بهساز کاشانه تهران

ثبهساز | سهام - بورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,205 2.99
قیمت پایانی: 2,266 0.31

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,207 پایانی 2,266 7.00
بیشترین 2,205 کمترین 2,205
حجم 2.4 میلیون دفعات 81
حد قیمت 2,205 - 2,409 ارزش 5.3 میلیارد
حجم مبنا 16.611 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
61 تعداد خریدار 2
396,410 حجم خرید 2 میلیون
12 تعداد فروشنده -
2.396 میلیون حجم فروش -
2 میلیون تغییر مالکیت 2 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,205 تعداد55,962,691 دستور5670
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,206 تعداد46,851 دستور23
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,207 تعداد77,357 دستور98
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,208 تعداد294,354 دستور14
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,209 تعداد42,914 دستور27

EPS

سال مالی 1400/09/30
تحقق سود -22 دوره 3 ماهه
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1399/09/30
سود واقعی 71 P/E مجمع 31.92
سود نقدی 60
درصد توزیع 84.51 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.93 % رتبه 262
6 ماهه 11.29 % رتبه 36
9 ماهه 6.05 % رتبه 15
1 ساله 6.05 % رتبه 22
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
45.616 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.03

P/B

% 19.92

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 2,266 درصد تغییر : 0.31 حجم : 2.4 میلیون دفعات : 81
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 2,273 درصد تغییر : 0.09 حجم : 575,718 دفعات : 96
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 2,275 درصد تغییر : 0.04 حجم : 446,214 دفعات : 23
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 2,276 درصد تغییر : 0.04 حجم : 172,451 دفعات : 15
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 2,277 درصد تغییر : 0.00 حجم : 153,599 دفعات : 22
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 2,277 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110,034 دفعات : 23
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 2,277 درصد تغییر : 1.00 حجم : 3.64 میلیون دفعات : 245
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 2,300 درصد تغییر : 0.00 حجم : 106,698 دفعات : 13
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 2,300 درصد تغییر : 0.00 حجم : 145,993 دفعات : 27
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 2,300 درصد تغییر : 0.00 حجم : 365,634 دفعات : 57
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 2,300 درصد تغییر : 0.00 حجم : 272,646 دفعات : 49
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 2,300 درصد تغییر : 0.00 حجم : 165,494 دفعات : 26
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 2,300 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,142 دفعات : 13
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 2,300 درصد تغییر : 0.00 حجم : 129,417 دفعات : 33
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 2,300 درصد تغییر : 0.00 حجم : 239,368 دفعات : 34
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 680.00 44,050 حجم : 1.12 میلیون ارزش بازار : 48.496 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وثخوز آخرین : 34,743 67,078 حجم : 172,899 ارزش بازار : 2.263 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/18
نماد : وتوس آخرین : 50.00 13,030 حجم : 1.77 میلیون ارزش بازار : 20.848 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وآذر آخرین : 2,520 81,770 حجم : 232 ارزش بازار : 16.858 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : کرمان آخرین : 33.00 1,086 حجم : 173.8 میلیون ارزش بازار : 46.882 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : ثنوسا آخرین : 380.00 12,590 حجم : 1,927 ارزش بازار : 34.111 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : ثنظام آخرین : 2,749 46,487 حجم : 2,239 ارزش بازار : 3.26 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : ثنام آخرین : 2,229 16,324 حجم : 16.88 میلیون ارزش بازار : 9.277 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : ثغرب آخرین : 238.00 7,723 حجم : 650 ارزش بازار : 9.553 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : ثعمرا آخرین : 391.00 12,658 حجم : 6,241 ارزش بازار : 16.962 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها