شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

ثباغ | سهام - فرابورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 16,359 1.99
قیمت پایانی: 16,630 0.37

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 17,000 پایانی 16,630 62.00
بیشترین 16,997 کمترین 16,359
حجم 887,978 دفعات 327
حد قیمت 16,632 - 17,989 ارزش 14.63 میلیارد
حجم مبنا 1.847 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
291 تعداد خریدار 2
2.492 میلیون حجم خرید 490,600
356 تعداد فروشنده 1
2.948 میلیون حجم فروش 35,000
455,600 تغییر مالکیت 455,600

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد610 خرید16,374 فروش16,632 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد6,212 خرید16,011 فروش16,700 تعداد12,900 دستور1
دستور1 تعداد500 خرید15,993 فروش16,767 تعداد10,001 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش16,768 تعداد305 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش16,769 تعداد302 دستور1

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود -1 دوره 3 ماهه
سود TTM 227
P/E TTM 73.533

DPS

آخرین مجمع 1399/06/31
سود واقعی 215 P/E مجمع 77.64
سود نقدی 100
درصد توزیع 46.51 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 20.53 % رتبه 209
6 ماهه 40.85 % رتبه 183
9 ماهه 6.25 % رتبه 189
1 ساله 103.2 % رتبه 211
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
21.952 هزار میلیارد

ارزش بازار

10.82

P/B

% 13.13

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 16,630 درصد تغییر : 0.37 حجم : 887,978 دفعات : 327
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 16,692 درصد تغییر : 1.64 حجم : 2.98 میلیون دفعات : 899
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 16,971 درصد تغییر : 1.57 حجم : 2.47 میلیون دفعات : 894
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 16,708 درصد تغییر : 2.27 حجم : 3.26 میلیون دفعات : 1,210
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 16,337 درصد تغییر : 1.02 حجم : 1.71 میلیون دفعات : 485
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 16,505 درصد تغییر : 1.19 حجم : 1.91 میلیون دفعات : 541
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 16,704 درصد تغییر : 1.78 حجم : 3.24 میلیون دفعات : 891
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 17,007 درصد تغییر : 0.76 حجم : 8.14 میلیون دفعات : 2,258
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 17,137 درصد تغییر : 5.01 حجم : 9.96 میلیون دفعات : 2,729
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 16,319 درصد تغییر : 1.75 حجم : 3.18 میلیون دفعات : 1,110
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 16,038 درصد تغییر : 0.26 حجم : 2.87 میلیون دفعات : 1,092
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 15,997 درصد تغییر : 1.96 حجم : 3.14 میلیون دفعات : 1,337
تاریخ : 1400/01/09 پایانی : 15,690 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.53 میلیون دفعات : 1,223
تاریخ : 1400/01/08 پایانی : 15,690 درصد تغییر : 0.47 حجم : 2.53 میلیون دفعات : 1,223
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 15,617 درصد تغییر : 4.19 حجم : 4 میلیون دفعات : 1,298
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 990.00 48,730 حجم : 1.6 میلیون ارزش بازار : 53.141 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وثخوز آخرین : 34,811 67,146 حجم : 172,899 ارزش بازار : 2.263 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وتوس آخرین : 270.00 13,540 حجم : 11,075 ارزش بازار : 22.096 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وآذر آخرین : 1,700 83,510 حجم : 53,356 ارزش بازار : 17.012 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : کرمان آخرین : 47,601 1,276 حجم : - ارزش بازار : 53.318 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/11
نماد : ثنوسا آخرین : 260.00 12,770 حجم : 961 ارزش بازار : 34.269 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : ثنظام آخرین : 1,929 45,667 حجم : 2,239 ارزش بازار : 3.26 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : ثنام آخرین : 2,227 16,326 حجم : 16.88 میلیون ارزش بازار : 9.277 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : ثغرب آخرین : 159.00 7,803 حجم : 11,550 ارزش بازار : 9.554 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : ثعمرا آخرین : 261.00 12,791 حجم : 3,710 ارزش بازار : 16.968 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها