سر. مسکن زاینده رود

ثرود | سهام - فرابورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 17,742 2.00
قیمت پایانی: 18,078 0.14

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 17,742 پایانی 18,078 26.00
بیشترین 17,742 کمترین 17,742
حجم 189,218 دفعات 72
حد قیمت 18,042 - 19,514 ارزش 3.36 میلیارد
حجم مبنا 3.977 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
236 تعداد خریدار 1
2.331 میلیون حجم خرید 35,633
276 تعداد فروشنده -
2.367 میلیون حجم فروش -
35,633 تغییر مالکیت 35,633

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد3,700 خرید17,900 فروش18,042 تعداد1,681,848 دستور214
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش18,050 تعداد931 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش18,052 تعداد128 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش18,070 تعداد5,100 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش18,072 تعداد400 دستور1

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود 4 دوره 3 ماهه
سود TTM 42
P/E TTM 431.048

DPS

آخرین مجمع 1399/06/31
سود واقعی 39 P/E مجمع 464.21
سود نقدی 4
درصد توزیع 10.26 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 58.69 % رتبه 334
6 ماهه 37.95 % رتبه 438
9 ماهه 56.07 % رتبه 435
1 ساله 145.75 % رتبه 434
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
9.039 هزار میلیارد

ارزش بازار

15.17

P/B

% 32.18

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 18,078 درصد تغییر : 0.14 حجم : 189,218 دفعات : 72
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 18,104 درصد تغییر : 1.66 حجم : 2.37 میلیون دفعات : 539
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 18,410 درصد تغییر : 1.36 حجم : 1.83 میلیون دفعات : 447
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 18,663 درصد تغییر : 3.02 حجم : 11.62 میلیون دفعات : 3,895
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 18,116 درصد تغییر : 0.48 حجم : 141,447 دفعات : 24
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 18,030 درصد تغییر : 0.03 حجم : 48,452 دفعات : 19
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 18,036 درصد تغییر : 0.04 حجم : 55,064 دفعات : 17
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 18,043 درصد تغییر : 0.28 حجم : 382,552 دفعات : 64
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 18,093 درصد تغییر : 0.00 حجم : 365,562 دفعات : 127
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 18,093 درصد تغییر : 0.25 حجم : 365,562 دفعات : 127
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 18,138 درصد تغییر : 2.67 حجم : 16.17 میلیون دفعات : 4,403
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 17,667 درصد تغییر : 3.83 حجم : 17.01 میلیون دفعات : 3,283
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 17,015 درصد تغییر : 1.63 حجم : 5.13 میلیون دفعات : 859
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 17,296 درصد تغییر : 0.75 حجم : 55.3 میلیون دفعات : 9,431
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 17,168 درصد تغییر : 4.24 حجم : 2.93 میلیون دفعات : 331
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 940.00 46,170 حجم : 735,403 ارزش بازار : 50.633 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : وثخوز آخرین : 45,461 77,796 حجم : 172,899 ارزش بازار : 2.263 هزار میلیارد تاریخ : 12:22
نماد : وتوس آخرین : 300.00 15,070 حجم : 1.84 میلیون ارزش بازار : 24.32 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
نماد : وآذر آخرین : 1,750 85,960 حجم : - ارزش بازار : 17.524 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/10
نماد : کرمان آخرین : 2,945 52,034 حجم : 13.17 میلیون ارزش بازار : 56.545 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثنوسا آخرین : 260.00 13,070 حجم : 34,741 ارزش بازار : 35.058 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثنظام آخرین : 3,784 47,522 حجم : 2,239 ارزش بازار : 3.26 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/5
نماد : ثنام آخرین : 2,129 16,424 حجم : 16.88 میلیون ارزش بازار : 9.277 هزار میلیارد تاریخ : 11:55
نماد : ثغرب آخرین : 160.00 7,861 حجم : 62,838 ارزش بازار : 9.623 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : ثعمرا آخرین : 263.00 12,889 حجم : 11,522 ارزش بازار : 17.096 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها