تامین مسکن جوانان

ثجوان | سهام - فرابورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,154 100.52
قیمت پایانی: 6,560 0.00

آخرین معامله

12:28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,391 پایانی 6,560 0.00
بیشترین 13,154 کمترین 12,388
حجم 1.013 میلیون دفعات 227
حد قیمت 12,906 - 13,704 ارزش 6.67 میلیارد
حجم مبنا 3.049 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:28
حقیقی حقوقی
397 تعداد خریدار 1
3.976 میلیون حجم خرید 1.5 میلیون
475 تعداد فروشنده 1
5.401 میلیون حجم فروش 75,000
1.425 میلیون تغییر مالکیت 1.425 میلیون

عرضه و تقاضا

12:28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش12,640 تعداد255,724 دستور29
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش12,700 تعداد7,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش12,775 تعداد1,800 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش12,776 تعداد5,845 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش12,800 تعداد1,650 دستور2

EPS

سال مالی 1399/06/31
تحقق سود 2 دوره 3 ماهه
سود TTM 71
P/E TTM 179.873

DPS

آخرین مجمع 1399/06/31
سود واقعی 88 P/E مجمع 145.13
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 77.28 % رتبه 464
6 ماهه 25.42 % رتبه 403
9 ماهه 5.19 % رتبه 349
1 ساله 202.04 % رتبه 351
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
16.744 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 6,560 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.013 میلیون دفعات : 227
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 6,560 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.013 میلیون دفعات : 227
تاریخ : 1399/11/02 پایانی : 6,560 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.013 میلیون دفعات : 227
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 6,560 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.013 میلیون دفعات : 227
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 6,560 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.013 میلیون دفعات : 227
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 6,560 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.013 میلیون دفعات : 227
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 6,560 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.013 میلیون دفعات : 227
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 6,560 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.013 میلیون دفعات : 227
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 6,560 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.013 میلیون دفعات : 227
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 6,560 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.013 میلیون دفعات : 227
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 6,560 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.013 میلیون دفعات : 227
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 6,560 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.013 میلیون دفعات : 227
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 6,560 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.013 میلیون دفعات : 227
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 6,560 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.013 میلیون دفعات : 227
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 6,560 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.013 میلیون دفعات : 227
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 650.00 60,100 حجم : - ارزش بازار : 65.32 هزار میلیارد تاریخ : 1399/11/5
نماد : وثخوز آخرین : 32,093 64,428 حجم : 172,899 ارزش بازار : 2.263 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وتوس آخرین : 410.00 20,330 حجم : 1.39 میلیون ارزش بازار : 33.184 هزار میلیارد تاریخ : 12:19
نماد : وآذر آخرین : 1,060 106,680 حجم : 10.66 میلیون ارزش بازار : 21.124 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کرمان آخرین : 1,148 70,008 حجم : 19.73 میلیون ارزش بازار : 79.005 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : ثنوسا آخرین : 500.00 14,440 حجم : 24.18 میلیون ارزش بازار : 39.292 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثنظام آخرین : 6,954 50,692 حجم : 2,239 ارزش بازار : 3.26 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/24
نماد : ثنام آخرین : 531.00 18,022 حجم : 16.88 میلیون ارزش بازار : 9.277 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثغرب آخرین : 140.00 8,001 حجم : 11.66 میلیون ارزش بازار : 9.769 هزار میلیارد تاریخ : 12:14
نماد : ثعمرا آخرین : 483.00 11,732 حجم : 10.3 میلیون ارزش بازار : 15.88 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها