بهساز کاشانه تهران

ثبهساز | سهام - بورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,130 2.80
قیمت پایانی: 3,220 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,370 پایانی 3,220 0.00
بیشترین 3,420 کمترین 3,120
حجم 420.7 میلیون دفعات 28,265
حد قیمت 3,040 - 3,360 ارزش 1.354 هزار میلیارد
حجم مبنا 16.611 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
6,039 تعداد خریدار 6
422.321 میلیون حجم خرید 10.523 میلیون
17,688 تعداد فروشنده 13
361.768 میلیون حجم فروش 71.076 میلیون
60.553 میلیون تغییر مالکیت 60.553 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور5 تعداد300,108 خرید3,350 فروش3,350 تعداد6,028 دستور9
دستور11 تعداد854,700 خرید3,340 فروش3,360 تعداد784,335 دستور119
دستور8 تعداد98,373 خرید3,330 فروش3,370 تعداد8,999 دستور8
دستور5 تعداد21,780 خرید3,320 فروش3,380 تعداد183,424 دستور98
دستور6 تعداد283,590 خرید3,310 فروش3,390 تعداد16,235 دستور4

EPS

سال مالی 1399/09/30
تحقق سود 47 دوره 9 ماهه
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 925 P/E مجمع 3.55
سود نقدی 958
درصد توزیع 103.57 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 16.06 % رتبه 25
6 ماهه 35.45 % رتبه 15
9 ماهه 35.45 % رتبه 28
1 ساله 35.45 % رتبه 41
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
64.821 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.01

P/B

% 20.94

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 3,220 درصد تغییر : 1.83 حجم : 420.7 میلیون دفعات : 28,265
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 3,280 درصد تغییر : 10.07 حجم : 432.84 میلیون دفعات : 28,590
تاریخ : 1399/11/02 پایانی : 2,980 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.76 میلیون دفعات : 294
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 2,980 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.76 میلیون دفعات : 294
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 2,980 درصد تغییر : 2.30 حجم : 329.14 میلیون دفعات : 23,921
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 3,050 درصد تغییر : 4.09 حجم : 49.27 میلیون دفعات : 4,019
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 3,180 درصد تغییر : 1.55 حجم : 299.39 میلیون دفعات : 31,361
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 3,230 درصد تغییر : 2.22 حجم : 329.04 میلیون دفعات : 41,933
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 3,160 درصد تغییر : 0.32 حجم : 563.84 میلیون دفعات : 50,047
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 3,150 درصد تغییر : 5.00 حجم : 55.42 میلیون دفعات : 13,848
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 3,000 درصد تغییر : 4.90 حجم : 57.45 میلیون دفعات : 14,921
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 2,860 درصد تغییر : 4.76 حجم : 101 میلیون دفعات : 18,514
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 2,730 درصد تغییر : 0.00 حجم : 243.11 میلیون دفعات : 32,631
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 2,730 درصد تغییر : 2.25 حجم : 243.11 میلیون دفعات : 32,631
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 2,670 درصد تغییر : 3.89 حجم : 192.57 میلیون دفعات : 30,762
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 650.00 60,100 حجم : - ارزش بازار : 65.32 هزار میلیارد تاریخ : 1399/11/5
نماد : وثخوز آخرین : 32,093 64,428 حجم : 172,899 ارزش بازار : 2.263 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وتوس آخرین : 410.00 20,330 حجم : 1.39 میلیون ارزش بازار : 33.184 هزار میلیارد تاریخ : 12:19
نماد : وآذر آخرین : 1,060 106,680 حجم : 10.66 میلیون ارزش بازار : 21.124 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کرمان آخرین : 1,148 70,008 حجم : 19.73 میلیون ارزش بازار : 79.005 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : ثنوسا آخرین : 500.00 14,440 حجم : 24.18 میلیون ارزش بازار : 39.292 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثنظام آخرین : 6,954 50,692 حجم : 2,239 ارزش بازار : 3.26 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/24
نماد : ثنام آخرین : 531.00 18,022 حجم : 16.88 میلیون ارزش بازار : 9.277 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثغرب آخرین : 140.00 8,001 حجم : 11.66 میلیون ارزش بازار : 9.769 هزار میلیارد تاریخ : 12:14
نماد : ثعمرا آخرین : 483.00 11,732 حجم : 10.3 میلیون ارزش بازار : 15.88 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها