بهساز کاشانه تهران

ثبهساز | سهام - بورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,217 1.03
قیمت پایانی: 2,240 0.00

آخرین معامله

1400/04/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,159 پایانی 2,240 0.00
بیشترین 2,265 کمترین 2,111
حجم 90.76 میلیون دفعات 10,534
حد قیمت 2,051 - 2,265 ارزش 203.3 میلیارد
حجم مبنا 16.611 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/04/29
حقیقی حقوقی
1,290 تعداد خریدار 5
40.52 میلیون حجم خرید 50.239 میلیون
8,174 تعداد فروشنده 8
78.152 میلیون حجم فروش 12.606 میلیون
37.633 میلیون تغییر مالکیت 37.633 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/04/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد5,000 خرید2,215 فروش2,216 تعداد87,162 دستور3
دستور1 تعداد5,538 خرید2,214 فروش2,220 تعداد47,744 دستور1
دستور1 تعداد2,400 خرید2,213 فروش2,221 تعداد25,930 دستور1
دستور1 تعداد2,286 خرید2,212 فروش2,223 تعداد6,334 دستور7
دستور3 تعداد470,000 خرید2,211 فروش2,226 تعداد4,700 دستور1

EPS

سال مالی 1400/09/30
تحقق سود -22 دوره 3 ماهه
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1399/09/30
سود واقعی 71 P/E مجمع 31.55
سود نقدی 60
درصد توزیع 84.51 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.17 % رتبه 63
6 ماهه 31.33 % رتبه 61
9 ماهه 38.9 % رتبه 36
1 ساله 0.82 % رتبه 18
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
45.093 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.96

P/B

% 19.92

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/04/29 پایانی : 2,240 درصد تغییر : 0.00 حجم : 69.9 میلیون دفعات : 7,150
تاریخ : 1400/04/28 پایانی : 2,240 درصد تغییر : 3.80 حجم : 69.9 میلیون دفعات : 7,150
تاریخ : 1400/04/27 پایانی : 2,158 درصد تغییر : 3.50 حجم : 69.9 میلیون دفعات : 7,150
تاریخ : 1400/04/26 پایانی : 2,085 درصد تغییر : 3.11 حجم : 69.9 میلیون دفعات : 7,150
تاریخ : 1400/04/23 پایانی : 2,152 درصد تغییر : 3.54 حجم : 69.9 میلیون دفعات : 7,150
تاریخ : 1400/04/22 پایانی : 2,231 درصد تغییر : 4.16 حجم : 69.9 میلیون دفعات : 7,150
تاریخ : 1400/04/21 پایانی : 2,142 درصد تغییر : 1.70 حجم : 69.9 میلیون دفعات : 7,150
تاریخ : 1400/04/20 پایانی : 2,179 درصد تغییر : 2.11 حجم : 69.9 میلیون دفعات : 7,150
تاریخ : 1400/04/19 پایانی : 2,134 درصد تغییر : 3.69 حجم : 69.9 میلیون دفعات : 7,150
تاریخ : 1400/04/16 پایانی : 2,058 درصد تغییر : 4.36 حجم : 69.9 میلیون دفعات : 7,150
تاریخ : 1400/04/15 پایانی : 1,972 درصد تغییر : 1.39 حجم : 69.9 میلیون دفعات : 7,150
تاریخ : 1400/04/14 پایانی : 1,945 درصد تغییر : 4.74 حجم : 69.9 میلیون دفعات : 7,150
تاریخ : 1400/04/13 پایانی : 1,857 درصد تغییر : 0.91 حجم : 69.9 میلیون دفعات : 7,150
تاریخ : 1400/04/12 پایانی : 1,874 درصد تغییر : 3.50 حجم : 69.9 میلیون دفعات : 7,150
تاریخ : 1400/04/09 پایانی : 1,942 درصد تغییر : 0.78 حجم : 69.9 میلیون دفعات : 7,150
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 610.00 49,290 حجم : 1.06 میلیون ارزش بازار : 52.258 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/23
نماد : وثخوز آخرین : 32,005 64,340 حجم : 172,899 ارزش بازار : 2.263 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/26
نماد : وتوس آخرین : 200.00 13,260 حجم : 1.79 میلیون ارزش بازار : 21.536 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : وآذر آخرین : - 65,750 حجم : 416,022 ارزش بازار : 13.15 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : کرمان آخرین : 17.00 1,366 حجم : 239.67 میلیون ارزش بازار : 58.944 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : ثنوسا آخرین : 80.00 9,390 حجم : 31.42 میلیون ارزش بازار : 24.485 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : ثنظام آخرین : 1,992 45,730 حجم : 2,239 ارزش بازار : 3.26 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : ثنام آخرین : 2,780 15,773 حجم : 16.88 میلیون ارزش بازار : 9.277 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/27
نماد : ثغرب آخرین : 70.00 6,157 حجم : 13.87 میلیون ارزش بازار : 7.472 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : ثعمرا آخرین : 79.00 10,183 حجم : 7.17 میلیون ارزش بازار : 13.341 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها