بهساز کاشانه تهران

ثبهساز | سهام - بورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,487 1.43
قیمت پایانی: 2,502 2.04

آخرین معامله

1402/01/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,540 پایانی 2,502 50.00
بیشترین 2,561 کمترین 2,457
حجم 93.834 میلیون دفعات 7,690
حد قیمت 2,281 - 2,623 ارزش 234.76 میلیارد
حجم مبنا 8.052 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/01/09
حقیقی حقوقی
1,213 تعداد خریدار 5
91.839 میلیون حجم خرید 1.995 میلیون
4,971 تعداد فروشنده 5
93.425 میلیون حجم فروش 408,962
1.586 میلیون تغییر مالکیت 1.586 میلیون

عرضه و تقاضا

1402/01/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,961 خرید2,487 فروش2,498 تعداد108,065 دستور2
دستور3 تعداد123,130 خرید2,486 فروش2,499 تعداد670 دستور1
دستور3 تعداد115,945 خرید2,485 فروش2,500 تعداد503,349 دستور7
دستور5 تعداد231,025 خرید2,484 فروش2,501 تعداد154,655 دستور3
دستور1 تعداد2,300 خرید2,483 فروش2,502 تعداد507,968 دستور11

EPS

سال مالی 1401/09/30
تحقق سود 696 دوره 12 ماهه
سود TTM 696
P/E TTM 3.595

DPS

آخرین مجمع 1400/09/30
سود واقعی 241 P/E مجمع 10.38
سود نقدی 120
درصد توزیع 49.79 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 36.95 % رتبه 88
6 ماهه 93.35 % رتبه 91
9 ماهه 53.97 % رتبه 90
1 ساله 79.1 % رتبه 110
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
50.367 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.35

P/B

% 16.76

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/01/09 پایانی : 2,502 درصد تغییر : 2.04 حجم : 93.834 میلیون دفعات : 7,690
تاریخ : 1402/01/08 پایانی : 2,452 درصد تغییر : 6.79 حجم : 144.599 میلیون دفعات : 7,733
تاریخ : 1402/01/07 پایانی : 2,296 درصد تغییر : 3.01 حجم : 75.955 میلیون دفعات : 6,487
تاریخ : 1402/01/06 پایانی : 2,229 درصد تغییر : 9.05 حجم : 72.144 میلیون دفعات : 5,281
تاریخ : 1402/01/05 پایانی : 2,044 درصد تغییر : 5.63 حجم : 72.284 میلیون دفعات : 4,079
تاریخ : 1402/01/05 پایانی : 2,166 درصد تغییر : 0.51 حجم : 63.11 میلیون دفعات : 3,599
تاریخ : 1401/12/28 پایانی : 2,155 درصد تغییر : 0.42 حجم : 59.458 میلیون دفعات : 3,701
تاریخ : 1401/12/27 پایانی : 2,146 درصد تغییر : 4.99 حجم : 81.206 میلیون دفعات : 3,865
تاریخ : 1401/12/24 پایانی : 2,044 درصد تغییر : 0.99 حجم : 72.284 میلیون دفعات : 4,079
تاریخ : 1401/12/23 پایانی : 2,024 درصد تغییر : 0.75 حجم : 48.31 میلیون دفعات : 9,918
تاریخ : 1401/12/22 پایانی : 2,009 درصد تغییر : 0.05 حجم : 46.209 میلیون دفعات : 5,620
تاریخ : 1401/12/21 پایانی : 2,010 درصد تغییر : 1.86 حجم : 61.219 میلیون دفعات : 4,168
تاریخ : 1401/12/20 پایانی : 2,048 درصد تغییر : 2.57 حجم : 125.116 میلیون دفعات : 6,191
تاریخ : 1401/12/16 پایانی : 2,102 درصد تغییر : 2.39 حجم : 283.209 میلیون دفعات : 7,728
تاریخ : 1401/12/15 پایانی : 2,053 درصد تغییر : 6.98 حجم : 453.278 میلیون دفعات : 5,464
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 33.00 2,546 حجم : 10.302 میلیون ارزش بازار : 77.508 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/08
نماد : وثخوز آخرین : 1,050 36,550 حجم : 429,650 ارزش بازار : 2.541 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/08
نماد : وتوس آخرین : 120.00 15,750 حجم : 3.716 میلیون ارزش بازار : 31.28 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : وآذر آخرین : 540.00 11,340 حجم : 98.665 میلیون ارزش بازار : 20.09 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : کرمان آخرین : 3.00 1,426 حجم : 522.052 میلیون ارزش بازار : 61.373 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : ثنوسا آخرین : 272.00 5,746 حجم : 13.612 میلیون ارزش بازار : 14.999 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : ثنظام آخرین : 1,850 59,950 حجم : 27,662 ارزش بازار : 4.595 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : ثنام آخرین : 48.00 1,662 حجم : 7.685 میلیون ارزش بازار : 3.89 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : ثغرب آخرین : 10.00 8,550 حجم : 10.893 میلیون ارزش بازار : 10.296 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : ثعمرا آخرین : 890.00 13,640 حجم : 24.172 میلیون ارزش بازار : 17.576 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها