سر. شاهد

ثشاهد | سهام - بورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 19,010 1.96
قیمت پایانی: 19,360 0.15

آخرین معامله

1399/12/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 19,010 پایانی 19,360 30.00
بیشترین 19,010 کمترین 19,010
حجم 226,155 دفعات 90
حد قیمت 19,010 - 20,550 ارزش 4.3 میلیارد
حجم مبنا 1.86 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/13
حقیقی حقوقی
72 تعداد خریدار -
226,155 حجم خرید -
14 تعداد فروشنده -
226,155 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/12/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش19,010 تعداد3,626,379 دستور660
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش19,020 تعداد5,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش19,030 تعداد10,000 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش19,040 تعداد5,000 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش19,050 تعداد7,938 دستور2

EPS

سال مالی 1400/03/31
تحقق سود 303 دوره 6 ماهه
سود TTM 556
P/E TTM 34.82

DPS

آخرین مجمع 1399/03/31
سود واقعی 276 P/E مجمع 70.14
سود نقدی 100
درصد توزیع 36.23 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 25.59 % رتبه 40
6 ماهه 68.31 % رتبه 44
9 ماهه 32.43 % رتبه 63
1 ساله 334.66 % رتبه 71
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
77.568 هزار میلیارد

ارزش بازار

10.65

P/B

% 30.86

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 19,360 درصد تغییر : 0.16 حجم : 226,155 دفعات : 90
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 19,390 درصد تغییر : 0.51 حجم : 698,826 دفعات : 329
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 19,490 درصد تغییر : 0.10 حجم : 135,732 دفعات : 89
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 19,510 درصد تغییر : 0.05 حجم : 92,602 دفعات : 39
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 19,520 درصد تغییر : 0.15 حجم : 166,213 دفعات : 90
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 19,550 درصد تغییر : 0.86 حجم : 16.27 میلیون دفعات : 4,848
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 19,720 درصد تغییر : 1.35 حجم : 1.66 میلیون دفعات : 323
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 19,990 درصد تغییر : 0.05 حجم : 51,570 دفعات : 60
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 20,000 درصد تغییر : 1.91 حجم : 2.49 میلیون دفعات : 535
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 20,390 درصد تغییر : 1.97 حجم : 5.93 میلیون دفعات : 1,261
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 20,800 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13.11 میلیون دفعات : 4,063
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 20,800 درصد تغییر : 0.73 حجم : 13.11 میلیون دفعات : 4,063
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 20,650 درصد تغییر : 0.72 حجم : 1.23 میلیون دفعات : 425
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 20,800 درصد تغییر : 0.95 حجم : 10.1 میلیون دفعات : 3,407
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 21,000 درصد تغییر : 0.14 حجم : 26.98 میلیون دفعات : 5,256
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 890.00 46,490 حجم : 1.78 میلیون ارزش بازار : 50.601 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وثخوز آخرین : 40,971 73,306 حجم : 172,899 ارزش بازار : 2.263 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وتوس آخرین : 300.00 14,900 حجم : - ارزش بازار : 23.888 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/12
نماد : وآذر آخرین : 1,750 85,960 حجم : - ارزش بازار : 17.524 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/10
نماد : کرمان آخرین : 3,170 56,013 حجم : 7.34 میلیون ارزش بازار : 61.807 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : ثنوسا آخرین : 260.00 13,070 حجم : 25,741 ارزش بازار : 35.058 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : ثنظام آخرین : 3,784 47,522 حجم : 2,239 ارزش بازار : 3.26 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/5
نماد : ثنام آخرین : 2,469 16,084 حجم : 16.88 میلیون ارزش بازار : 9.277 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : ثغرب آخرین : 160.00 7,859 حجم : 156,633 ارزش بازار : 9.618 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : ثعمرا آخرین : 262.00 12,886 حجم : 41,899 ارزش بازار : 17.089 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها