شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

ثباغ | سهام - فرابورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,210 5.00
قیمت پایانی: 12,315 4.18

آخرین معامله

12:10
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,490 پایانی 12,315 537.00
بیشترین 13,290 کمترین 12,210
حجم 1.55 میلیون دفعات 283
حد قیمت 13,190 - 14,578 ارزش 19.1 میلیارد
حجم مبنا 1.847 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:10
حقیقی حقوقی
288 تعداد خریدار 1
2.201 میلیون حجم خرید 650,000
191 تعداد فروشنده -
2.851 میلیون حجم فروش -
650,000 تغییر مالکیت 650,000

عرضه و تقاضا

12:10
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد403 خرید12,770 فروش13,190 تعداد296,618 دستور71
دستور1 تعداد700 خرید12,608 فروش13,380 تعداد609 دستور1
دستور1 تعداد2,000 خرید10,423 فروش13,390 تعداد10,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش13,400 تعداد1,500 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش13,440 تعداد7,515 دستور1

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود 89 دوره 9 ماهه
سود TTM 155
P/E TTM 86.658

DPS

آخرین مجمع 1399/06/31
سود واقعی 215 P/E مجمع 62.47
سود نقدی 100
درصد توزیع 46.51 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 33.94 % رتبه 288
6 ماهه 4.71 % رتبه 209
9 ماهه 42.3 % رتبه 218
1 ساله 6.04 % رتبه 165
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
16.256 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.57

P/B

% 14.82

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 12,852 درصد تغییر : 4.32 حجم : 3.11 میلیون دفعات : 848
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 13,432 درصد تغییر : 3.26 حجم : 2.85 میلیون دفعات : 617
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 13,884 درصد تغییر : 4.08 حجم : 6.51 میلیون دفعات : 1,209
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 13,340 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13.32 میلیون دفعات : 1,399
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 13,340 درصد تغییر : 0.52 حجم : 13.32 میلیون دفعات : 1,399
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 13,271 درصد تغییر : 0.29 حجم : 3.86 میلیون دفعات : 621
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 13,309 درصد تغییر : 3.30 حجم : 648,404 دفعات : 72
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 13,763 درصد تغییر : 0.59 حجم : 125,727 دفعات : 78
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 13,845 درصد تغییر : 2.00 حجم : 2.15 میلیون دفعات : 498
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 14,127 درصد تغییر : 0.41 حجم : 1.73 میلیون دفعات : 611
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 14,069 درصد تغییر : 3.68 حجم : 2.9 میلیون دفعات : 681
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 14,607 درصد تغییر : 4.36 حجم : 10.34 میلیون دفعات : 985
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 13,997 درصد تغییر : 2.37 حجم : 1.16 میلیون دفعات : 294
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 13,673 درصد تغییر : 0.26 حجم : 4.72 میلیون دفعات : 1,006
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 13,637 درصد تغییر : 4.25 حجم : 11.2 میلیون دفعات : 1,242
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 1,200 47,400 حجم : 1.12 میلیون ارزش بازار : 50.241 هزار میلیارد تاریخ : 12:20
نماد : وثخوز آخرین : 6,805 39,140 حجم : 172,899 ارزش بازار : 2.263 هزار میلیارد تاریخ : 12:12
نماد : وتوس آخرین : 460.00 17,070 حجم : 6.72 میلیون ارزش بازار : 27.168 هزار میلیارد تاریخ : 12:20
نماد : وآذر آخرین : 1,540 60,170 حجم : 992,917 ارزش بازار : 11.9 هزار میلیارد تاریخ : 12:20
نماد : کرمان آخرین : 31.00 1,184 حجم : 318.31 میلیون ارزش بازار : 50.505 هزار میلیارد تاریخ : 12:20
نماد : ثنوسا آخرین : 380.00 7,300 حجم : 12.14 میلیون ارزش بازار : 19.594 هزار میلیارد تاریخ : 12:20
نماد : ثنظام آخرین : 723.00 43,015 حجم : 2,239 ارزش بازار : 3.26 هزار میلیارد تاریخ : 12:04
نماد : ثنام آخرین : 5,548 13,005 حجم : 16.88 میلیون ارزش بازار : 9.277 هزار میلیارد تاریخ : 12:12
نماد : ثغرب آخرین : 332.00 6,320 حجم : 916,111 ارزش بازار : 7.819 هزار میلیارد تاریخ : 12:18
نماد : ثعمرا آخرین : 515.00 9,803 حجم : 3.51 میلیون ارزش بازار : 12.852 هزار میلیارد تاریخ : 12:20
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها