سر. مسکن تهران

ثتران | سهام - فرابورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,868 1.34
قیمت پایانی: 2,830 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,839 پایانی 2,830 0.00
بیشترین 2,899 کمترین 2,775
حجم 12.62 میلیون دفعات 753
حد قیمت 2,663 - 2,943 ارزش 33.12 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
80 تعداد خریدار 1
2.853 میلیون حجم خرید 493,219
102 تعداد فروشنده 3
2.744 میلیون حجم فروش 602,305
109,086 تغییر مالکیت 109,086

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد200,000 خرید2,770 فروش2,839 تعداد151,550 دستور3
دستور2 تعداد10,213 خرید2,763 فروش2,840 تعداد16,210 دستور2
دستور1 تعداد4,835 خرید2,762 فروش2,847 تعداد10,484 دستور1
دستور1 تعداد37,230 خرید2,756 فروش2,848 تعداد20,000 دستور1
دستور2 تعداد16,947 خرید2,752 فروش2,852 تعداد15,000 دستور1

EPS

سال مالی 1401/06/31
تحقق سود 182 دوره 9 ماهه
سود TTM 154
P/E TTM 18.318

DPS

آخرین مجمع 1400/06/31
سود واقعی 231 P/E مجمع 12.21
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 17.01 % رتبه 391
6 ماهه 14.86 % رتبه 245
9 ماهه 30.6 % رتبه 238
1 ساله 19.81 % رتبه 189
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
4.723 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.16

P/B

% 46.96

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 2,830 درصد تغییر : 0.32 حجم : 12.62 میلیون دفعات : 753
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 2,821 درصد تغییر : 0.64 حجم : 12.62 میلیون دفعات : 753
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 2,803 درصد تغییر : 3.85 حجم : 12.62 میلیون دفعات : 753
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 2,699 درصد تغییر : 0.77 حجم : 12.62 میلیون دفعات : 753
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 2,720 درصد تغییر : 1.00 حجم : 12.62 میلیون دفعات : 753
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 2,693 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.62 میلیون دفعات : 753
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 2,693 درصد تغییر : 0.48 حجم : 12.62 میلیون دفعات : 753
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 2,706 درصد تغییر : 0.70 حجم : 12.62 میلیون دفعات : 753
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 2,725 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.62 میلیون دفعات : 753
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 2,725 درصد تغییر : 4.01 حجم : 12.62 میلیون دفعات : 753
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 2,620 درصد تغییر : 1.28 حجم : 12.62 میلیون دفعات : 753
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 2,587 درصد تغییر : 4.48 حجم : 12.62 میلیون دفعات : 753
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 2,476 درصد تغییر : 0.12 حجم : 12.62 میلیون دفعات : 753
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 2,473 درصد تغییر : 4.18 حجم : 12.62 میلیون دفعات : 753
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 2,581 درصد تغییر : 0.96 حجم : 12.62 میلیون دفعات : 753
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 23.00 912 حجم : 624,468 ارزش بازار : 30.888 هزار میلیارد تاریخ : 1401/05/26
نماد : وثخوز آخرین : 1,115 33,450 حجم : 172,899 ارزش بازار : 1.915 هزار میلیارد تاریخ : 1401/05/25
نماد : وتوس آخرین : 30.00 5,940 حجم : 1.51 میلیون ارزش بازار : 14.5 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وآذر آخرین : 540.00 121,700 حجم : 1.66 میلیون ارزش بازار : 13.466 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کرمان آخرین : 1.00 784 حجم : 454.17 میلیون ارزش بازار : 33.968 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثنوسا آخرین : 7.00 3,260 حجم : 7.68 میلیون ارزش بازار : 11.769 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثنظام آخرین : 22,008 21,730 حجم : 2,239 ارزش بازار : 1.093 هزار میلیارد تاریخ : 12:24
نماد : ثنام آخرین : 13,483 5,070 حجم : 16.88 میلیون ارزش بازار : 2.755 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثغرب آخرین : 140.00 7,640 حجم : 3.06 میلیون ارزش بازار : 3.517 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثعمرا آخرین : 340.00 6,200 حجم : 4.21 میلیون ارزش بازار : 7.384 هزار میلیارد تاریخ : 1401/05/20
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها