سر. مسکن تهران

ثتران | سهام - فرابورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,657 4.99
قیمت پایانی: 3,691 4.10

آخرین معامله

12:27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,880 پایانی 3,691 158.00
بیشترین 3,930 کمترین 3,657
حجم 5.17 میلیون دفعات 305
حد قیمت 3,639 - 4,021 ارزش 19.09 میلیارد
حجم مبنا 10.311 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:27
حقیقی حقوقی
165 تعداد خریدار 1
7.083 میلیون حجم خرید 129,257
274 تعداد فروشنده 2
6.114 میلیون حجم فروش 1.099 میلیون
969,743 تغییر مالکیت 969,743

عرضه و تقاضا

12:27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد43,099 خرید3,801 فروش3,879 تعداد500 دستور1
دستور3 تعداد80,973 خرید3,800 فروش3,880 تعداد2,800 دستور2
دستور1 تعداد4,367 خرید3,785 فروش3,898 تعداد2,000 دستور1
دستور1 تعداد46,296 خرید3,782 فروش3,899 تعداد4,899 دستور3
دستور1 تعداد38,210 خرید3,770 فروش3,900 تعداد5,800 دستور4

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود 259 دوره 9 ماهه
سود TTM 381
P/E TTM 10.102

DPS

آخرین مجمع 1399/06/31
سود واقعی 196 P/E مجمع 19.64
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 37.72 % رتبه 220
6 ماهه 24.55 % رتبه 585
9 ماهه 23.32 % رتبه 628
1 ساله 44.65 % رتبه 607
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.644 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.87

P/B

% 46.34

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 3,849 درصد تغییر : 0.50 حجم : 7.21 میلیون دفعات : 713
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 3,830 درصد تغییر : 3.77 حجم : 17.17 میلیون دفعات : 931
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 3,980 درصد تغییر : 4.44 حجم : 15.61 میلیون دفعات : 969
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 4,165 درصد تغییر : 0.00 حجم : 17.04 میلیون دفعات : 1,468
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 4,165 درصد تغییر : 3.90 حجم : 17.04 میلیون دفعات : 1,468
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 4,334 درصد تغییر : 4.56 حجم : 29.81 میلیون دفعات : 1,524
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 4,145 درصد تغییر : 1.79 حجم : 17.48 میلیون دفعات : 1,350
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 4,072 درصد تغییر : 3.42 حجم : 15.05 میلیون دفعات : 925
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 4,216 درصد تغییر : 3.15 حجم : 10.06 میلیون دفعات : 722
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 4,353 درصد تغییر : 2.94 حجم : 35.06 میلیون دفعات : 2,558
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 4,485 درصد تغییر : 4.17 حجم : 29.73 میلیون دفعات : 2,032
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 4,680 درصد تغییر : 3.74 حجم : 53.21 میلیون دفعات : 2,986
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 4,862 درصد تغییر : 4.27 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 4,663 درصد تغییر : 3.65 حجم : 32.38 میلیون دفعات : 2,065
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 4,499 درصد تغییر : 4.00 حجم : 3.08 میلیون دفعات : 156
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 950.00 47,150 حجم : 1.22 میلیون ارزش بازار : 50.328 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وثخوز آخرین : 6,805 39,140 حجم : 172,899 ارزش بازار : 2.263 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وتوس آخرین : 840.00 16,690 حجم : 7.2 میلیون ارزش بازار : 27.152 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وآذر آخرین : 590.00 61,120 حجم : 1.13 میلیون ارزش بازار : 11.914 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کرمان آخرین : 34.00 1,181 حجم : 353.95 میلیون ارزش بازار : 50.505 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : ثنوسا آخرین : 350.00 7,330 حجم : 14.73 میلیون ارزش بازار : 19.594 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثنظام آخرین : 723.00 43,015 حجم : 2,239 ارزش بازار : 3.26 هزار میلیارد تاریخ : 12:04
نماد : ثنام آخرین : 5,548 13,005 حجم : 16.88 میلیون ارزش بازار : 9.277 هزار میلیارد تاریخ : 12:23
نماد : ثغرب آخرین : 332.00 6,320 حجم : 983,396 ارزش بازار : 7.807 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثعمرا آخرین : 515.00 9,803 حجم : 4.08 میلیون ارزش بازار : 12.838 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها