : 172,899 ارزش بازار : 2.263 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/26
نماد : وتوس آخرین : 540.00 11,380 حجم : 703,051 ارزش بازار : 21.52 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وآذر آخرین : 8,090 72,890 حجم : 170 ارزش بازار : 16.208 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کرمان آخرین : 21.00 1,154 حجم : 280.99 میلیون ارزش بازار : 49.866 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثنوسا آخرین : 1,250 11,320 حجم : - ارزش بازار : 33.059 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثنظام آخرین : 1,223 44,961 حجم : 2,239 ارزش بازار : 3.26 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/25
نماد : ثنام آخرین : 2,400 16,153 حجم : 16.88 میلیون ارزش بازار : 9.277 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/17
نماد : ثغرب آخرین : 382.00 7,264 حجم : 766 ارزش بازار : 9.175 هزار میلیارد تاریخ : 11:57
نماد : ثعمرا آخرین : 645.00 12,266 حجم : 17,876 ارزش بازار : 16.771 هزار میلیارد تاریخ : 11:46
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها