بهساز کاشانه تهران

ثبهساز | سهام - بورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,355 4.96
قیمت پایانی: 1,351 4.65

آخرین معامله

11:53
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,355 پایانی 1,351 60.00
بیشترین 1,355 کمترین 1,350
حجم 10.98 میلیون دفعات 1,036
حد قیمت 1,191 - 1,315 ارزش 14.9 میلیارد
حجم مبنا 16.611 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:53
حقیقی حقوقی
175 تعداد خریدار 3
11.431 میلیون حجم خرید 1.582 میلیون
1,314 تعداد فروشنده 3
13.011 میلیون حجم فروش 2,010
1.58 میلیون تغییر مالکیت 1.58 میلیون

عرضه و تقاضا

11:53
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور47 تعداد4,437,931 خرید1,315 فروش1,350 تعداد669 دستور1
دستور1 تعداد4,000 خرید1,311 فروش1,365 تعداد4,100 دستور1
دستور1 تعداد19,330 خرید1,293 فروش1,385 تعداد4,800 دستور1
دستور1 تعداد40,000 خرید1,292 فروش1,394 تعداد669 دستور1
دستور2 تعداد18,000 خرید1,291 فروش1,458 تعداد3,500 دستور1

EPS

سال مالی 1400/09/30
تحقق سود -256 دوره 12 ماهه
سود TTM 256
P/E TTM 5.043

DPS

آخرین مجمع 1399/09/30
سود واقعی 71 P/E مجمع 18.18
سود نقدی 60
درصد توزیع 84.51 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 23.15 % رتبه 111
6 ماهه 40.56 % رتبه 95
9 ماهه 43.87 % رتبه 71
1 ساله 56.14 % رتبه 68
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
27.197 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.21

P/B

% 18.31

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 1,291 درصد تغییر : 3.03 حجم : 13.01 میلیون دفعات : 1,669
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 1,253 درصد تغییر : 3.62 حجم : 21.62 میلیون دفعات : 1,551
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 1,300 درصد تغییر : 2.11 حجم : 15.72 میلیون دفعات : 1,588
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 1,328 درصد تغییر : 4.46 حجم : 24.11 میلیون دفعات : 1,683
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 1,390 درصد تغییر : 1.91 حجم : 14.14 میلیون دفعات : 1,646
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 1,417 درصد تغییر : 0.64 حجم : 7.36 میلیون دفعات : 1,085
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 1,408 درصد تغییر : 3.30 حجم : 57.31 میلیون دفعات : 1,587
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 1,456 درصد تغییر : 1.02 حجم : 8.84 میلیون دفعات : 1,506
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 1,471 درصد تغییر : 2.06 حجم : 7.53 میلیون دفعات : 1,604
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 1,502 درصد تغییر : 1.38 حجم : 6.74 میلیون دفعات : 1,450
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 1,523 درصد تغییر : 0.78 حجم : 7.53 میلیون دفعات : 1,400
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 1,535 درصد تغییر : 0.07 حجم : 6.27 میلیون دفعات : 1,372
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 1,534 درصد تغییر : 2.17 حجم : 10.78 میلیون دفعات : 1,667
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 1,568 درصد تغییر : 2.08 حجم : 24.12 میلیون دفعات : 2,305
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 1,536 درصد تغییر : 4.70 حجم : 28.06 میلیون دفعات : 2,698
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 1,420 30,000 حجم : 394,698 ارزش بازار : 32.24 هزار میلیارد تاریخ : 11:45
نماد : وثخوز آخرین : 2,735 29,600 حجم : 172,899 ارزش بازار : 2.263 هزار میلیارد تاریخ : 11:53
نماد : وتوس آخرین : 110.00 6,400 حجم : 541,905 ارزش بازار : 12.64 هزار میلیارد تاریخ : 11:53
نماد : وآذر آخرین : 8,450 36,020 حجم : 816,321 ارزش بازار : 7.138 هزار میلیارد تاریخ : 1400/11/4
نماد : کرمان آخرین : 38.00 810 حجم : 107.09 میلیون ارزش بازار : 34.309 هزار میلیارد تاریخ : 11:53
نماد : ثنوسا آخرین : 9.00 4,222 حجم : 13.35 میلیون ارزش بازار : 11.025 هزار میلیارد تاریخ : 11:52
نماد : ثنظام آخرین : 32,688 11,050 حجم : 2,239 ارزش بازار : 3.26 هزار میلیارد تاریخ : 11:53
نماد : ثنام آخرین : 10,763 7,790 حجم : 16.88 میلیون ارزش بازار : 9.277 هزار میلیارد تاریخ : 11:48
نماد : ثغرب آخرین : 3.00 3,073 حجم : 3.67 میلیون ارزش بازار : 3.661 هزار میلیارد تاریخ : 11:52
نماد : ثعمرا آخرین : 130.00 5,610 حجم : 523,644 ارزش بازار : 7.163 هزار میلیارد تاریخ : 11:51
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها