بهساز کاشانه تهران

ثبهساز | سهام - بورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,535 0.65
قیمت پایانی: 1,534 0.71

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,555 پایانی 1,534 11.00
بیشترین 1,571 کمترین 1,521
حجم 14.079 میلیون دفعات 1,106
حد قیمت 1,468 - 1,622 ارزش 21.6 میلیارد
حجم مبنا 9.778 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
127 تعداد خریدار 5
8.704 میلیون حجم خرید 5.375 میلیون
836 تعداد فروشنده 4
13.797 میلیون حجم فروش 281,819
5.093 میلیون تغییر مالکیت 5.093 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد33,379 خرید1,535 فروش1,538 تعداد670 دستور1
دستور3 تعداد10,783 خرید1,521 فروش1,539 تعداد670 دستور1
دستور2 تعداد428,330 خرید1,520 فروش1,540 تعداد670 دستور1
دستور1 تعداد320,000 خرید1,519 فروش1,543 تعداد685 دستور2
دستور1 تعداد100,000 خرید1,518 فروش1,544 تعداد670 دستور1

EPS

سال مالی 1401/09/30
تحقق سود 63 دوره 9 ماهه
سود TTM 224
P/E TTM 6.848

DPS

آخرین مجمع 1400/09/30
سود واقعی 241 P/E مجمع 6.37
سود نقدی 120
درصد توزیع 49.79 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.97 % رتبه 130
6 ماهه 2.79 % رتبه 133
9 ماهه 23.34 % رتبه 155
1 ساله 5.96 % رتبه 148
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
30.881 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.26

P/B

% 17.93

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 1,534 درصد تغییر : 0.71 حجم : 14.079 میلیون دفعات : 1,106
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 1,545 درصد تغییر : 3.21 حجم : 26.623 میلیون دفعات : 1,718
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 1,497 درصد تغییر : 0.74 حجم : 13.487 میلیون دفعات : 1,273
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 1,486 درصد تغییر : 1.26 حجم : 9.207 میلیون دفعات : 1,073
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 1,505 درصد تغییر : 0.79 حجم : 10.175 میلیون دفعات : 1,047
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 1,517 درصد تغییر : 0.80 حجم : 21.183 میلیون دفعات : 1,405
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 1,505 درصد تغییر : 2.15 حجم : 20.303 میلیون دفعات : 1,240
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 1,538 درصد تغییر : 1.99 حجم : 36.491 میلیون دفعات : 1,756
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 1,508 درصد تغییر : 4.14 حجم : 27.327 میلیون دفعات : 1,647
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 1,448 درصد تغییر : 4.02 حجم : 62.252 میلیون دفعات : 2,270
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 1,392 درصد تغییر : 0.22 حجم : 9.454 میلیون دفعات : 1,147
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 1,389 درصد تغییر : 1.91 حجم : 10.607 میلیون دفعات : 1,250
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 1,416 درصد تغییر : 0.98 حجم : 17.563 میلیون دفعات : 1,496
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 1,430 درصد تغییر : 2.66 حجم : 34.732 میلیون دفعات : 2,161
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 1,393 درصد تغییر : 1.98 حجم : 24.26 میلیون دفعات : 1,637
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 2.00 999 حجم : 62.776 میلیون ارزش بازار : 30.658 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وثخوز آخرین : 700.00 30,900 حجم : 1.404 میلیون ارزش بازار : 2.114 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وتوس آخرین : 190.00 7,280 حجم : 1.068 میلیون ارزش بازار : 14.78 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وآذر آخرین : 6,460 122,740 حجم : 1.981 میلیون ارزش بازار : 24.852 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کرمان آخرین : 14.00 835 حجم : 190.487 میلیون ارزش بازار : 36.099 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ثنوسا آخرین : 60.00 3,374 حجم : 4.281 میلیون ارزش بازار : 8.95 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ثنظام آخرین : 900.00 32,150 حجم : 100,933 ارزش بازار : 2.348 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ثنام آخرین : 70.00 5,340 حجم : 1.252 میلیون ارزش بازار : 2.675 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ثغرب آخرین : 570.00 8,080 حجم : 5.823 میلیون ارزش بازار : 9.828 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ثعمرا آخرین : 80.00 6,200 حجم : 600,938 ارزش بازار : 8.138 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها